Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wybie­ra­my 51 europosłów

Wybo­ry euro­pej­skie, któ­re odbę­dą się w maju 2014 roku, pozwo­lą oby­wa­te­lom wywrzeć wpływ na przy­szły poli­tycz­ny kie­ru­nek Unii Euro­pej­skiej. W kra­jach Unii wybra­nych zosta­nie 751 posłów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, odpo­wie­dzial­nych za repre­zen­to­wa­nie ich inte­re­sów przez naj­bliż­sze pięć lat.

Każ­de pań­stwo człon­kow­skie ma wła­sną ordy­na­cję wybor­czą i samo decy­du­je, któ­re­go dnia jego oby­wa­te­le pój­dą do urn w trak­cie czte­ro­dnio­we­go okre­su wybor­cze­go w dniach 22–25 maja 2014 roku. Pol­scy wybor­cy będą gło­so­wać 25 maja. W naszym kra­ju zosta­nie wybra­nych 51 posłów do PE. Wyni­ki z wszyst­kich 28 państw zosta­ną ogło­szo­ne wie­czo­rem, w nie­dzie­lę 25 maja.

Od momen­tu przy­stą­pie­nia do UE Chor­wa­cji w lip­cu 2013 roku, w Par­la­men­cie Euro­pej­skim zasia­da­ło 766 posłów, zmniej­szo­no jed­nak ich ilość i pod­czas wybo­rów w 2014 roku, wybra­nych zosta­nie 751posłów, tak­że w przy­szło­ści ich licz­ba pozo­sta­nie na tym pozio­mie. Posło­wie będą repre­zen­to­wać ponad 500 milio­nów oby­wa­te­li w 28 pań­stwach człon­kow­skich. Dla poszcze­gól­nych państw, liczeb­ność repre­zen­ta­cji jest okre­ślo­na na mocy trak­ta­tów UE, w opar­ciu o „degre­syw­ną pro­por­cjo­nal­ność”. Ozna­cza ona, że pań­stwa o więk­szej licz­bie lud­no­ści mają wię­cej posłów niż pań­stwa o mniej­szej licz­bie lud­no­ści, ale te ostat­nie mają wię­cej posłów niż wyni­ka­ło­by to ści­śle z zasa­dy proporcjonalności.

Dla­cze­go te wybo­ry są inne? Ponie­waż Unia usi­łu­je upo­rać się z kry­zy­sem gospo­dar­czym, a przy­wód­cy UE zasta­na­wia­ją się, jaki kie­ru­nek obrać w przy­szło­ści, są to naj­waż­niej­sze, jak dotych­czas, wybo­ry europejskie.

Umoż­li­wią one wybor­com nie tyl­ko osą­dze­nie dzia­łań podej­mo­wa­nych przez przy­wód­ców UE w celu prze­zwy­cię­że­nia kry­zy­su w stre­fie euro i wyra­że­nie opi­nii na temat pla­nów doty­czą­cych ści­ślej­szej inte­gra­cji gospo­dar­czej i poli­tycz­nej; są to tak­że pierw­sze wybo­ry po zdo­by­ciu przez Par­la­ment Euro­pej­ski, na mocy Trak­ta­tu z Lizbo­ny, nowych waż­nych uprawnień.

Jed­ną z głów­nych zmian, wpro­wa­dzo­nych Trak­ta­tem z Lizbo­ny, jest koniecz­ność uwzględ­nie­nia, po raz pierw­szy, przez pań­stwa człon­kow­skie, wyni­ków wybo­rów euro­pej­skich przy nomi­na­cji następ­ne­go prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Euro­pej­skiej, któ­ry jesie­nią 2014 roku zastą­pi José Manu­ela Bar­ro­so. Nowo wybra­ny Par­la­ment musi zatwier­dzić tego kan­dy­da­ta, ponie­waż „wybie­ra” on, jak stwier­dza się w Trak­ta­cie, prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji. Ozna­cza to, że głos wybor­ców bar­dzo się liczy przy mia­no­wa­niu oso­by, któ­ra sta­nie na cze­le rzą­du UE.

Z 13 euro­pej­skich par­tii poli­tycz­nych, pięć nomi­no­wa­ło swo­ich kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko przy­szłe­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Euro­pej­skiej. Jean ‑Clau­de Junc­ker, były pre­mier Luk­sem­bur­ga oraz były prze­wod­ni­czą­cy Euro­gru­py, został nomi­no­wa­ny przez EPL (Euro­pej­ską Par­tię Ludo­wą). Mar­tin Schulz, obec­ny prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, jest kan­dy­da­tem nomi­no­wa­nym przez S&D (Gru­pę Postę­po­we­go Soju­szu Socja­li­stów i Demo­kra­tów). Guy Ver­ho­fstadt, były pre­mier Bel­gii oraz obec­ny lider ALDE (Poro­zu­mie­nia Libe­ra­łów i Demo­kra­tów), jest kan­dy­da­tem z ramie­nia tej gru­py. Zie­lo­ni nomi­no­wa­li dwo­je obec­nych posłów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, Fran­cu­za José Bové oraz Niem­kę Skę Kel­ler, nato­miast kan­dy­da­tem nomi­no­wa­nym przez Zjed­no­czo­ną Lewi­cę Euro­pej­ską jest lider grec­kiej par­tii SYRI­ZA Ale­xis Tsipras.

Nowa więk­szość poli­tycz­na, wyło­nio­na w wyni­ku wybo­rów, będzie rów­nież kształ­to­wać, przez naj­bliż­sze pięć lat, euro­pej­skie pra­wo­daw­stwo obej­mu­ją­ce obsza­ry od jed­no­li­te­go ryn­ku po swo­bo­dy oby­wa­tel­skie. Par­la­ment – jedy­na bez­po­śred­nio wybie­ra­na insty­tu­cja UE – jest obec­nie nie­zbęd­nym ele­men­tem euro­pej­skie­go sys­te­mu podej­mo­wa­nia decy­zji i dys­po­nu­je takim samym pra­wem gło­su jak rzą­dy kra­jo­we, w odnie­sie­niu do nie­mal całe­go pra­wo­daw­stwa UE.

Kto jest europosłem?

 • Okręg nr 1 – Gdańsk

W wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2009 roku w okrę­gu nr 1 wybra­nych zosta­ło 3 euro­de­pu­to­wa­nych. Licz­ba man­da­tów roz­ło­ży­ła się nastę­pu­ją­co: 2 man­da­ty otrzy­ma­ła PO: Janusz Lewan­dow­ski (od 4 mar­ca 2010 roku zastą­pił go Jan Kozłow­ski), Jaro­sław Wałę­sa, 1 man­dat PiS (Tade­usz Cymański).

 • Okręg nr 11 – Kato­wi­ce (Cie­szyn)

W wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2009 roku w okrę­gu nr 11 wybra­nych zosta­ło 6 euro­de­pu­to­wa­nych. Licz­ba man­da­tów roz­ło­ży­ła się nastę­pu­ją­co: 4 man­da­ty otrzy­ma­ła PO (Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Mał­go­rza­ta Handz­lik, Bog­dan Mar­cin­kie­wicz), po 1 man­da­cie PiS (Marek Migal­ski) oraz SLD (Adam Gierek).

 • Okręg nr 12 – Wro­cław — Opole

W wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2009 roku w okrę­gu nr 12 wybra­nych zosta­ło 5 euro­de­pu­to­wa­nych. Licz­ba man­da­tów roz­ło­ży­ła się nastę­pu­ją­co: 3 man­da­ty otrzy­ma­ła PO (Jacek Pro­ta­sie­wicz, Danu­ta Jazło­wiec­ka, Piotr Borys), po 1 man­da­cie PiS (Ryszard Legut­ko), oraz SLD (Lidia Gerin­ger de Oedenberg).

Wykaz loka­li dosto­so­wa­nych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Cie­szyn

 • PPG Poli­farb Cie­szyn S. A., ul. Che­mi­ków 4,
 • Ochot­ni­cza Straż Pożar­na, ul. Moto­kro­so­wa 18,
 • Ochot­ni­cza Straż Pożar­na, ul. Biel­ska 160A,
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 2, ul. Cho­pi­na 37,
 • Szkol­ne Schro­ni­sko Mło­dzie­żo­we, ul. Bło­goc­ka 24,
 • Przed­szko­le Nr 2‑Integracyjne, ul. ks. Trza­now­skie­go 4,
 • Ochot­ni­cza Straż Pożar­na, ul. gen. Józe­fa Hal­le­ra 161,

Jele­nia Góra

 • Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych, ul. Dłu­ga 1
 • Jele­nio­gór­skie Cen­trum, Kul­tu­ry, ul. 1 Maja 60
 • Woje­wódz­kie Cen­trum Szpi­tal­ne Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej w Jele­niej Górze, ul. Ogiń­skie­go 6
 • Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Tech­nicz­nych, Al. Jana Paw­ła II 25
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 8, ul. Pade­rew­skie­go 13
 • Filia Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, Pl. Pia­stow­ski 27
 • Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le Nr 14, ul. Juna­ków 2a
 • Miej­ski Dom Kul­tu­ry „MUFLON”, ul. Cie­plic­ka 172