Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mło­dzi Gli­wi­cza­nie — Mło­dzi obywatele.

Od począt­ku roku pra­wie 150 uczniów z czte­rech Gli­wic­kich szkół śred­nich (II, IV i V LO oraz GCE) bra­ło udział w pro­jek­cie Szko­ła Mło­dych Oby­wa­te­li orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Lep­szy Świat i Klub Jagiel­loń­ski we współ­pra­cy z Muzeum w Gli­wi­cach i Mło­dzie­żo­wą Radą Mia­sta Gli­wi­ce. Przed­się­wzię­cie mia­ło na celu roz­bu­dza­nie poprzez nowo­cze­sne meto­dy edu­ka­cji poza for­mal­nej świa­do­mo­ści oby­wa­tel­skiej i aktyw­no­ści spo­łecz­nej mło­dych gli­wi­czan. W ramach pro­jek­tu w każ­dej ze szkół odby­ły się trzy spo­tka­nia poświę­co­ne kolej­no funk­cjo­no­wa­niu pań­stwa na szcze­blu cen­tral­nym (rząd, par­la­ment), dzia­ła­niu samo­rzą­du lokal­ne­go oraz oddol­nym ini­cja­ty­wom spo­łecz­nym. Fina­łem całe­go pro­jek­tu była zor­ga­ni­zo­wa­na w opar­ciu o pomy­sły i ocze­ki­wa­nia mło­dzie­ży kon­fe­ren­cja – “Mło­dzi oby­wa­te­le” w Ratu­szu Miej­skim, poświę­co­na aktyw­no­ści mło­dych ludzi i ich wpły­wo­wi na kształt życia publicz­ne­go w Pol­sce i Euro­pie. Wzię­li w niej udział przed­sta­wi­cie­le Rady Miej­skiej oraz Pre­zy­dent Gli­wic Zyg­munt Fran­kie­wicz, któ­ry odniósł się do zapre­zen­to­wa­nych przez uczniów pro­po­zy­cji i uwag odno­śnie poli­ty­ki władz mia­sta w takich spra­wach jak bez­pie­czeń­stwo, kul­tu­ra, czy zago­spo­da­ro­wa­nie gli­wic­kie­go lot­ni­ska. Celem kon­fe­ren­cji i spo­tka­nia z wła­dza­mi mia­sta było uzmy­sło­wie­nie mło­dym ludziom, że ich głos też się liczy oraz war­to być aktyw­nym i same­mu dbać o swo­je miasto.