Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON i ban­kow­cy dzieciom

Dzię­ki gran­to­wi uzy­ska­ne­mu od Ban­ku BPH SA 31 maja pra­wie czter­dziest­ka milu­siń­skich ze Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców i Opie­ku­nów Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” oraz Przed­szko­la Nr 14 weź­mie udział w inte­gra­cyj­nej impre­zie pt. „Dotyk Histo­rii”. To już kolej­na impre­za inte­gru­ją­ca dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią z ich peł­no­spraw­ny­mi rówie­śni­ka­mi. Tym razem dzie­ci poja­dą do Zło­te­go Sto­ku, gdzie będą zwie­dza­ły kopal­nie zło­ta. Pozna­ją zasa­dy pro­duk­cji papie­ru czer­pa­ne­go. Zwie­dzą rów­nież ponie­miec­kie owia­ne tajem­ni­cą sztol­nie kom­plek­su „Rie­se”.

W dru­gim eta­pie tego pro­jek­tu na przed­szkol­nym podwór­ku roz­bi­je namio­ty wio­ski śre­dnio­wiecz­nej Gru­pa Arty­stycz­na Gor­go­na z Wał­brzy­cha two­rzą­ca brac­two rycer­skie, a nasi milu­siń­scy będą mogli poznać smak życie w śre­dnio­wiecz­nej wiosce.

Wspo­mnie­nia z ubie­gło­rocz­ne­go „Doty­ku Historii”