Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­le­nie z zakre­su Obsłu­gi Kom­pu­te­ra dla osób sła­bo­wi­dzą­cych i niewidomych

W związ­ku z przy­go­to­wy­wa­niem szko­le­nia z zakre­su obsłu­gi kom­pu­te­ra dla osób sła­bo­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych zapra­sza­my wszyst­kich  chęt­nych do zgło­sze­nia swe­go uczest­nic­twa w kur­sie BEZ­PŁAT­NYM.

 Prze­wi­dy­wa­ny ter­min orga­ni­za­cji kursu

  • w II pół­ro­czu 2014 roku.
  • ZAPI­SY do koń­ca maja 2014 roku w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze, Osie­dle Robot­ni­cze 47 A.
  • INFOR­MA­CJI udzie­la­my w sie­dzi­bie KSON  oraz na bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025.