Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­fe­ren­cja: „Dosto­so­wa­nie sys­te­mu kształ­ce­nia zawo­do­we­go uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią do wymo­gów ryn­ku pracy ”

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze, w związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem Kon­fe­ren­cją: „Dosto­so­wa­nie sys­te­mu kształ­ce­nia zawo­do­we­go uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią do wymo­gów ryn­ku pra­cy ”, któ­ra odbę­dzie się w Jele­niej Górze 11 czerw­ca 2014 roku, w auli Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Jele­niej Górze, ul. J. Kocha­now­skie­go 8, bud. H, począ­tek godz. 10.00,informujemy, że do wszyst­kich osób, któ­re ode­ślą do nas pocz­tą tra­dy­cyj­ną, fax-em lub e‑ma­il-em for­mu­larz zgło­sze­nio­wy zosta­ną wysła­ne zapro­sze­nia ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem kon­fe­ren­cji. Kon­fe­ren­cja jest dla uczest­ni­ków nieodpłatna.

Pozdra­wiam

Ewa Kaź­mier­czak- Wojtasiewicz

Koor­dy­na­tor Konferencji