Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści i Dostępności

Z oka­zji obcho­dzo­ne­go dziś Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Dostęp­no­ści Mozil­la, Fun­da­cja odpo­wie­dzial­na za prze­glą­dar­kę Fire­fox, przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ny mate­riał, w któ­rym pre­zen­tu­je rolę Fun­da­cji w uła­twia­niu dostęp do Inter­ne­tu nie­peł­no­spraw­nym użyt­kow­ni­kom. Ken Saun­ders, wolon­ta­riusz Mozil­li, zare­je­stro­wa­ny jako nie­wi­do­my, opo­wia­da o stwo­rzo­nym przez sie­bie pro­jek­cie Access Fire­fox, któ­re­go celem jest uła­twie­nie dostę­pu do nowo­cze­snych tech­no­lo­gii oso­bom nie­peł­no­spraw­nym. Mamy nadzie­ję, że mate­riał oka­że się dla Pań­stwa interesujący.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds