Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wide­ote­le­fon w ZUS

Pierw­szy mie­siąc z wide­ote­le­fo­nem dla nie­sły­szą­cych Za nami pierw­szy mie­siąc testów wide­ote­le­fo­nu dla osób nie­sły­szą­cych. Od czerw­ca urzą­dze­nie wspo­ma­ga obsłu­gę klien­tów w ośmiu pla­ców­kach ZUS w Pol­sce. Wide­ote­le­fon umoż­li­wia kon­takt onli­ne z tłu­ma­czem języ­ka migo­we­go i sys­te­mu języ­ko­wo-migo­we­go. Od począt­ku pilo­ta­żu klien­ci kon­tak­to­wa­li się z wide­otłu­ma­czem kil­ka­dzie­siąt razy. — Klien­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią słu­chu korzy­sta­li z usłu­gi głów­nie w spra­wach doty­czą­cych przy­zna­wa­nia ren­ty z tytu­łu nie­zdol­no­ści do pra­cy lub ren­ty socjal­nej. Za pośred­nic­twem tłu­ma­cza pyta­li o wyma­ga­ne doku­men­ty, orze­ka­nie o nie­zdol­no­ści do pra­cy, a tak­że o zasa­dy usta­la­nia wie­ku eme­ry­tal­ne­go — pod­su­mo­wu­je Edy­ta Mar­czak, wice­dy­rek­tor Depar­ta­ment Obsłu­gi Klien­tów w Cen­tra­li ZUS. Wide­ote­le­fon pozwa­la na kon­takt z pro­fe­sjo­nal­nym call cen­ter, obsłu­gi­wa­nym przez oso­by legi­ty­mu­ją­ce się cer­ty­fi­ka­ta­mi T1 i T2 tłu­ma­cza pol­skie­go języ­ka migo­we­go i sys­te­mu języ­ko­wo-migo­we­go. Testy usłu­gi potrwa­ją do koń­ca lip­ca. Doty­czą ośmiu jed­no­stek ZUS w kra­ju: I Oddzia­łu w War­sza­wie, Oddzia­łu we Wro­cła­wiu, Oddzia­łu w Rze­szo­wie, I Oddzia­łu w Pozna­niu, I Oddzia­łu w Łodzi, Oddzia­łu w Lubli­nie oraz inspek­to­ra­tów w Gdań­sku, Wrzesz­czu i Jele­niej Górze. Wnio­ski z pilo­ta­żu posłu­żą do opra­co­wa­nia kon­cep­cji roz­wo­ju kana­łów komu­ni­ka­cji z ZUS dedy­ko­wa­nych oso­bom nie­peł­no­spraw­nym W wie­lu pla­ców­kach Zakła­du klien­ci nie­sły­szą­cy mogą też liczyć na pomoc pra­cow­ni­ków ZUS, któ­rzy posłu­gu­ją się języ­kiem migo­wym w stop­niu pod­sta­wo­wym lub zaawansowanym.