Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lodo­ła­ma­cze 2013 Kon­kurs Dla Pra­co­daw­ców rozpoczęty

W Pol­sce jest prze­szło 4,5 mln (12,2%) osób nie­peł­no­spraw­nych, a ich sytu­acja na ryn­ku pra­cy jest znacz­nie trud­niej­sza niż osób spraw­nych. Prze­wa­ża­ją­ca część pra­co­daw­ców nie jest świa­do­ma korzy­ści wyni­ka­ją­cych z zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych, a nawet oba­wia się zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ka z niepełnosprawnością.

Powszech­ne jest prze­ko­na­nie, że nie­peł­no­spraw­ność wią­że się z nie­wiel­ka przy­dat­no­ścią do wyko­ny­wa­nia pra­cy, a tak­że poważ­ny­mi trud­no­ścia­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi, for­mal­ny­mi, orga­ni­za­cyj­ny­mi, czy praw­ny­mi. Na zwięk­sze­nie aktyw­no­ści zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych nie wpły­wa­ją nie­ste­ty dodat­ko­we upraw­nie­nia pra­cow­ni­cze. Nie­wy­star­cza­ją­ce są, jak się oka­zu­je, rów­nież for­my wspar­cia pro­po­no­wa­ne pracodawcom.

Pod koniec 2012 roku nie­speł­na 18 tys. pra­co­daw­ców speł­nia­ło odpo­wied­nie warun­ki, aby pobie­rać dofi­nan­so­wa­nie na zatrud­nio­ne oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Wśród osób nie­peł­no­spraw­nych zale­d­wie 27,5% było aktyw­nych zawo­do­wo, gdy w tym samym cza­sie wśród peł­no­spraw­nych wskaź­nik ten wyno­sił prze­szło 56 %.

Z podwój­ny­mi trud­no­ścia­mi bory­ka­ją się nie­peł­no­spraw­ne kobie­ty. To wła­śnie rynek pra­cy, jest jed­nym z naj­waż­niej­szych obsza­rów ich dys­kry­mi­na­cji. Kobie­tom nie­peł­no­spraw­nym trud­niej niż męż­czy­znom zna­leźć pra­cę, mimo, że szu­ka­ją jej czę­sto nawet poni­żej swo­ich kwa­li­fi­ka­cji, a zarob­ki im pro­po­no­wa­ne są niż­sze śred­nio o 17% niż zarob­ki pro­po­no­wa­ne męż­czy­znom.
Ze smut­kiem muszę powie­dzieć, że nadal pro­ble­my i trud­no­ści osób nie­peł­no­spraw­nych oraz pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne są trak­to­wa­ne jako mar­gi­nal­ne i wła­ści­wie nie­zau­wa­ża­ne przez znacz­ną część spo­łe­czeń­stwa – mówi Jan Zając Pre­zes Pol­skiej Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Kil­ka lat temu pro­wa­dzo­ne były licz­ne kam­pa­nie, na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych. Mam wra­że­nie, że dzi­siaj nie­licz­ni nadal zwra­ca­ją uwa­gę na ten pro­blem. Pol­ska Orga­ni­za­cja Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych trak­tu­je jed­nak wal­kę o zmia­nę ryn­ku pra­cy osób nie­peł­no­spraw­nych jako część swo­jej misji, cze­go prze­ja­wem jest pro­wa­dzo­na od ośmiu lat Kam­pa­nia i Kon­kurs dla pra­co­daw­ców wraż­li­wych spo­łecz­nie Lodo­ła­ma­cze.
Od pierw­szej edy­cji Kon­kur­su w 2006 roku udział w nim wzię­ło aż 2240 pra­co­daw­ców, insty­tu­cji i orga­ni­za­cji. Do pro­mo­wa­nia idei akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych uda­ło się Pol­skiej Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych zaan­ga­żo­wać wie­le zna­nych osób. Wśród nich moż­na wymie­nić arty­stów: Bud­kę Sufle­ra, Annę Dym­ną, Emi­lia­na Kamiń­skie­go, Moni­kę Kuszyń­ską, Zespół Lom­bard, Miet­ka Szcze­śnia­ka, Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go, Zbi­gnie­wa Zama­chow­skie­go, dzien­ni­ka­rzy: Annę Maru­szecz­ko, Aga­tę Mły­nar­ską, Jadwi­gę Szta­biń­ską, Krzysz­to­fa Ziem­ca, czy spor­tow­ców: Rena­tę Mau­er-Różan­ską, Nata­lię Par­ty­kę, Kata­rzy­nę Rogo­wiec, Annę Rogow­ską.
Ósma Edy­cja Kon­kur­su Lodo­ła­ma­cze 2013 pod patro­na­tem Mał­żon­ki Pre­zy­den­ta Anny Komo­row­skiej ruszy­ła 16 kwiet­nia. Chęt­ni do wzię­cia udzia­łu w Kon­kur­sie mogą pobrać for­mu­la­rze zgło­sze­nio­we ze stro­ny http://www.lodolamacze.info.pl/ i prze­słać do dnia 31 lip­ca 2013 r. Roz­strzy­gnię­cie Kon­kur­su nastą­pi 26 wrze­śnia w Zam­ku Kró­lew­skim w Warszawie.

 

Źró­dło: http://www.popon.pl/