Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­ba­da­ją lokal­nych samorządowców

Już po raz kolej­ny Kar­ko­no­ska Koali­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zrze­sza­ją­ca kil­ka­na­ście jele­nio­gór­skich sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji prze­pro­wa­dzi ankie­tę, któ­rej celem jest oce­na obec­nej kaden­cji władz samo­rzą­do­wych oraz pozio­mu aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej miesz­kań­ców Jele­niej Góry. Akcja jak zawsze odby­wać się będzie pod auspi­cja­mi „Masz Głos – Masz Wybór”.

W ankie­cie jest 17 pytań. Ankie­to­wa­ni oce­niać będą m. in. w jakim stop­niu postu­la­ty i potrze­by miesz­kań­ców są uwzględ­nia­ne przez pre­zy­den­ta mia­sta czy rad­nych Rady Miej­skiej. Wśród pytań znaj­du­ją się tak­że zagad­nie­nia doty­czą­ce oce­ny kie­run­ku roz­wo­ju Jele­niej Góry, reali­za­cji obiet­nic wybor­czych przez lokal­nych samo­rzą­dow­ców czy pra­cy poszcze­gól­nych rad­nych Rady Miej­skiej Jele­niej Góry.

W ubie­głym roku ankie­ta i publi­ka­cja jej wyni­ków wzbu­dzi­ła wie­le kon­tro­wer­sji szcze­gól­nie w krę­gach zbli­żo­nych do Pre­zy­den­ta Mia­sta, któ­ry w wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych badań nie został naj­le­piej oce­nio­ny przez respon­den­tów. Pre­zy­dent zarzu­cił więc orga­ni­za­to­rom, że kwe­stio­na­riusz ankie­ty został źle wyko­na­ny oraz źle dobra­no prób­kę badanych.

W tym roku orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją, że sam kwe­stio­na­riusz był skon­sul­to­wa­ny przez pra­cow­ni­ków nauko­wych m. in. Wydzia­łu Eko­no­mii, Zarzą­dza­nia i Tury­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Jele­niej Górze i na pew­no jest pro­fe­sjo­nal­nie przygotowany.

Ankie­tę wypeł­nić moż­na za pośred­nic­twem nasze­go por­ta­lu lub w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych przy ul. Os. Robot­ni­cze 47 A, a jej wyni­ki opu­bli­ko­wa­ne będą w dru­giej poło­wie czerw­ca br.

Człon­ko­wie Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych będą­cych dobro­wol­nym zrze­sze­niem orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich już teraz zapo­wia­da­ją, że ankie­ta to dopie­ro począ­tek dzia­łań, jakie jele­nio­gór­skie NGO będą podej­mo­wać wspól­nie z Fun­da­cją im. S. Bato­re­go. Do tego­rocz­nej edy­cji akcji „Masz Głos – Masz Wybór”, któ­rej reali­za­to­rem jest wspo­mnia­na wcze­śniej fun­da­cja, swój akces zgło­si­ły m. in. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Zespół Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Sobie­szów czy all-ter­na­ty­wa – Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży. Wszyst­kie te orga­ni­za­cje oraz sto­wa­rzy­sze­nia i fun­da­cje współ­pra­cu­ją­ce w ramach Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych prze­pro­wa­dzą rów­nież kil­ka debat z lokal­ny­mi samo­rzą­dow­ca­mi i kan­dy­da­ta­mi na pre­zy­den­ta mia­sta oraz rad­nych Sej­mi­ku Woje­wódz­twa i Rady Miej­skiej Jele­niej Góry w naj­bliż­szych wybo­rach. O podej­mo­wa­nych przez Koali­cję dzia­ła­niach będzie­my infor­mo­wać na bieżąco.