Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Nie bądź nie­peł­no­spraw­ny, bądź kompetentny

Trwa nabór do pro­jek­tu, któ­re­go celem jest rein­te­gra­cja spo­łecz­na i zawo­do­wa 60 osób nie­peł­no­spraw­nych z Cho­rzo­wa, Kato­wic, Mysło­wic, Rudy Ślą­skiej, Sie­mia­no­wic Ślą­skich i Świę­to­chło­wic. Orga­ni­za­tor zapew­nia bez­płat­ne szko­le­nia i nie­zbęd­ne wspar­cie w zna­le­zie­niu pra­cy, m.in.:

- Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Dzia­ła­nia
— Warsz­ta­ty Aktyw­ne­go Poszu­ki­wa­nia Pra­cy
— Tre­ning Umie­jęt­no­ści Psy­cho­spo­łecz­nych
— Kurs Obsłu­gi Kom­pu­te­ra
— Szko­le­nia Zawo­do­we (Spa­wacz meto­dą MIG i MAG; Opie­ku­n/-ka oso­by star­szej, dziec­ka, oso­by nie­peł­no­spraw­nej; Tele­mar­ke­ter – sprze­daw­ca z obsłu­gą maga­zy­nu; Pra­cow­nik ochro­ny fizycz­nej bez licen­cji – Maga­zy­nier)
— Prak­ty­ki Zawo­do­we
— Indy­wi­du­al­ne Wspar­cie Psy­cho­lo­gicz­no – Dorad­cze
— Pośred­nic­two Pra­cy
— Refun­da­cję kosz­tów dojaz­dów na zaję­cia
— Refun­da­cję kosz­tów opie­ki nad dziec­kiem pod­czas zajęć

Pro­jekt skie­ro­wa­ny do osób zamiesz­ku­ją­cych mia­sta:
Cho­rzów, Kato­wi­ce, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie, Ruda Ślą­ska, Świętochłowice

Nie cze­kaj z decy­zją, zgłoś się DZIŚ – licz­ba miejsc ograniczona.

For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny i regu­la­min dostęp­ne są na stro­nie Biu­ra pro­jek­tu:
www.badzkompetentny.pl