Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zatrud­nie­nie nie­peł­no­spraw­nych szan­są dla ich samodzielności

Pra­wie sześć­dzie­się­ciu uczest­ni­ków z tere­nu całej Pol­ski wzię­ło udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez KSON kon­fe­ren­cji pod tytu­łem: „Dosto­so­wa­nie sys­te­mu kształ­ce­nia zawo­do­we­go uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią do wymo­gów ryn­ku pra­cy”. Głów­nym jej mot­tem było stwo­rze­nie takich mecha­ni­zmów i pro­ce­dur inte­gra­cyj­ne­go poj­mo­wa­nia nie­peł­no­spraw­no­ści, aby nie­peł­no­spraw­na mło­dzież poprzez zdo­by­cie okre­ślo­ne­go zawo­du mogła w wyuczo­nym fachu pod­jąć pra­cę. Jest ona, co pod­kre­śla­li wszy­scy refe­ren­cji naj­wyż­szym dobrem czło­wie­ka mają­cym wpływ na jakość życia.

Każ­dy z dwu­na­stu refe­ra­tów, przed­sta­wio­nych przez repre­zen­tan­tów róż­nych regio­nów kra­ju, był mery­to­rycz­nie i rze­tel­nie opra­co­wa­ny. Każ­dy też doty­czył innej sfe­ry edu­ka­cji, od sta­no­wio­ne­go pra­wa w tym przed­mio­cie, przez dobre prak­ty­ki szkół i pra­co­daw­ców, w tym rze­mieśl­ni­ków, aż po wska­zy­wa­nie pożą­da­nych kie­run­ków ewo­lu­cji tej sfery.

Wszyst­kie refe­ra­ty opu­bli­ko­wa­ne będą w pokon­fe­ren­cyj­nych mate­ria­łach, któ­re wkrót­ce zosta­ną zamiesz­czo­ne na stro­nie www.kson.pl

W trak­cie wystą­pień pod­no­szo­no m.in. sto­so­wa­nie przez pra­co­daw­ców wręcz gło­do­wych sta­wek, szcze­gól­nie przy usłu­gach ochro­niar­skich. To wła­śnie te niskie wyna­gro­dze­nia mają głów­ny wpływ na roz­strzy­gnię­cia prze­tar­gów i wybór naj­tań­szych ofert, co odby­wa się kosz­tem zatrud­nio­nych nie­peł­no­spraw­nych. Mówio­no tak­że o wadli­wym sys­te­mie krót­ko­okre­so­wych przed­się­wzięć wyni­ka­ją­cych z kon­kur­sów, co skut­ku­je krót­ko­trwa­ły­mi umo­wa­mi cywil­no­praw­ny­mi skła­da­ją­cy­mi się na okre­śle­nie „umo­wy śmieciowe”.

Pod­no­szo­no tak­że fakt, że po zakoń­cze­niu edu­ka­cji (wiek 24 lat) oso­ba nie­peł­no­spraw­na wra­ca do domu i wła­ści­wie znów znaj­du­je się w sfe­rze wyklu­cze­nia. Nie mając zawo­du, nie może liczyć na satys­fak­cjo­nu­ją­ca pra­cę. O przy­dat­no­ści i wyjąt­ko­wej solid­no­ści nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków mówił Pan Zbi­gniew Ładziń­ski – Pre­zes Dol­no­ślą­skiej Izby Rze­mieśl­ni­czej, pod­kre­śla­jąc że coraz czę­ściej ter­mi­nu­ją oni, sta­ra­jąc się o uzy­ska­nie awan­su cze­lad­ni­ka w róż­nych dzie­dzi­nach rzemiosła.

Kon­fe­ren­cję zakoń­czy­ło wystą­pie­nie Zastęp­cy Dyrek­to­ra Biu­ra Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Pani Ali­ny Woj­to­wicz-Pomier­nej oraz Pani Tere­sy Her­nik – Pre­zes Zarzą­du PFRON w War­sza­wie, któ­re przed­sta­wi­ły kie­run­ki akty­wi­zo­wa­nia zawo­do­we­go nie­peł­no­spraw­nych. Słu­żą temu kolej­ne pro­gra­my i pro­jek­ty, a na ten cel Zarząd PFRON‑u prze­ka­zu­je coraz więk­sze środ­ki, któ­re kon­su­mo­wać mogą rów­nież orga­ni­za­cje pozarządowe.

Cho­ciaż kon­fe­ren­cja – jak mówi Pani Ewa Kaź­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz, głów­ny koor­dy­na­tor – prze­bie­ga­ła zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem, to nie da się ukryć pew­ne­go nie­do­sy­tu, któ­ry wyni­kał głów­nie z nie dotar­cia na kon­fe­ren­cję co naj­mniej dwu­dzie­stu z trzy­dzie­stu zapro­szo­nych zakła­dów pra­cy otwar­te­go i chro­nio­ne­go ryn­ku, a tak­że repre­zen­tan­tów dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czej. Zabra­kło tak­że kil­ku jele­nio­gór­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, mimo, że spra­wa doty­czy prze­cież ogó­łu śro­do­wi­ska bez wzglę­du na przy­na­leż­ność organizacyjną.

Kon­fe­ren­cja odby­wa­ła się pod patro­na­tem Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej Pana Tade­usza Sła­wec­kie­go, repre­zen­to­wa­ne­go na kon­fe­ren­cji przez Panią Hele­nę Mary­ja­now­ską z Depar­ta­men­tu Zwięk­sza­nia Szans Edu­ka­cyj­nych. Swo­im patro­na­tem obda­rzy­li kon­fe­ren­cję też: Prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go – Pani Bar­ba­ra Zdro­jew­ska, Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go – Pan Rado­sław Małoń, Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry – Pan Mar­cin Zawi­ła, Dol­no­ślą­ska Izba Rol­ni­cza, Dol­no­ślą­ska Izba Rze­mieśl­ni­cza we Wro­cła­wiu, Nowi­ny Jele­nio­gór­skie i por­tal nj24.pl przy życz­li­wym i oso­bi­stym zain­te­re­so­wa­niu Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych – Pana Jaro­sła­wa Dudy.

Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją kolej­ną edy­cję takiej kon­fe­ren­cji, któ­rą pla­nu­ją odbyć na wio­snę 2015 r.