Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

COACHING JAKO SPO­SÓB NA POPRA­WĘ JAKO­ŚCI ŻYCIA

O coachin­gu mówi się w ostat­nich latach coraz wię­cej. Ale czym coaching wła­ści­wie jest i w jaki spo­sób ta meto­da może pomóc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i ich bliskim?

Coaching jest pro­ce­sem, któ­ry poma­ga orga­ni­za­cjom lub poje­dyn­czym oso­bom w przy­spie­sze­niu ich roz­wo­ju i popra­wie efek­tów dzia­ła­nia. Jest to narzę­dzie roz­wo­ju oso­bi­ste­go i zawo­do­we­go nasta­wio­ne na rezul­ta­ty i osią­ga­nie celów. Odby­wa się w for­mie regu­lar­nych spo­tkań, na któ­rych poru­sza­ne są tema­ty, któ­re zgła­sza klient. Pro­fe­sjo­nal­ni coacho­wie pra­cu­ją w opar­ciu o part­ner­ską rela­cję a ich głów­nym narzę­dziem jest słu­cha­nie oraz zada­wa­nie otwar­tych, skła­nia­ją­cych do prze­my­śleń pytań.

Z coachin­gu może sko­rzy­stać każ­dy i może on doty­czyć bar­dzo wie­lu obsza­rów życia. Ist­nie­je wie­le jego rodza­jów, jed­nym z naj­istot­niej­szych jest coaching życio­wy ( Life Coaching). Ta for­ma obej­mu­je takie obsza­ry jak reali­za­cja pla­nów życio­wych, wizja i cele w życiu, dba­łość o sie­bie, związ­ki ( rela­cje zarów­no part­ner­skie jak i przy­ja­ciel­skie), rela­cje z inny­mi, zdro­wie, pro­ble­my rodzin­ne. Coaching życio­wy może więc być dosko­na­łą meto­dą wspie­ra­ją­cą zmia­ny oraz popra­wę jako­ści życia osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin. Trud­no­ści z jaki­mi bory­ka­ją się nie­peł­no­spraw­ni- zdro­wot­ne, zawo­do­we, zwią­za­ne z rela­cja­mi czy samo­oce­ną, wizja przy­szło­ści- to wszyst­ko może być tema­tem do pra­cy z coachem.

Coaching nie jest doradz­twem ani szko­le­niem. Opie­ra się on bowiem na poten­cja­le klien­ta i zakła­da, że zna on naj­lep­sze dla sie­bie roz­wią­za­nia oraz odpo­wie­dzi. Coach poma­ga mu tyl­ko je znaleźć.

Coaching nie jest też psy­cho­te­ra­pią. Nie ana­li­zu­je on prze­szło­ści, korzy­sta jedy­nie z infor­ma­cji na jej temat w celu zro­zu­mie­nia teraź­niej­szo­ści i zapla­no­wa­nia przy­szłych dzia­łań. Coach nie zaj­mu­je się lecze­niem zabu­rzeń ani udzie­la­niem pomo­cy psychologicznej.

Sesje coachin­go­we mogą mieć for­mę bez­po­śred­nich spo­tkań, mogą rów­nież odby­wać się przez tele­fon, mailo­wo lub za pomo­cą komu­ni­ka­to­rów typu Sky­pe. Dzię­ki temu meto­da ta jest bar­dziej dostęp­na dla osób niepełnosprawnych.

Coaching słu­ży zaini­cjo­wa­niu dzia­łań, któ­re mają na celu osią­gnię­cie posta­wio­nych sobie celów oraz osią­gnię­ciu satys­fak­cji z życia. Poma­ga roz­wią­zać bie­żą­ce pro­ble­my, pod­jąć decy­zje, któ­rych od daw­na nie umie­my pod­jąć oraz zre­ali­zo­wać posta­no­wie­nia, któ­rych od daw­na nie może­my zre­ali­zo­wać. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z coachin­gu w sytu­acji, gdy czu­ją Pań­stwo, że pomoc pro­fe­sjo­na­li­sty w zbu­do­wa­niu szczę­śliw­sze­go, bar­dziej satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go życia może być dla Pań­stwa cenna.

Mogą Pań­stwo wziąć udział w sesjach coachin­go­wych w Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Zie­lo­nej Górze, mailo­wo lub przez Sky­pe oraz telefonicznie.

Autor­ka: Moni­ka Marcussen

Psy­cho­log, coach