Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INTE­GRA­CYJ­NE REJ­SY MOR­SKIE DLA OSÓB Z DYS­FUNK­CJĄ WZROKU

Sza­now­ni Państwo,

Od 9‑ciu lat orga­ni­zu­je­my mor­skie rej­sy dla osób z dys­funk­cją wzro­ku. W sumie odby­li­śmy 18-ście rej­sów, w któ­rych wzię­ło udział 280-siąt osób z dys­funk­cją. Te rej­sy odby­wa­my na żaglow­cu Zawi­sza Czar­ny w ramach pro­jek­tu Zoba­czyć Morze (https://www.zobaczycmorze.pl/). Nasz pro­jekt cie­szy się popar­ciem Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej oraz patro­na­tem Pol­skie­go Związ­ku Żeglarskiego.

Zało­ga skła­da się w 50-ciu pro­cen­tach z osób z dys­funk­cją wzro­ku. Oni wyko­nu­ją wszel­kie pra­ce na żaglow­cu włącz­nie ze ste­ro­wa­niem. Mogą ste­ro­wać dzię­ki przy­staw­ce gło­so­wej do kom­pa­su. Oczy­wi­ście rów­nież bio­rą udział w pra­cach bos­mań­skich, sta­wia­niu żagli, przy­go­to­wy­wa­niu jedze­nia i sprzą­ta­niu. W mia­stach por­to­wych razem zwie­dza­my cie­ka­we miejsca.

W tym roku orga­ni­zu­je­my trzy rej­sy i mamy jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc. Rej­sy odbę­dą się w bar­dzo atrak­cyj­nym ter­mi­nie wakacji!

Nama­wiam do prze­czy­ta­nia załą­czo­nych mate­ria­łów, prze­ka­za­nia ich ewen­tu­al­nym chęt­nym i zgła­sza­nia się na odpo­wied­nim for­mu­la­rzu na naszej stro­nie. Oczy­wi­ście decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Jerzy Hen­ke