Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wędru­je­my po zapo­mnia­nych tra­sach Jele­niej Góry

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze i Sto­wa­rzy­sze­nie Godu­szyn zapra­sza­ją na pierw­szą z cyklu wypra­wę tury­stycz­ną MIESZ­KAŃ­CÓW i GOŚCI.

Wię­cej infor­ma­cji w załączniku.