Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zło­to olim­pij­skie w zasię­gu ręki

Jak co roku, sta­dion pod­czas olim­pia­dy osób nie­peł­no­spraw­nych licz­nie wypeł­nił się głów­ny­mi boha­te­ra­mi – uczest­ni­ka­mi, któ­rym kibi­co­wa­ły rodzi­ny, zna­jo­mi oraz wolon­ta­riu­sze. Były okla­ski i okrzy­ki ze stro­ny dużej gru­py widzów.

Za nami trze­cia edy­cja olim­pia­dy osób nie­peł­no­spraw­nych. Zma­ga­nia mia­ły miej­sce 17 maja bie­żą­ce­go roku. Mimo iż nad Toru­niem zebra­ły się opa­dy i było dość chłod­no, to olim­pia­da cie­szy­ła się dużym zainteresowaniem.

Znicz olim­pij­ski w rękach (nie)pełnosprawnych

Nie­zwy­kle miłym momen­tem, poprze­dza­ją­cym roz­po­czę­cie zawo­dów było roz­wi­nię­cie fla­gi olim­pij­skiej przez nie­peł­no­spraw­ną mło­dzież. Grom­kie bra­wa roz­le­gły się w momen­cie, kie­dy sie­dzą­cy na wóz­ku inwa­lidz­kim Grześ pod­niósł znicz w górę, a po prze­by­ciu kil­ku­na­stu metrów prze­ka­zał go Wik­to­rii. Dziew­czyn­ka w niczym nie przy­po­mi­na­ła oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Z gra­cją i lek­ko­ścią bie­gła po mura­wie. Z rąk Wik­to­rii znicz prze­jął nie­peł­no­spraw­ny Adaś, któ­ry z kolei prze­ka­zał go swo­je­mu kole­dze Adria­no­wi. Chło­piec bez jakich­kol­wiek pro­ble­mów wbiegł po scho­dach na górę sta­dio­nu i jako uczest­nik Trze­ciej Olim­pia­dy Osób Nie­peł­no­spraw­nych z ogrom­ną rado­ścią zapa­lił znicz. Zapa­no­wa­ła bar­dzo pięk­na i uro­czy­sta chwi­la. Potem wspól­nie odśpie­wa­no hymn naro­do­wy, co rów­nież nada­ło nie­co­dzien­nych emo­cji uczest­ni­kom jak i zebra­nym gościom. Następ­nie w czę­ści ofi­cjal­nej głos zabrał zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Toru­nia Zbi­gniew Fide­re­wicz, któ­ry sło­wa­mi: “oto pło­nie znicz Trze­ciej Olim­pia­dy Osób Nie­peł­no­spraw­nych” uznał ją za otwar­tą i zapro­sił wszyst­kich uczest­ni­ków do zawo­dów, życząc im spor­to­wej rywa­li­za­cji, naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zabawy.

Dla spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­nych nie ma rze­czy niemożliwych

Do roz­gry­wa­nia zawo­dów uczest­ni­cy olim­pia­dy sta­nę­li z dużym entu­zja­zmem i deter­mi­na­cją. Pierw­szą dys­cy­pli­ną roze­gra­ną na sta­dio­nie był bieg na wóz­kach. Wystar­to­wa­ły w nim dzie­ci do lat 15. Na sta­dio­nie mia­ły miej­sce rów­nież rywa­li­za­cje spor­tow­ców w: lek­ko­atle­ty­ce, nor­dic wal­king, pił­ce noż­nej oraz hoke­ju na tra­wie. Na innych obiek­tach spor­to­wych odby­ły się zawo­dy w teni­sie ziem­nym i sto­ło­wym, bilar­dzie, krę­glach, pły­wa­niu, wio­ślar­stwie oraz rowe­rach stacjonarnych.

Wyka­za­li się nie­zwy­kłą siłą wal­ki i chę­cią zwycięstwa

Rywa­li­za­cja w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach była bar­dzo zacię­ta. Każ­dy chciał wygrać, wal­czył z całych sił, aby poko­nać rywa­li i sta­nąć na podium. Tej wspa­nia­łej spor­to­wej rywa­li­za­cji towa­rzy­szy­ła rów­nie wspa­nia­ła atmos­fe­ra na try­bu­nach. Kibi­ce nagra­dza­li moc­ny­mi bra­wa­mi i gło­śno dopin­go­wa­li okrzy­ki wszyst­kich uczest­ni­ków olim­pia­dy. Oprócz zło­tych meda­li olim­pij­skich na zwy­cięz­ców cze­ka­ły dyplo­my, wyróż­nie­nia, nagro­dy, któ­re wrę­czył Pre­zy­dent Mia­sta Toru­nia Michał Zalew­ski. Był to ogrom­ny zaszczyt dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Pre­zy­dent gra­tu­lo­wał uczest­ni­kom olim­pia­dy ich wiel­kie­go zaan­ga­żo­wa­nia. Oso­bi­ście dzię­ko­wał i ści­skał dłoń zwycięzcom.

Trze­cia Olim­pia­da Osób Nie­peł­no­spraw­nych zakoń­czy­ła się wspól­ną zaba­wą przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych utwo­rów muzycz­nych wyko­na­nych przez toruń­skie­go soli­stę Jaku­ba Kubac­kie­go. Dopie­ro póź­nym popo­łu­dniem ostat­ni uczest­ni­cy opu­ści­li sta­dion olim­pij­ski. I tak dobie­gła koń­ca Trze­cia Olim­pia­da Osób Niepełnosprawnych.

Dzię­ku­je­my przy­by­łym widzom za cie­pły doping, któ­rzy zagrze­wał nie­peł­no­spraw­nych do wal­ki. Podzię­ko­wa­nia nale­żą sie rów­nież gościom hono­ro­wym, jaki­mi byli: zastęp­ca pre­zy­den­ta mia­sta Toru­nia Zbi­gniew Fide­re­wicz, prze­wod­ni­czą­cy rady mia­sta Toru­nia Marian Frąc­kie­wicz, dyrek­tor wydzia­łu spor­tu i rekre­acji Alek­san­der Dybiń­ski, dyrek­tor wydzia­łu spor­tu i tury­sty­ki urzę­du mia­sta Toru­nia Jaro­sław Więc­kow­ski oraz przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji: Fun­da­cji Świa­tło, Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej Arka­dia, Toruń­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Współ­pra­ca, Fun­da­cji Ducha, Sto­wa­rzy­sze­nia Jestem, Towa­rzy­stwa Krze­wie­nia Kul­tu­ry Fizycz­nej, Sto­wa­rzy­sze­nia Flan­dria, a tak­że Fun­da­cji Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju Tu i Teraz — Regio­nal­ny Ośro­dek Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych. 

Autor: Mario­la Kuź­ma, dorad­ca ds. infor­ma­cji i porad­nic­twa w Regio­nal­nym Ośrod­ku Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds