Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BRZYK­CY BRĄ­ZO­WĄ MEDA­LIST­KĄ XXII IGRZYSK OLIM­PIJ­SKICH GŁU­CHYCH W JUDO!!!

Nata­lia Brzyk­cy zdo­by­ła pierw­szy medal XXII Igrzysk Olim­pij­skich Głu­chych w histo­rii Pol­skie­go Judo, a zara­zem dla Aka­de­mii Judo Poznań i zarów­no jak i dla mia­sta Poznań a, tak­że dla sie­bie. Od dnia 23.07.2013 roz­po­czę­ły się Igrzy­ska Olim­pij­skie Głu­chych w Sofii (Buł­ga­ria), Nata­lia wal­czy­ła 2 sierp­nia w kate­go­rii plus 70 kg w pierw­szej wal­ce przez wyko­na­nie rzu­tu Tani oto­shi na waza­ri i przej­ście do trzy­ma­nia wygry­wa z repre­zen­tant­ką Tur­cji AYDIN MUNI­FE. Dru­gi poje­dy­nek już zawod­nicz­ką z Ukra­iny Kra­vchen­ko Oksa­na rzu­ca­jąc prze­ciw­nicz­kę na Ura Nage. O wej­ście do fina­łu wal­ka z Mistrzy­nią Świa­ta Droz­do­va Nata­lia, nie­ste­ty per­fek­cyj­nie wyko­na­ny rzut Ippon Soi Nage przez Rosjan­kę daje jej zło­ty medal a nasza zawod­nicz­ka koń­czy na rewe­la­cyj­nym 3 miej­scu wygry­wa­jąc wal­kę o brąz z Mon­goł­ką Gan­tu­mur Lkha­gva­su­ren na rzut Ippon Soi Nage. Jest to wspa­nia­ła chwi­la dla całej Pol­ski a przede wszyst­kim dla Nata­lii i jej tre­ne­ra klu­bo­we­go Radk Miś­kie­wi­cza gdzie zawod­nicz­ka Poznań­skiej Aka­de­mii Judo zdo­by­wa medal na naj­waż­niej­szej impre­zie dla spor­tow­ców jakie są Igrzy­ska Olim­pij­skie Jestem z sie­bie bar­dzo dum­na ponie­waż nie spo­dzie­wa­ła się meda­lu a szcze­gól­nie na olim­pia­dzie ponie­waż był to mój pierw­szy start w tak waż­nych zawo­dach i rywa­li­za­cja była bar­dzo cięż­ka mino wszyst­ko dałam z sie­bie co mogłam. Jest to też zasłu­ga moje­go tre­ne­ra Rad­ka Miś­kie­wi­cza któ­ry do koń­ca mnie mobi­li­zo­wał i moty­wo­wał do cięż­kich obo­zów jestem mu bar­dzo za to wdzięcz­na. Tre­ner Radek Miś­kie­wicz ma dwa posta­cie wspa­nia­łe­go czło­wie­ka i zarów­no sady­stę w jego żyłach pły­nie zim­na krew do zwy­cię­stwa dzię­ki temu, że jest sta­now­czy i wyma­ga­ją­cy jego zawod­ni­cy mają wyso­kie osią­gnię­cia jeśli cho­dzi o sport sto­su­je bar­dzo duże obcią­że­nia, cięż­ka nie­mal katorż­ni­cza pra­ca to u nie­go jak chleb powsze­dni, a jego pod­opiecz­ni dość czę­sto wygry­wa­ją meda­le i do gro­na tych spor­tow­ców nale­żę ja nie znaj­dę słów takich aby wyra­zić swo­je podzię­ko­wa­nia dla nie­go dla­te­go będę pamię­tać do koń­ca życia tą wspa­nia­łą chwi­lę oraz chcę podzię­ko­wać wszyst­kim zawod­ni­ka z klu­bu Aka­de­mii Poznań za naukę cier­pli­wość wspar­cie za moty­wa­cję i za spę­dzo­ne razem Chwi­le na obo­zie. — mówi brą­zo­wa meda­list­ka IO Nata­lia Brzykcy:

      Cie­szyć się będzie­my pew­nie jesz­cze dłu­go z tak wspa­nia­łe­go wyni­ku, jest to nie zapo­mnia­ne prze­ży­cie dla każ­de­go tre­ne­ra. Tym bar­dziej jak to jest swo­ją pod­opiecz­na z klu­bu, z klu­bu gdzie stwo­rzy­ło go wie­le ludzi i do tego liczą­cym dopie­ro nie­speł­na 4 lata. Chciał­bym wszyst­kim podzię­ko­wać tym , któ­rzy przy­czy­ni­li się do osią­gnię­te­go wyni­ku (pod­czas zgru­po­wań, tre­nin­gów, pra­cy na co dzień) Medal to zasłu­ga WSZYST­KICH z AKA­DE­MII JUDO POZNAŃ. Nata­lia Brzyk­cy jest pierw­szą zawod­nicz­ką w histo­rii nasze­go klu­bu i mia­sta Poznań co osią­gnę­ła dla nas tak waż­ny wynik jak medal na IO oraz dla Pol­ski głu­chych w Judo tre­nu­je zale­d­wie trzy mie­sią­ce Judo a, już na takiej dale­kiej impre­zie ma medal widzę z niej przy­szło­ścio­wą zawod­nicz­kę bo dopie­ro zacznie się roz­wi­jać a, suk­ces z igrzysk da jej jesz­cze więk­szą ener­gię do pra­cy nad zło­tym meda­lem wie­żę w to że, zosta­nie mistrzem olim­pij­skim — mówi tre­ner Rado­sław Miś­kie­wicz
      Przy­go­to­wa­nie do Igrzysk finan­so­wał Pol­ski Zwią­zek Spor­tu Nie­sły­szą­cych nato­miast szko­le­nie wspie­ra Urząd Mia­sta Poznań , a pro­wa­dzi je tre­ner zara­zem klu­bo­wy jak kadry olim­pij­skiej Rado­sław Miśkiewicz.