Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PARA­DA ŻAGLOW­CÓW W SZCZECINIE

Finał regat The Tall Ships’ Races zakoń­czył się para­dą żaglow­ców. To powtór­ka z roku 2007, kie­dy do Szcze­ci­na wpły­nę­ło ponad sto naj­więk­szych i naj­pięk­niej­szych żaglow­ców z całe­go świa­ta. Olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie zade­cy­do­wa­ło o powtó­rze­niu mor­skie­go wido­wi­ska rów­nież w tym roku.
      Jesz­cze wio­sną roku 2003 Marian Jur­czyk, ówcze­sny pre­zy­dent mia­sta zgło­sił kan­dy­da­tu­rę Szcze­ci­na do orga­ni­za­cji fina­łu The Tall Ships’ Races, Szcze­cin, mimo że do otwar­te­go morza ma kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów, zarów­no impre­zę w roku 2007 jak i tę aktu­al­ną prze­pro­wa­dził per­fek­cyj­nie. Finał regat w 2007 roku był wiel­kim suk­ce­sem mia­sta — o Szcze­ci­nie zro­bi­ło się gło­śno na całym świe­cie. W roku 2013 orga­ni­za­to­rzy zlo­tu potwier­dzi­li, że wyso­ka oce­na impre­zy nie była przy­pad­ko­wa. Żaglow­ce cumu­ją­ce przy szcze­ciń­skich nabrze­żach spo­wo­do­wa­ły , że Szcze­cin w dniach trwa­nia zlo­tu odwie­dzi­ło ponad 2 milio­ny osób a roz­mach impre­zy przy­ćmił wszyst­ko, co do tej pory dzia­ło się na Wałach Chro­bre­go i Lasz­tow­ni, gdzie na usta­wio­nych sce­nach zapla­no­wa­no i prze­pro­wa­dzo­no wie­le wyda­rzeń arty­stycz­nych, Pod wra­że­niem gościn­no­ści i spraw­nej orga­ni­za­cji byli nie tyl­ko tury­ści, ale rów­nież żegla­rze i kapi­ta­no­wie żaglow­ców gosz­czą­cych w Szczecinie.