Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

7,5 tys. nie­peł­no­spraw­nych stra­ci­ło pracę

Sza­now­ni Państwo,

Z wiel­kim smut­kiem przy­ję­li­śmy naj­now­sze dane z sys­te­mu SODiR/PFRON

(link: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/sod-pfron/ — aktu­ali­za­cja na dzień 9 kwiet­nia 2014r.),

iż od uchwa­le­nia art.3 usta­wy oko­ło­bu­dże­to­wej z dn. 08.11.2013 r. (Dz.U. z 27 grud­nia 2013, poz.1645) — rady­kal­nie obni­ża­ją­cej wyso­kość wspar­cia dla pra­co­daw­ców osób nie­peł­no­spraw­nych, do koń­ca lute­go b.r. pra­cę stra­ci­ło ok. 7,5 tys. ON-pra­cow­ni­ków, a 23 ZPCHr prze­sta­ły istnieć.

OBA­WIA­JĄC SIĘ, ŻE TO DOPIE­RO POCZĄ­TEK MASO­WYCH ZWOL­NIEŃ ON ZWRA­CA­MY SIĘ DO PAŃ­STWA O OPINIE:

  • CO, ZDA­NIEM PAŃ­STWA JEST PRZY­CZY­NĄ WW. ZWOLNIEŃ,
  • JAKIE PAŃ­STWO PRO­PO­NU­JĄ ROZ­WIĄ­ZA­NIA, BY POWSTRZY­MAĆ OBEC­NĄ FALĘ ZWOLNIEŃ,
  • JAKIE PAŃ­STWO PRO­PO­NU­JĄ ROZ­WIĄ­ZA­NIA, BY PRZY­WRÓ­CIĆ WW. 7,5 TYS. ON DO PRACY.

Z uwa­gi na aktu­al­ność spra­wy bar­dzo pro­si­my o w mia­rę pil­ne i
wyczer­pu­ją­ce odpo­wie­dzi – naj­le­piej w for­mie elek­tro­nicz­nej, na nasz
e‑adres: ryszard.dzik@tlen.pl lub son.podkarpacie@tlen.pl

Z POWA­ŻA­NIEM, RYSZARD DZIK, PRE­ZES SON ‘POD­KAR­PA­CIE’

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds