Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nikt w swo­jej inno­ści nie powi­nien być sam

Jeste­śmy gru­pą spe­cja­li­stów, tera­peu­tek, nauczy­cie­li, któ­rzy w swo­jej pra­cy spo­ty­ka­ją się z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Każ­de­go dnia pozna­je­my ich świat. Sta­wia­my dia­gno­zę — Pro­wa­dzi­my tera­pię — Wspo­ma­ga­my i wspie­ra­my rodzi­ny z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi.
Jeste­śmy po to, by poma­gać, roz­wi­jać i wspie­rać roz­wój dzie­ci z auty­zmem i cało­ścio­wy­mi zabu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi. TU i teraz sta­wia­my na roz­wój osób nie­peł­no­spraw­nych. Tu i TERAZ pra­cu­je­my nad wyrów­ny­wa­niem defi­cy­tów roz­wo­jo­wych i reduk­cją zabu­rzeń zacho­wa­nia.
TU i TERAZ oso­by z trud­no­ścia­mi roz­wo­jo­wy­mi i edu­ka­cyj­ny­mi mają szan­sę na pro­gra­my tera­peu­tycz­ne dosto­so­wa­ne indy­wi­du­al­nie do ich możliwości.

Fun­da­cja czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.00 do 16.00 Kon­sul­ta­cje ze spe­cja­li­sta­mi po wcze­śniej­szej reje­stra­cji tele­fo­nicz­nej lub po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie www.fundacjatuiteraz.pl

Zada­nia, któ­re realizujemy:

1. “…Autyzm od A do Z… Kujaw­sko-pomor­skie Cen­trum Dia­gno­zy i Tera­pii dla Dzie­ci z Auty­zmem i Cało­ścio­wy­mi Zabu­rze­nia­mi Roz­wo­jo­wy­mi.”
Celem pro­jek­tu jest wyj­ście naprze­ciw potrze­bom dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no bądź podej­rze­wa się wystę­po­wa­nie auty­zmu lub innych, cało­ścio­wych zabu­rzeń roz­wo­jo­wych takich jak: cechy auty­zmu czy Zespół Aspergiera.

2. Pro­gram tera­peu­tycz­ny dla dzie­ci ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w czy­ta­niu i pisa­niu.
Fun­da­cja Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju “TU i TERAZ” przy współ­pra­cy z dr psy­cho­lo­gii Panią Patry­cją Rusiak w pla­ców­kach szkol­nych na tere­nie Toru­nia oraz woje­wódz­twa kujaw­sko — pomor­skie­go wspól­nie roz­po­czy­na reali­za­cję pro­gra­mu tera­peu­tycz­ne­go dla dzie­ci ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w czy­ta­niu i pisa­niu — dys­lek­sja rozwojowa.

      Od dłuż­sze­go cza­su obser­wu­je­my aktyw­ność orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych na róż­nych polach prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu. Szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ła nas meto­da i spo­sób pro­wa­dze­nia Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zo­wa­ny przez KSON w roku 2012. Uwa­ża­my, że ta dobra prak­ty­ka ma wszel­kie szan­se na upo­wszech­nie­nie na tere­nie całe­go kra­ju, a w każ­dym razie na tere­nie nasze­go dzia­ła­nia. Z tego wzglę­du zgło­si­li­śmy chęć współ­pra­cy z Sej­mi­kiem na rok 2013 two­rząc w Toru­niu Biu­ro Regio­nal­ne KSON.

 

Fun­da­cja Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju ”TU i TERAZ”
Szo­sa Cheł­miń­ska 160i/8
87–100 Toruń

Pre­zes Fun­da­cji Inga Kuźma