Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne na atrak­cyj­ną wyciecz­kę do Trój­mia­sta w ter­mi­nie od 23 do 26 czerwca!

Pro­gram:

  • Dzień 1: Noc­leg w Hote­lu Cari­na w Tczewie
  • Dzień 2: Zwie­dza­nie Zam­ku w Mal­bor­ku z przewodnikiem
  • Oglą­da­nie Pla­ne­ta­rium we From­bor­ku. Noc­leg w Gdańsku
  • Dzień 3: Zwie­dza­nie Gdań­ska z Przewodnikiem
  • Dzień 4: Powrót w weso­łym autobusie

Koszt wyciecz­ki to 325 zł od osoby.

Zgło­sze­nia i zapi­sy w sekre­ta­ria­cie KSON do 16 maja
lub pod bez­płat­nym nume­rem 800 700 025.

Ser­decz­nie Zapraszamy!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds