Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jele­nio­gór­ski ZUS zapra­sza na Dzień Otwar­ty dla Osób Niepełnosprawnych

Dyżu­ry eks­per­tów, pora­dy, ulot­ki, wysta­wa prac osób nie­peł­no­spraw­nych – to wszyst­ko Inspek­to­rat ZUS w Jele­niej Górze zapla­no­wał na 21 maja. Po raz kolej­ny zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­nych klien­tów na Dzień Otwar­ty dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Dni otwar­te w Zakła­dzie są już corocz­ną tra­dy­cją. Celem tej akcji jest roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy na temat praw osób nie­peł­no­spraw­nych w kon­tek­ście ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i nie tylko.

W przed­dzień, 20 maja w godz. 9:00–13:00 dorad­ców ZUS będzie moż­na spo­tkać w Uzdro­wi­sku Jele­nia Góra-Cieplice.

Będzie­my zakła­dać pro­fi­le na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych (PUE). Posia­dacz takie­go pro­fi­lu na por­ta­lu inter­ne­to­wym ZUS może zoba­czyć całą swo­ją histo­rię ubez­pie­cze­nia od 1999 roku, spraw­dzić, czy człon­ko­wie rodzi­ny są zgło­sze­ni do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go albo po pro­stu skon­tak­to­wać się elek­tro­nicz­nie z Zakła­dem – mówi Marzan­na Dama­sie­wicz, kie­row­nik Inspek­to­ra­tu ZUS w Jele­niej Górze. Jeśli wybie­ra­my się do ZUS, na por­ta­lu moż­na wcze­śniej zare­zer­wo­wać wizy­tę w dogod­nym ter­mi­nie. Żeby zało­żyć taki pro­fil, wystar­czy wziąć ze sobą dowód osobisty.

21 maja o godz. 11:00 w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej odbę­dzie się spo­tka­nie poświę­co­ne prze­mo­cy w rodzi­nie wobec osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych. Pod­czas spo­tka­nia rów­nież będzie moż­li­wość zało­że­nia pro­fi­lu PUE. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Jele­nio­gór­skie Forum Osób Nie­peł­no­spraw­nych, a patro­nat nad nim objął Pre­zy­dent Mia­sta Jele­nia Góra.

Tego same­go dnia o godz. 14:00 w jele­nio­gór­skim Inspek­to­ra­cie (ul. Sygie­tyń­skie­go) odbę­dzie się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. W jele­nio­gór­skiej sie­dzi­bie ZUS będzie tak­że pre­zen­to­wa­na wysta­wa prac uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wych przy Pol­skim Towa­rzy­stwie Wal­ki z Kalectwem.

Na stro­nie inter­ne­to­wej: http://www.zus.pl/files/Informator_2014.pdf jest dostęp­ny Infor­ma­tor dla osób nie­peł­no­spraw­nych opra­co­wa­ny przez ZUS i Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych (PFRON). Będzie moż­na go też zna­leźć na salach obsłu­gi klien­tów ZUS.