Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt Infor­ma­cji w Gorzo­wie Wielkopolskim

 

logotwk1POL­SKIE TOWA­RZY­STWO WAL­KI Z KALEC­TWEM
ODDZIAŁ W GORZO­WIE WIEL­KO­POL­SKIM
ul. Kosy­nie­rów Gdyń­skich 81, 66–400 Gorzów Wiel­ko­pol­ski
nr tel. do punk­tu 95 732–08-18, 
mail.: infogorzow@kson.pl

 

Har­mo­no­gram dyżurów: 

W związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 pora­dy w pro­jek­cie CIWON udzie­la­ne są przede wszyst­kim tele­fo­nicz­nie i mailowo.

Wszy­scy dorad­cy (psy­cho­log, praw­nik, kon­sul­tant), w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, udzie­la­ją tak­że porad oso­bi­ście – z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych zasad bezpieczeństwa.

Z porad oso­bi­stych, do cza­su odwo­ła­nia w Pol­sce sta­nu epi­de­mii, moż­na korzy­stać po wcze­śniej­szym, tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu się na kon­kret­ny termin.

Dyżur tele­fo­nicz­ny (kon­sul­ta­cje, pora­dy, zapi­sy do pozo­sta­łych dorad­ców) peł­ni dorad­ca-kon­sul­tant w dni robo­cze, w godz. 12:00–18:00, pod nr tel. 792 475 692.

W celu umó­wie­nia się na pora­dę oso­bi­stą lub tele­fo­nicz­ną do psy­cho­lo­ga i praw­ni­ka albo na pora­dę oso­bi­stą do kon­sul­tan­ta pro­si­my dzwo­nić na ww. numer w godzi­nach dyżu­ru doradcy-konsultanta.

Zapra­sza­my ser­decz­nie do korzy­sta­nia z porad naszych doradców.

Punkt Infor­ma­cji w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim
Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem
Oddział w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim
ul. Kosy­nie­rów Gdyń­skich 81
66–400 Gorzów Wielkopolski

adre­sy e‑mail:
infogorzow@kson.pl
twkgorzow@interia.plnume­ry tele­fo­nów:
95 732 08 18
792 475 692