Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­ro Nie­czyn­ne 2 Maja

Infor­mu­je­my, że 2 maja 2014 roku biu­ro KSON będzie nie­czyn­ne, a info­li­nia będzie funk­cjo­no­wać jedy­nie w godzi­nach od 9.00 do 14.00.