Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­ro Regio­nal­ne w Cieszynie

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dzia­łaj­my Razem „TRIA­NON PL” jest dokład­ną kon­ty­nu­acją przy­sto­so­wa­ną do aktu­al­nych uwa­run­ko­wań współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Inte­gra­cji Dzia­łaj­my Razem powsta­łe­go w 2000 roku, któ­re­go celem było nie­sie­nie pomo­cy dzie­ciom nie­peł­no­spraw­nym ich rówie­śni­kom oraz rodzinom.

Celem powo­ła­nia do życia sto­wa­rzy­sze­nia jest sze­ro­ko rozu­mia­na reha­bi­li­ta­cja, likwi­da­cja barier i przy­spo­so­bie­nie do życia osób z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi roz­wo­jo­wy­mi, podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw oświa­to­wych, wspo­ma­ga­nie rodzin ubo­gich i patologicznych.

Oprócz tego reali­zo­wa­ne są cele z zakre­su tury­sty­ki nakie­ro­wa­ne przede wszyst­kim na śro­do­wi­ska będą­ce głów­nym bene­fi­cjen­tem sto­wa­rzy­sze­nia. Eko­lo­gia, rów­nież sta­no­wi waż­ny ele­ment edu­ka­cji śro­do­wisk młodzieży.

W cią­gu 14  let­niej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie wypra­co­wa­ło sze­reg przed­się­wzięć, któ­re przy­ję­ły się i weszły do corocz­nych kalen­da­rzy dzia­łań pro­gra­mo­wych i imprez.

Do tych form nale­ży zali­czyć obo­zy i festi­wa­le inte­gra­cyj­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­re słu­ży­ły by ludziom zdro­wym zro­zu­mieć isto­tę i pro­ble­my z jaki­mi spo­ty­ka­ją się na co dzień oso­by nie­peł­no­spraw­ne, a nie­peł­no­spraw­nym prze­ła­mać barie­ry wyklu­cze­nia i izo­la­cji społecznej.

Szko­le­nia, wizy­ty stu­dyj­ne w kra­ju i zagra­ni­cą z dwu­stron­na wymia­ną doświad­czeń opie­ki, reha­bi­li­ta­cji dla rodzin, osób, tera­peu­tów, leka­rzy na co dzień zaj­mu­ją­cy­mi się przed­mio­to­wą pro­ble­ma­ty­ką. Wzor­co­we sto­sun­ki i kon­tak­ty w tym zakre­sie wypra­co­wa­no z part­ne­ra­mi ze Szwecji.

 

W 2009 roku sto­wa­rzy­sze­nie weszło w skład Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej Gru­py Inte­gra­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych „TRIA­NON EU”. W skład tej gru­py wcho­dzą odpo­wied­nie sto­wa­rzy­sze­nia dzia­ła­ją­ce w Cze­chach, Sło­wa­cji oraz nasze .Ta for­ma dała nam o wie­le więk­sze moż­li­wo­ści dostę­pu do roz­wią­zań i moż­li­wo­ści w  Unii Europejskiej.

Pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nej w czerw­cu 2009 roku II Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Gru­py Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej pod­pi­sa­ne zosta­ły listy inten­cyj­ne współ­pra­cy pomię­dzy trze­ma rów­no­praw­ny­mi czło­na­mi cze­skim, sło­wac­kim i pol­skim two­rzą­cym TRIA­NON EU w zakre­sie reha­bi­li­ta­cji, edu­ka­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, tury­sty­ki bez gra­nic, zatrud­nia­nia nie­peł­no­spraw­nych oraz eko­lo­gii ( obec­nie Gru­pa Środ­ko­wo –Euro­pej­ska nie funkcjonuje).

Ana­lo­gicz­ne dwu­stron­ne umo­wy pod­pi­sa­no ze Szwe­cją i Tur­cją. Przy oka­zji odby­ły się spo­tka­nia biz­ne­so­we słu­żą­ce wymia­nie doświad­czeń i nawią­za­niu kon­tak­tów przed­sta­wi­cie­li gospodarczych.

 

W grud­niu 2009 roku zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne „Dni Turec­kie w Cie­szy­nie”. W mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych Tur­cji, Sło­wa­cji, Czech i Pol­ski oraz par­la­men­ta­rzy­ści z tych kra­jów, przed­sta­wi­ciel Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP , Pre­zes PFRON, przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych w/w państw, powia­tu i mia­sta Cie­szy­na, przed­sta­wi­cie­le ogól­no­kra­jo­wych sto­wa­rzy­szeń osób niepełnosprawnych.

Naj­więk­szym osią­gnię­ciem tej kon­fe­ren­cji było pod­ję­cie kon­kret­nych przed­się­wzięć pro­jek­tu inno­wa­cyj­ne­go na ska­lę świa­to­wą budo­wy Wio­ski Inte­gra­cyj­nej w Ala­nyi na tere­nie Tur­cji, któ­ra będzie słu­żyć oso­bom nie­peł­no­spraw­nym z tere­nu Euro­py. Pro­jek­to­daw­cą i lide­rem tego zamie­rze­nia jest stro­na pol­ska. Nale­ży pod­kre­ślić, że pro­jekt ten zbu­dził ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie par­la­men­tów, par­la­men­tar­nych komi­sji zdro­wia i innych orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi osób nie­peł­no­spraw­nych w pań­stwach Unii Euro­pej­skiej. W Tur­cji w ramach współ­pra­cy przed­ak­ce­syj­nej zre­ali­zo­wa­ny został  bar­dzo duży pro­jekt kon­cep­cyj­ny usu­wa­nia barier archi­tek­to­nicz­nych miej­sco­wo­ści riwie­ry turec­kiej. Do Mah­mu­tlar uda­ła  się gru­pa eks­per­tów repre­zen­tu­ją­cych TRIA­NON EU w celu opra­co­wa­nia wzor­co­wej deba­rie­ry­za­ji obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, ulic oraz dróg dojaz­do­wych do pla­ży. Opra­co­wa­nie to było robio­ne nie­od­płat­nie. Następ­ne eta­py doty­czy­ły  głów­nie deba­rie­ry­za­cji hote­li, restau­ra­cji w powie­cie Ala­nya. W ramach deba­rie­ry­za­cji nasze sto­wa­rzy­sze­nie nadal współ­pra­cu­je z świa­to­wej sła­wy archi­tek­tem- pro­fe­so­rem Krzysz­to­fem Chwa­li­bo­giem ( współ­twór­cą dosto­so­wa­nia budyn­ku Sej­mu i Sena­tu RP dla potrzeb ON).

W kra­ju pod­pi­sa­li­śmy umo­wę o współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych w wyni­ku cze­go współ­two­rzy­my organ pra­so­wy ści­śle nakie­ro­wa­ny na pro­ble­ma­ty­kę wystę­pu­ją­cą w naszych śro­do­wi­skach, z któ­rą może­my zapo­znać nie­peł­no­spraw­nych oraz pozo­sta­łą część spo­łe­czeń­stwa i oddzia­ły­wać na orga­ny odpo­wie­dzial­ne tę część życia spo­łecz­ne­go. Cza­sa­mi jest to krzyk bez­bron­ne­go, któ­ry dopo­mi­na się god­ne życie, a od 2012 roku pro­wa­dzo­ny jest w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL w Cie­szy­nie ul. Biel­ska 4  — Punkt Infor­ma­cji i Wspar­cia ON . W ramach punk­tu dzia­ła biu­ro czyn­ne codzien­nie 6 h, pora­dy udzie­la­ne są dla ON i śro­do­wi­ska ON przez zespół dorad­ców : 2 psy­cho­lo­gów, psy­cho­te­ra­peu­tę, 2 praw­ni­ków , 2 pra­cow­ni­ków socjal­nych, 2 dwóch dorad­ców ogólnych.

 

W ramach dzia­łań eko­lo­gicz­nych corocz­nie orga­ni­zo­wa­ne były  „Dni ener­gii na Olzie”.

Pro­jekt ten miał  na celu zazna­jo­mie­nie mło­dzie­ży szkol­nej z mate­rią zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

Uzy­ska­ne efek­ty powsta­ły w znacz­nym stop­niu z pry­wat­nych środ­ków finan­so­wych ludzi two­rzą­cych aktyw stowarzyszenia.

 

W 2013 r. w mie­sią­cu wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku Sto­wa­rzy­sze­nie „Dzia­łaj­my Razem” TRIANON.PL pro­wa­dzi­ło Klub „Daj mi szan­sę” — warsz­ta­ty ręko­dzie­ła, któ­re mia­ły na celu reha­bi­li­ta­cję zawo­do­wą i spo­łecz­ną osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wyklu­czo­nych poprzez nie­peł­no­spraw­ność czy cho­ro­bę, przy­go­to­wa­nie do pra­cy w warun­kach zbli­żo­nych do warun­ków i wyma­gań w śro­do­wi­sku pra­cy oraz będą­cych prze­ciw­dzia­ła­niem wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu. Uczest­nic­two w kra­wiec­kich warsz­ta­tach zawo­do­wych mia­ło na celu wykształ­ce­nie w uczest­ni­kach wła­ści­wej posta­wy pra­cow­ni­czej, nauczy­ło pra­cy w zespo­le oraz celo­wo­ści wyko­ny­wa­nia pra­cy, a w tym przy­pad­ku prze­ka­za­nia wytwo­rzo­nych zaba­wek — przy­tu­la­nek dzie­ciom nie­peł­no­spraw­nym lub cho­rym. Jed­no­cze­śnie nasi pod­opiecz­ni mie­li moż­li­wość poczuć się potrzeb­nym dla inne­go czło­wie­ka, zin­te­gro­wa­li się ze sobą w obrę­bie gru­py, zaprzy­jaź­ni­li, a to jest nie­odzow­ny ele­ment reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych. Po zakoń­czo­nym pro­jek­cie Klub nie został roz­wią­za­ny, pro­wa­dził dal­szą dzia­łal­ność w zaję­ciach arty­stycz­no-manu­al­nych. Od poło­wy stycz­nia 2014 roku Klub „Daj mi szan­sę – warsz­ta­ty ręko­dzie­ła” roz­po­czął przy­go­to­wa­nia do dal­szej pra­cy Klu­bo­wej. Dzię­ki uprzej­mo­ści wie­lu osób zago­spo­da­ro­wa­no nowe pomiesz­cze­nia, w któ­rych Klub roz­wi­nie swo­ją dzia­łal­ność poprzez warsz­ta­ty ręko­dzie­ła. Warsz­ta­ty mają na celu dal­szą inte­gra­cję osób nie­peł­no­spraw­nych, pozwo­lą na uspraw­nie­nie pra­cy rąk w posłu­gi­wa­niu się nożycz­ka­mi, pędz­lem i far­ba­mi oraz róż­ne­go rodza­ju arty­ku­ła­mi pla­stycz­ny­mi, wypra­cu­je pre­cy­zję oraz poczu­cie este­ty­ki. Da naszym pod­opiecz­nym moż­li­wość dal­sze­go roz­wo­ju naby­tych w poprzed­nim pro­jek­cie umie­jęt­no­ści, pozwo­li na roz­wi­nię­cie się i dal­sze otwar­cie na świat zewnętrz­ny oraz ludzi. Kon­takt z róż­no­rod­ny­mi mate­ria­ła­mi arty­stycz­ny­mi uwraż­li­wi ich na pięk­no i uzmy­sło­wi im, iż z nie­po­zor­nych cza­sem arty­ku­łów moż­na stwo­rzyć rze­czy pięk­ne, wyjąt­ko­we a nawet bar­dzo prak­tycz­ne. Dzia­ła­nia warsz­ta­to­we, któ­re roz­po­czy­na­my zmie­rza­ją do dal­sze­go roz­wo­ju osób nie­peł­no­spraw­nych, ich usa­mo­dziel­nie­niu się i ukie­run­ko­wa­niu na przy­szłość w celu naby­cia takich umie­jęt­no­ści by doce­lo­wo mogli być zatrud­nie­ni w spół­dziel­ni socjal­nej ale rów­nież czu­li się potrzeb­ni i potra­fi­li odna­leźć się w ota­cza­ją­cych ich świecie.

                                                                      

Sto­wa­rzy­sze­nie:

„Dzia­łaj­my Razem” TRIANON.PL

43–400 Cie­szyn, ul. Biel­ska 4

33 44 57 011

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds