Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WSZYST­KIE DZIE­CI SĄ NASZE

“Tro­ska o dziec­ko jest pierw­szym i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem sto­sun­ku czło­wie­ka do czło­wie­ka”. Jan Paweł II

      W tym haśle nic się nie zde­wa­lu­ło­wa­ło, nic się nie zmie­ni­ło; dla każ­de­go nor­mal­nie myślą­ce­go i odczu­wa­ją­ce­go czło­wie­ka jest oczy­wi­ste, że nale­ży chro­nić dzie­ci przed krzyw­dą. Tym bar­dziej wstrzą­sa­ją­ce są donie­sie­nia mediów o kolej­nych bestial­stwach, któ­rych ofia­ra­mi pada­ja wła­śnie dzie­ci: mat­ka (?!) duszą­ca swo­ję maleń­ką córecz­kę i symu­lu­ją­cą porwa­nie, ojciec biją­cy swo­je­go syna, w wyni­ku dziec­ko umie­ra przez kil­ka dni w strasz­li­wych męczar­niach a kie­dy jego życie dobie­ga kre­su rodzi­ce (?!) wywo­żą je do Cie­szy­na i wrzu­ca­ją do sta­wu… Dzie­ci, któ­re pobi­te przez opie­ku­nów, znaj­du­ją śmierć w rodzi­nie zastęp­czej.… Przy­kła­dy moż­na by mno­żyć, ale prze­cież nie o to cho­dzi. Z dru­giej stro­ny są prze­cież RODZI­CE wal­czą­cy o swo­je nie­peł­no­spraw­ne i cho­re dzie­ci, poświę­ca­ją­cy wszyst­ko w imię małe­go czło­wie­ka potrze­bu­ją­ce­go pomo­cy… Czy moż­na zesta­wić i pogo­dzić ze sobą te jak­że odmien­ne obra­zy i posta­wy ? Prze­cież wszyst­ko dzie­je się nie­kie­dy tuż obok, za ścia­ną, dostęp­ne naszej obser­wa­cji i reak­cji… Dostęp­ne , dopó­ki nie jest za późno…

 

WASZ REDAK­TOR