Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­ro Regio­nal­ne w Gorzo­wie Wielkopolskim

logotwk1Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Oddział w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim jest sto­wa­rzy­sze­niem spo­łecz­no — nauko­wym, dzia­ła­ją­cym na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz ich rodzin. Jeste­śmy orga­ni­za­cją pożyt­ku publicz­ne­go, któ­ra w swo­ich sze­re­gach sku­pia oso­by nie­peł­no­spraw­ne i spraw­ne. Posia­da­my oso­bo­wość praw­ną w sfe­rze zadań publicz­nych. Pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, nauko­wą, popu­la­ry­za­tor­ską i orga­ni­za­cyj­ną w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki, lecze­nia, reha­bi­li­ta­cji, zaopa­trze­nia orto­pe­dycz­ne­go, psy­cho­lo­gii i peda­go­gi­ki oraz zapo­bie­ga­nia pato­lo­giom spo­łecz­nym. Sto­wa­rzy­sze­nie nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści gospodarczej.

ZAŁO­ŻE­NIE:

 • Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Oddział w Gorzo­wie Wlkp. powo­ła­ne zosta­ło 9 listo­pa­da 1978 roku decy­zją Zarzą­du Głów­ne­go TWK.
 • Dnia 8 stycz­nia 1997 wpi­sa­ne zosta­ło do Reje­stru Sto­wa­rzy­szeń przez Sąd Woje­wódz­ki w Gorzo­wie Wlkp.
 • Do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go uzy­ska­li­śmy wpis 21 sierp­nia 2008 roku pod nume­rem: 0000311988.
 • Od 8 grud­nia 2009 roku posia­da­my sta­tus orga­ni­za­cji użyt­ku publicznego.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ ZARZĄ­DU ODDZIA­ŁU TWK W GORZO­WIE WIELKOPOLSKIM:

 • Pro­wa­dze­nie porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go, praw­ne­go, oby­wa­tel­skie­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin, orga­ni­zo­wa­nie pomo­cy charytatywnej;
 • Udzie­la­nie pomo­cy w zaopa­trze­niu w sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny i pomocniczy;
 • Orga­ni­zo­wa­nie imprez spor­to­wo — rekre­acyj­nych, prze­glą­dów twór­czo­ści osób niepełnosprawnych;
 • Pro­mo­wa­nie wybit­nych jed­no­stek ze śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych;
 • Wystę­po­wa­nie do władz róż­nych szcze­bli w indy­wi­du­al­nych spra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych oraz w spra­wach śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych;
 • Orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, szko­leń, sym­po­zjów, poświę­co­nych pro­ble­mom spo­łecz­nym, zawo­do­wym i psy­cho­lo­gicz­nym osób niepełnosprawnych;
 • Pro­wa­dze­nie Kół Tere­no­wych TWK, w tym spe­cja­li­stycz­ne­go Koła dla osób cho­rych na SM;
 • Pro­wa­dze­nie ćwi­czeń uspraw­nia­ją­cych dla cho­rych na SM, współ­dzia­ła­nie ze spe­cja­li­sta­mi (neu­ro­log, psy­cho­log, spe­cja­li­sta reha­bi­li­ta­cji) w zakre­sie okre­ślo­nych form pomo­cy dla tej gru­py osób, w tym gru­py wsparcia;
 • Współ­dzia­ła­nie z cen­tra­mi pomo­cy rodzi­nie, samo­rzą­da­mi róż­nych szcze­bli w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów osób niepełnosprawnych;
 • Współ­dzia­ła­nie z inny­mi orga­ni­za­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi dzia­ła­ją­cy­mi w śro­do­wi­sku na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Opra­co­wy­wa­nie we współ­dzia­ła­niu z wła­dza­mi mia­sta infor­ma­cji i ana­liz doty­czą­cych śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych.

Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Oddział w Gorzo­wie Wlkp.
ul. Kosy­nie­rów Gdyń­skich 81
66–400 Gorzów Wlkp.
www.twkgorzow.org.pl
tel. 95 732–08-18