Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WIE­CZÓR MARZEŃ W ZOO WRO­CŁAW DLA NIE­WI­DO­MYCH I NIESŁYSZĄCYCH

Poczuj i dotknij zwie­rząt w ten wyjąt­ko­wy wie­czór! ZOO Wro­cław, Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go i Fun­da­cja KATA­RYN­KA zapra­sza­ją wszyst­kie oso­by nie­wi­do­me i niesłyszące.

ZAPRA­SZA­MY DO WRO­CŁAW­SKIE­GO ZOO W PIĄ­TEK, 6 CZERW­CA OD GODZ.18:00
WSTĘP DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH I ICH OPIE­KU­NÓW ZA DARMO.

W pro­gra­mie :

  • Tra­sa i zwie­dza­nie z audio­de­skryp­cją dla osób niewidomych
  • Mapa Doty­ko­wa ZOO dla osób niewidomych
  • Kar­mie­nie i opo­wie­ści o zwie­rzę­tach tłu­ma­czo­ne na język migowy
  • Kon­takt ze zwie­rzę­ta­mi, doty­ka­nie mode­li, skór, czaszek.

 

Zapra­sza­my do pobra­nia apli­ka­cji z audio­de­skryp­cją ze stro­ny ZOO Wrocław

Szcze­gó­ły na temat godzin i miejsc tłu­ma­cze­nia na język migo­wy od czwart­ku pod adresem

​Mapa ZOO z infor­ma­cja­mi będzie roz­da­wa­na przy bra­mie pod­czas Wie­czo­ru Marzeń.

Pro­jekt „Ogród Wyobraź­ni. ZOO bez barier” finan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON w dys­po­zy­cji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa
Dolnośląskiego.