Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOFI­NAN­SO­WA­NIE Z PFRON

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Ślą­skie­go przy­po­mi­na o moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia robót budow­la­nych ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Dofi­nan­so­wa­nie doty­czy robót w związ­ku z potrze­ba­mi osób nie­peł­no­spraw­nych, z wyjąt­kiem roz­biór­ki obiek­tów słu­żą­cych rehabilitacji.

O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność zwią­za­ną z reha­bi­li­ta­cją osób nie­peł­no­spraw­nych przez okres co naj­mniej 2 lat przed dniem zło­że­nia wnio­sku, jeże­li speł­nią łącz­nie nastę­pu­ją­ce warunki:

1) są wła­ści­cie­la­mi lub użyt­kow­ni­ka­mi wie­czy­sty­mi nie­ru­cho­mo­ści albo były przez okres co naj­mniej jed­ne­go roku przed zło­że­niem wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie i są nadal posia­da­cza­mi czę­ści lub cało­ści nieruchomości;

2) udo­ku­men­tu­ją posia­da­nie środ­ków wła­snych lub pozy­ska­nych z innych źró­deł na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów reali­za­cji zada­nia w wyso­ko­ści nie­ob­ję­tej dofinansowaniem;

3) przed­sta­wią pozwo­le­nie na budo­wę lub zgło­sze­nie prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach pra­wa budowlanego.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków, któ­rych reali­za­cja ma nastą­pić w roku przy­szłym, upły­wa w 30 listo­pa­da 2013.
Doku­men­ty do pobra­nia na stro­nie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1374655720/0/0