Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Inte­gra­cyj­ny dzień dziecka

Z oka­zji Dnia Dziec­ka, przy wspar­ciu Ban­ku BPH, Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” i wolon­ta­riu­szy KSON zor­ga­ni­zo­wa­no 31 maja wyciecz­kę pod nazwą „Dotyk Historii”.

Pra­wie czter­dzie­ścio­ro dzie­ci ze Sto­wa­rzy­sze­nia „Świa­teł­ko” i Miej­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Przed­szko­le nr 14 uczest­ni­czy­ło w wyciecz­ce do Zło­te­go Sto­ku. Zwie­dza­li­śmy – mówi wolon­ta­riusz­ka Pani Beata Owczar­czyk – sta­rą kopal­nię zło­ta i Zamek Grod­no. Choć to nie­ła­twa dla tak dużej gru­py wyciecz­ka z uwa­gi na pro­gram i mno­gość atrak­cji, to uśmiech­nię­te buzie dowo­dzi­ły, że war­to było pod­jąć się tru­du orga­ni­za­cyj­ne­go. Dzie­ci zoba­czy­ły, że histo­ria może być cie­ka­wa, tajem­ni­cza, a przede wszyst­kim zajmująca.

Dru­gą odsło­ną świę­to­wa­nia Dnia Dziec­ka było zor­ga­ni­zo­wa­nie Wio­ski Śre­dnio­wiecz­nej na tere­nie Przed­szko­le nr 14 w sobo­tę 7 czerw­ca. Dzie­ci mia­ły moż­li­wość zmie­rze­nia się z trud­ną pra­cą kowa­la, czy też garn­ca­rza. Mogły przy­mie­rzyć zbro­je rycer­ską i pocho­dzić w Nar­tach Bol­ka. Wystę­py uświet­ni­ła Gru­pa Arty­stycz­na Gor­go­na z Wał­brzy­cha. Były tań­ce, ogni­sko i mnó­stwo śmie­chu oraz zabawy.

Z całą pew­no­ścią będzie­my kon­ty­nu­ować takie dzia­ła­nia w przy­szło­ści. Wystar­cza­ją­cym impul­sem do tego jest dla nas radość dzie­ci i otwar­te ser­ca darczyńców.