Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NOWE KAR­TY PAR­KIN­GO­WE OD 1 LIP­CA 2014

Od dnia 1 lip­ca 2014 r., na mocy prze­pi­sów usta­wy z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2013 r. o zmia­nie usta­wy – Pra­wo o ruchu dro­go­wym oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmia­nie ule­ga­ją zasa­dy wyda­wa­nia kart par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych i pla­có­wek zaj­mu­ją­cych się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją lub edu­ka­cją osób niepełnosprawnych.Organem wyda­ją­cym kar­tę par­kin­go­wą sta­je się prze­wod­ni­czą­cy powia­to­we­go zespo­łu do spraw orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go poby­tu oso­by nie­peł­no­spraw­nej w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ewi­den­cji lud­no­ści i dowo­dach oso­bi­stych lub sie­dzi­bę placówki.

Od dnia 1 lip­ca 2014 r. opła­ta za wyda­nie kar­ty par­kin­go­wej wyno­si 21 zł. Dopie­ro od dnia 4 stycz­nia 2016 r. wraz z opła­tą za kar­tę par­kin­go­wą będzie pobie­ra­na opła­ta ewidencyjna.

Kar­ty par­kin­go­we wyda­ne na pod­sta­wie dotych­cza­so­wych prze­pi­sów, zacho­wu­ją waż­ność do dnia okre­ślo­ne­go jako data waż­no­ści kar­ty, nie dłu­żej niż do dnia 30 listo­pa­da 2014 r. Ozna­cza to, że co do zasa­dy wszyst­kie kar­ty par­kin­go­we wyda­ne naj­póź­niej w dniu 30 czerw­ca br., utra­cą z dniem 1 grud­nia 2014 r. swo­ją ważność.

Jeże­li kar­ta par­kin­go­wa zosta­ła wyda­na przed dniem 1 lip­ca 2014 r. bez­ter­mi­no­wo to utra­ci swo­ją waż­ność z dniem 1 grud­nia 2014 r. Podob­nie gdy zosta­ła wyda­na na czas okre­ślo­ny np. do dnia 31 grud­nia 2014 r.
Jeże­li nato­miast zosta­ła wyda­na na czas okre­ślo­ny np. do dnia 15 listo­pa­da 2014 r. to utra­ci swo­ją waż­ność z tą datą.
Od dnia 1 lip­ca 2014 r. kar­ta par­kin­go­wa będzie wyda­wa­na wyłącznie:

  1. oso­bie nie­peł­no­spraw­nej zali­czo­nej do znacz­ne­go albo umiar­ko­wa­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści mają­cej znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się;
  2. oso­bie nie­peł­no­spraw­nej, któ­ra nie ukoń­czy­ła 16 roku życia mają­cej znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się;

Od dnia 1 lip­ca 2014 r. oso­ba nie­peł­no­spraw­na zali­czo­na do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści nie jest upraw­nio­na do uzy­ska­nia kar­ty par­kin­go­wej. Jeże­li jed­nak posia­da kar­tę par­kin­go­wą wyda­ną przed tą datą to jej kar­ta zacho­wu­je waż­ność do dnia okre­ślo­ne­go jako data waż­no­ści kar­ty, nie dłu­żej niż do dnia 30 listo­pa­da 2014 r.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu znacz­ny­mod dnia 1 lip­ca 2014 r. uzy­ska­ją kar­tę par­kin­go­wą na pod­sta­wie wyda­ne­go od dnia 1 lip­ca 2014 r. orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści albo orze­cze­nia o wska­za­niach do ulg i upraw­nień, zawie­ra­ją­ce­go wska­za­nie w zakre­sie kar­ty parkingowej.

Wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej w orze­cze­niu o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści nie jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści ale wyłącz­nie od tego, że oso­ba nie­peł­no­spraw­na ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

Wyją­tek: Usta­wo­daw­ca prze­wi­dział odstęp­stwo od zasa­dy, zgod­nie z któ­rą kar­ta par­kin­go­wa od dnia 1 lip­ca 2014 r. przy­słu­gu­je na pod­sta­wie orze­cze­nia o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści wyda­wa­ne­go tak­że od 1 lip­ca 2014 r. Wyją­tek doty­czy osób nie­peł­no­spraw­nych w stop­niu znacz­nym, któ­re posia­da­ją orze­cze­nia wyda­ne przed 1 lip­ca 2014 r. wraz z sym­bo­lem przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści 04‑O (cho­ro­by narzą­du wzro­ku), 05‑R (upo­śle­dze­nie narzą­du ruchu) lub 10‑N (cho­ro­ba neu­ro­lo­gicz­na). Oso­by posia­da­ją­ce tego rodza­ju orze­cze­nia uzy­ska­ją kar­tę par­kin­go­wą bez koniecz­no­ści ponow­ne­go orze­ka­nia się — na pod­sta­wie dotych­cza­so­we­go orze­cze­nia, jeże­li zawie­ra ono wska­za­nie do kar­ty parkingowej.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu umiar­ko­wa­ny­mod dnia 1 lip­ca 2014 r. uzy­ska­ją kar­tę par­kin­go­wą na pod­sta­wie wyda­ne­go od dnia 1 lip­ca 2014 r. orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści albo orze­cze­nia o wska­za­niach do ulg i upraw­nień, zawie­ra­ją­ce­go wska­za­nie w zakre­sie kar­ty par­kin­go­wej.
Waż­ne: Wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej w orze­cze­niu o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści i tego, że oso­ba nie­peł­no­spraw­na ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

Uwa­ga: Wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej będą mogły uzy­skać wyłącz­nie oso­by mają­ce zarów­no znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się jak i przy­czy­nę nie­peł­no­spraw­no­ści ozna­czo­ną sym­bo­lem 04‑O (cho­ro­by narzą­du wzro­ku), 05‑R (upo­śle­dze­nie narzą­du ruchu) lub 10‑N (cho­ro­ba neurologiczna).

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, któ­re nie ukoń­czy­ły 16 roku życia od dnia 1 lip­ca 2014 r. uzy­ska­ją kar­tę par­kin­go­wą na pod­sta­wie wyda­ne­go od dnia 1 lip­ca 2014 r. orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści zawie­ra­ją­ce­go wska­za­nie
w zakre­sie kar­ty parkingowej.

Uwa­ga: W przy­pad­ku tych osób wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej nie jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści ale wyłącz­nie od tego, że dziec­ko ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się, co usta­la się uwzględ­nia­jąc m.in. wiek dziec­ka. Jeże­li zatem to wiek dziec­ka w chwi­li orze­ka­nia powo­du­je, że ma ono trud­no­ści w poru­sza­niu się, nie uzy­ska ono wska­za­nia do kar­ty parkingowej.

Od dnia1 lip­ca 2014 r. kar­ta par­kin­go­wa wyda­wa­na jest wyłącz­nie na czas okre­ślo­ny. Kar­ta par­kin­go­wa wyda­wa­na jest na okres waż­no­ści orze­cze­nia jed­nak nie dłu­żej niż na okres 5 lat.

Uwa­ga: Jeże­li orze­cze­nie upraw­nia­ją­ce do kar­ty par­kin­go­wej zosta­ło wyda­ne na czas nie­okre­ślo­ny (bez­ter­mi­no­wo) albo na okres dłuż­szy niż 5 lat to i tak kar­ta par­kin­go­wa zosta­nie wyda­na wyłącz­nie na okres 5 lat od dnia jej wyda­nia. Jeże­li orze­cze­nie po dniu 1 lip­ca zosta­nie wyda­ne na czas nie­okre­ślo­ny to kar­ta par­kin­go­wa stra­ci swo­ją waż­ność po 5 latach. Ale w tym przy­pad­ku aby uzy­skać kolej­ną kar­tę wystar­czy zło­że­nie wnio­sku o jej wyda­nie, nie będzie potrzeb­ne nowe orzeczenie.

Waż­ne: Od dnia 1 lip­ca 2014 r. kar­tę par­kin­go­wą umiesz­cza się za przed­nią szy­bą pojaz­du samo­cho­do­we­go, a jeśli pojazd nie posia­da przed­niej szy­by — w widocz­nym miej­scu w przed­niej czę­ści pojaz­du, w spo­sób eks­po­nu­ją­cy widocz­ne zabez­pie­cze­nia kar­ty oraz umoż­li­wia­ją­cy odczy­ta­nie jej nume­ru i daty ważności.

IV. Kar­ta par­kin­go­wa dla pla­có­wek Kar­tę par­kin­go­wą wyda­je się pla­ców­ce zaj­mu­ją­cej się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją lub edu­ka­cją osób nie­peł­no­spraw­nych mają­cych znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się. Kar­tę par­kin­go­wą pla­ców­ce wyda­je się na okres 3 lat.

V. Tryb wyda­wa­nia kar­ty par­kin­go­wej: Kar­tę par­kin­go­wą wyda­je się na wnio­sek oso­by nie­peł­no­spraw­nej lub pla­ców­ki. Wnio­sek skła­da się do prze­wod­ni­czą­ce­go powia­to­we­go zespo­łu do spraw orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści, wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go poby­tu oso­by nie­peł­no­spraw­nej w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ewi­den­cji lud­no­ści i dowo­dach oso­bi­stych lub sie­dzi­bę placówki.

Oso­ba nie­peł­no­spraw­na skła­da wnio­sek oso­bi­ście z wyjątkiem:

Wnio­sek pla­ców­ki skła­da oso­ba upo­waż­nio­na do jej reprezentowania.

Wnio­sek jest pod­pi­sy­wa­ny przez wnioskodawcę.

Uwa­ga: W przy­pad­ku zło­że­nia wnio­sku przez oso­by, któ­re nie ukoń­czy­ły 18 roku życia oraz oso­by ubez­wła­sno­wol­nio­ne cał­ko­wi­cie lub czę­ścio­wo, pod­pis skła­da odpo­wied­nio jeden z rodzi­ców, opie­kun lub kura­tor.
W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia pod­pi­su, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu zamiesz­cza we wnio­sku adno­ta­cję o bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia pod­pi­su przez wnio­sko­daw­cę.
We wnio­sku, w miej­scu ozna­czo­nym jako „wzór pod­pi­su”, oso­ba nie­peł­no­spraw­na skła­da wzór pod­pi­su, z wyjątkiem:

W przy­pad­ku oso­by któ­ra nie ukoń­czy­ła 18 roku życia, oso­by ubez­wła­sno­wol­nio­nej cał­ko­wi­cie lub czę­ścio­wo, a tak­że oso­by, któ­ra nie ma moż­li­wo­ści zło­że­nia pod­pi­su oraz wnio­sku pla­ców­ki miej­sce ozna­czo­ne we wnio­sku jako „wzór pod­pi­su” pozo­sta­wia się niewypełnione.

Waż­ne: Do wnio­sku oso­by nie­peł­no­spraw­nej dołą­cza się:

Uwa­ga: W przy­pad­ku zło­że­nia wnio­sku przez oso­by któ­re nie ukoń­czy­ły 18 roku życia oraz oso­by ubez­wła­sno­wol­nio­ne cał­ko­wi­cie, skła­da się oświad­cze­nie o posia­da­niu pra­wa do spra­wo­wa­nia odpo­wied­nio wła­dzy rodzi­ciel­skiej, opie­ki lub kurateli.

Waż­ne: Oso­ba z wro­dzo­ny­mi lub naby­ty­mi wada­mi narzą­du wzro­ku może dołą­czyć do wnio­sku foto­gra­fię przed­sta­wia­ją­cą ją w oku­la­rach z ciem­ny­mi szkła­mi, a oso­ba noszą­ca nakry­cie gło­wy zgod­nie z zasa­da­mi swo­je­go wyzna­nia – foto­gra­fię przed­sta­wia­ją­cą oso­bę z nakry­ciem gło­wy, pod warun­kiem, że foto­gra­fia taka jest zamiesz­czo­na w doku­men­cie potwier­dza­ją­cym toż­sa­mość tej osoby.

Uwa­ga: Skła­da­jąc wnio­sek przed­sta­wia się do wglą­du ory­gi­nał pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści, o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści lub o wska­za­niach do ulg i upraw­nień wraz ze wska­za­niem do kar­ty par­kin­go­wej.
Do wnio­sku pla­ców­ki dołą­cza się:

Skła­da­jąc wnio­sek wnio­sko­daw­ca oświad­cza o:

Waż­ne: Skła­da­jąc wnio­sek przed­sta­wia się do wglą­du dowód reje­stra­cyj­ny pojaz­du pla­ców­ki.
Uwaga:W razie stwier­dze­nia bra­ków for­mal­nych wnio­sku prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu wzy­wa oso­bę nie­peł­no­spraw­ną lub pla­ców­kę, za zwrot­nym potwier­dze­niem odbio­ru, do uzu­peł­nie­nia wnio­sku w ter­mi­nie 7 dni od dnia dorę­cze­nia wezwania.

Waż­ne: Po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu na uzu­peł­nie­nie wnio­sku wnio­sek pozo­sta­wia się bez roz­po­zna­nia. W przy­pad­ku nie­speł­nie­nia warun­ków do otrzy­ma­nia kar­ty par­kin­go­wej, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu, w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku speł­nia­ją­ce­go wymo­gi for­mal­ne, infor­mu­je w for­mie pisem­nej oso­bę nie­peł­no­spraw­ną lub pla­ców­kę o odmo­wie przy­zna­nia kar­ty wraz z uzasadnieniem.

Uwa­ga: Od infor­ma­cji o odmo­wie przy­zna­nia kar­ty nie przy­słu­gu­je odwo­ła­nie, ponie­waż przy­zna­nie kar­ty jest czyn­no­ścią mate­rial­no – tech­nicz­ną i de fac­to kon­se­kwen­cją posia­da­nia orze­cze­nia wraz ze wska­za­niem do kar­ty parkingowej.

W przy­pad­ku speł­nie­nia warun­ków do otrzy­ma­nia kar­ty par­kin­go­wej, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku speł­nia­ją­ce­go wymo­gi for­mal­ne, infor­mu­je oso­bę nie­peł­no­spraw­ną lub pla­ców­kę o ter­mi­nie i miej­scu odbio­ru karty.

Waż­ne: Prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu ma w ter­mi­nie 30 dni poin­for­mo­wać o dacie wyda­nia kar­ty a nie wydać kar­tę w tym terminie.

Prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu, po uzu­peł­nie­niu blan­kie­tu kar­ty par­kin­go­wej o infor­ma­cje doty­czą­ce oso­by nie­peł­no­spraw­nej lub pla­ców­ki, daty waż­no­ści kar­ty par­kin­go­wej, jej nume­ru oraz nazwy orga­nu wyda­ją­ce­go tę kar­tę doko­nu­je zabez­pie­cze­nia tej kar­ty poprzez nanie­sie­nie holo­gra­mu i laminowanie.

Waż­ne: Oso­ba nie­peł­no­spraw­na odbie­ra kar­tę par­kin­go­wą oso­bi­ście, po oka­za­niu doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość albo przez usta­no­wio­ne­go peł­no­moc­ni­ka po oka­za­niu przez nie­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go jego toż­sa­mość oraz pisem­ne­go peł­no­moc­nic­twa do odbio­ru karty.

Kar­tę par­kin­go­wą wydaną:

Oso­ba odbie­ra­ją­ca kar­tę par­kin­go­wą potwier­dza jej odbiór. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia pod­pi­su, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu zamiesz­cza we wnio­sku adno­ta­cję o bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia podpisu.

Oso­ba upo­waż­nio­na do repre­zen­to­wa­nia pla­ców­ki odbie­ra kar­tę par­kin­go­wą oso­bi­ście po oka­za­niu doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość i oświad­cze­niu o posia­da­niu upo­waż­nie­nia do repre­zen­to­wa­nia pla­ców­ki oraz potwier­dza odbiór kar­ty par­kin­go­wej. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia pod­pi­su, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu zamiesz­cza we wnio­sku adno­ta­cję o bra­ku moż­li­wo­ści zło­że­nia podpisu.

Arty­kuł opra­co­wa­ła Anna Raszka