Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­ty­ka dla niepełnosprawnych

Szko­ła Poli­ce­al­na Nr 6 w Kato­wi­cach zapra­sza absol­wen­tów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, rów­nież z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści, do pod­ję­cia nauki w zawo­dzie tech­nik infor­ma­tyk. Szko­ła zapew­nia wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę nauczy­cie­li, indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go słu­cha­cza, zaję­cia w małych gru­pach, pro­wa­dzo­ne są rów­nież zaję­cia indy­wi­du­al­ne w domu słuchacza.

Moż­li­we są do zdo­by­cia kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie:
• Mon­taż i eks­plo­ata­cja kom­pu­te­rów oso­bi­stych oraz urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych
• Pro­jek­to­wa­nie lokal­nych sie­ci kom­pu­te­ro­wych i admi­ni­stro­wa­nie sie­cia­mi
• Two­rze­nie apli­ka­cji inter­ne­to­wych i baz danych oraz admi­ni­stro­wa­nie bazami

Pro­gram nauki obej­mu­je nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty:
• sys­te­my ope­ra­cyj­ne,
• urzą­dze­nia tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej,
• sie­ci kom­pu­te­ro­we,
• witry­ny i apli­ka­cje inter­ne­to­we,
• sys­te­my baz danych,
• dzia­łal­ność gospo­dar­cza w bran­ży infor­ma­tycz­nej,
• język angiel­ski zawo­do­wy,
• dia­gno­sty­ka i napra­wa urzą­dzeń tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej,
• admi­ni­stra­cja sie­cio­wy­mi sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi,
• pro­jek­to­wa­nie i mon­taż lokal­nych sie­ci kom­pu­te­ro­wych,
• admi­ni­stra­cja baza­mi danych,
• pro­gra­mo­wa­nie apli­ka­cji internetowych,

Rekru­ta­cja już się roz­po­czę­ła!
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.zstio.coiq.pl
lub w sekre­ta­ria­cie szko­ły pod nr tel. (32) 609 60 20


KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds