Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gli­wic­ki Ośro­dek Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych powstał w 2000 roku. Dzia­ła w struk­tu­rach Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Gliwicach.

Gli­wic­ki Ośro­dek Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych powstał w 2000 roku. Dzia­ła w struk­tu­rach Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Gliwicach.

REGU­LA­MIN GLI­WIC­KIE­GO OŚROD­KA INTE­GRA­CJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośro­dek Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych jest lokal­nym ośrod­kiem zrze­sza­ją­cym Sto­wa­rzy­sze­nia i Orga­ni­za­cje Poza­rzą­do­we dzia­ła­ją­ce na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. ZADA­NIA GLI­WIC­KIE­GO OŚROD­KA INTE­GRA­CJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§1

Gli­wic­ki Ośro­dek Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych zapew­nia niepełnosprawnym:

1.Zaspokajanie potrzeb loka­lo­wych, poprzez:
a. zapew­nie­nie miej­sca bez­piecz­ne­go i god­ne­go spę­dze­nia cza­su dla korzy­sta­ją­cych od ponie­dział­ku do piąt­ku, przez 8 godzin dzien­nie
b. udo­stęp­nie­nie pomiesz­czeń na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia zawar­te­go mię­dzy Dyrek­to­rem Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej a Sto­wa­rzy­sze­nia­mi i Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi
c. moż­li­wość korzy­sta­nia z zaple­cza gospo­dar­cze­go, infor­ma­tycz­ne­go, tech­nicz­ne­go, sanitarnego

2.Działania wspo­ma­ga­ją­ce, pole­ga­ją­ce na:
a. inte­gro­wa­niu Sto­wa­rzy­szeń i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych na rzecz zaspo­ka­ja­nia spe­cja­li­stycz­nych, indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­tów
b. umoż­li­wie­niu reali­za­cji potrzeb kul­tu­ral­nych, rekre­acyj­nych, towa­rzy­skich, m.in. poprzez orga­ni­za­cję świąt, uro­czy­sto­ści oko­licz­no­ścio­wych przez korzy­sta­ją­cych
c. sty­mu­lo­wa­niu do nawią­zy­wa­nia, utrzy­my­wa­nia i roz­wi­ja­nia kon­tak­tów pomię­dzy insty­tu­cja­mi i orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi w obsza­rze pomo­cy i inte­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych
d. ini­cjo­wa­niu wspól­nych przed­się­wzięć na rzecz śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych
e. prze­ka­zy­wa­niu infor­ma­cji o bie­żą­cych oraz pla­no­wa­nych przy­szłych dzia­ła­niach na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych
f. wspie­ra­niu Osób Nie­peł­no­spraw­nych poprzez orga­ni­zo­wa­nie szko­leń pod­no­szą­cych kwalifikacje

3.Inne dzia­ła­nia dosto­so­wa­ne do zgło­szo­nych potrzeb, odpo­wia­da­ją­ce moż­li­wo­ściom orga­ni­za­cyj­nym i finan­so­wym Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej

II. ZASA­DY UDO­STĘP­NIA­NIA LOKA­LU NA SPOTKANIA

§2

Lokal Ośrod­ka udo­stęp­nia­ny jest Orga­ni­za­cjom i Sto­wa­rzy­sze­niom nieodpłatnie

§3

Bio­rą­cy w uży­wa­nie pro­wa­dzi nie­od­płat­nie na rzecz Osób Nie­peł­no­spraw­nych dzia­ła­nia na zasa­dach okre­ślo­ne w poro­zu­mie­niu i har­mo­no­gra­mie zajęć

§4

Kom­pu­te­ra, dostę­pu do inter­ne­tu, oraz tele­fo­nu / fak­su i kse­ra moż­na uży­wać tyl­ko do zała­twia­nia spraw zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią orga­ni­za­cji przez oso­by zgło­szo­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie, Organizację

§5

Kse­ro­ko­piar­ka obsłu­gi­wa­na jest wyłącz­nie przez pra­cow­ni­ków G.O.I.N. i oso­by wymie­nio­ne w §4. Mie­sięcz­ny limit kse­ro­ko­pii dla jed­nej orga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­sze­nia wyno­si 50 stron, a nie­wy­ko­rzy­sta­ne kopie nie prze­cho­dzą na mie­sią­ce następ­ne. Wyko­na­nie więk­szej ilo­ści odbi­tek moż­li­we jest po dostar­cze­niu wła­sne­go papie­ru lub tonera.

III. PRA­WA I OBO­WIĄZ­KI STO­WA­RZY­SZEŃ I ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOWYCH

§6

Pra­wo do korzy­sta­nia z Gli­wic­kie­go Ośrod­ka inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych ma każ­de Sto­wa­rzy­sze­nie oraz Orga­ni­za­cja Poza­rzą­do­wa, zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­ra pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie z Dyrek­to­rem Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej

§7

Orga­ni­za­cje Poza­rzą­do­we i Sto­wa­rzy­sze­nia zrze­szo­ne na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia, mają pra­wo korzy­sta­nia z wszyst­kich świad­czeń wymie­nio­nych w §1

§8

Człon­ko­wie Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i Sto­wa­rzy­szeń są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów porząd­ko­wych wymie­nio­nych w roz­dzia­le III

§9

Korzy­sta­ją­cy z ofer­ty G.O.I.N mają pra­wo skła­dać skar­gi i wnio­ski doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Ośrod­ka do Koor­dy­na­to­ra pla­ców­ki oraz Dyrek­to­ra Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej

IV. PRZE­PI­SY PORZĄDKOWE

§10

Gli­wic­ki Ośro­dek Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych jest czyn­ny w godzi­nach od 11.00 do 19.00, od ponie­dział­ku do piątku

§11

Korzy­sta­ją­cy z Gli­wic­kie­go Ośrod­ka Inte­gra­cji Nie­peł­no­spraw­nych zobo­wią­za­ni są do:
a. prze­strze­ga­nia ogól­nie przy­ję­tych zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, posza­no­wa­nia god­no­ści innych osób, posza­no­wa­nia cudzej wła­sno­ści, respek­to­wa­nia praw innych osób do reali­za­cji wła­snych potrzeb i zain­te­re­so­wań
b. respek­to­wa­nia zale­ceń porząd­ko­wych Koor­dy­na­to­ra Ośrod­ka i per­so­ne­lu, wyda­wa­nych w ramach ich upraw­nień i obo­wiąz­ków służ­bo­wych
c. prze­strze­ga­nia cał­ko­wi­te­go zaka­zu wno­sze­nia i spo­ży­wa­nia alko­ho­lu na tere­nie Ośrod­ka oraz uży­wa­nia innych środ­ków odu­rza­ją­cych
d. prze­strze­ga­nia zaka­zu pale­nia w miej­scach do tego celu nie wyzna­czo­nych
e. dba­nie o wypo­sa­że­nie i sprzęt znaj­du­ją­cy się w pomiesz­cze­niach
f. prze­strze­ga­nia prze­pi­sów BHP i prze­ciw­po­ża­ro­wych
g. uczest­ni­cze­nia w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści i chę­ci w drob­nych pra­cach porząd­ko­wych na rzecz Ośrodka

§12

Korzy­sta­ją­cy z Ośrod­ka pono­si odpo­wie­dzial­ność za szko­dy w mie­niu wyrzą­dzo­ne dzia­ła­niem umyśl­nym i zobo­wią­za­ny jest do ich napra­wie­nia bądź w natu­rze, bądź w ekwi­wa­len­cie pie­nięż­nym. Wyrzą­dze­nie szko­dy o znacz­nej war­to­ści uza­sad­niać będą zasa­dy kodek­su cywil­ne­go i prawnego

§13

Koor­dy­na­tor Ośrod­ka nie odpo­wia­da za wnie­sio­ne przez korzy­sta­ją­cych środ­ki pie­nięż­ne oraz inne war­to­ścio­we przedmioty

§14

Na tere­nie Ośrod­ka nie mogą prze­by­wać na co dzień oso­by trze­cie, nie korzy­sta­ją­ce z ofer­ty G.O.I.N, za wyjąt­kiem towa­rzy­szą­cych oso­bom niepełnosprawnym

§15

Na tere­nie Ośrod­ka obo­wią­zu­je zakaz wpro­wa­dza­nia zwie­rząt. Wyjąt­kiem mogą być psy prze­wod­ni­ki, towa­rzy­szą­ce oso­bom niewidomym.

V. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃCOWE

§17

Nie prze­strze­ga­nie posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, a w szcze­gól­no­ści:
1. Nie­prze­strze­ga­nie prze­pi­sów wyni­ka­ją­cych z poro­zu­mie­nia
2. Nie­prze­strze­ga­nie prze­pi­sów porząd­ko­wych, BHP
3. Prze­by­wa­nie na tere­nie Ośrod­ka w sta­nie nie­trzeź­wym, wno­sze­nie na teren Ośrod­ka napo­jów alko­ho­lo­wych,
4. Zakłó­ca­nie spo­ko­ju innych korzy­sta­ją­cych może sta­no­wić pod­sta­wę wpro­wa­dze­nia zaka­zu korzy­sta­nia z Ośrodka.