Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czę­to przy­go­to­wa­nia do dwóch wyda­rzeń dla niepełnosprawnych

Ogło­szo­no kon­kurs na orga­ni­za­to­ra dwóch imprez na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. Są to „III Ślą­ski Pik­nik Inte­gra­cyj­ny Osób Nie­peł­no­spraw­nych” oraz „IV Ślą­skie Zawo­dy Spor­to­wo-Rekre­acyj­ne Osób Niepełnosprawnych”

      „III Ślą­ski Pik­nik Inte­gra­cyj­ny Osób Nie­peł­no­spraw­nych” jest adre­so­wa­ny do pra­cow­ni­ków zakła­dów aktyw­no­ści zawo­do­wej, uczest­ni­ków warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, człon­ków sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji oraz innych orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych z tere­nu woje­wódz­twa ślą­skie­go. Jego celem jest pre­zen­ta­cja dzia­łań kul­tu­ral­no-arty­stycz­nych osób nie­peł­no­spraw­nych, pro­pa­go­wa­nie aktyw­no­ści spo­łecz­no-reha­bi­li­ta­cyj­nej oraz pro­mo­cja Woje­wódz­twa Ślą­skie­go jako przy­ja­zne­go oso­bom nie­peł­no­spraw­nym. Pro­gram Pik­ni­ku powi­nien obej­mo­wać część arty­stycz­ną, w trak­cie któ­rej uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją wła­sny reper­tu­ar kul­tu­ral­ny, w tym przed­sta­wie­nia teatral­ne, wystę­py muzycz­ne, wokal­ne, recy­ta­cje. Rów­no­cze­śnie powin­ny odby­wać się gry i zaba­wy umoż­li­wia­ją­ce wszyst­kim uczest­ni­kom sko­rzy­sta­nie z róż­ne­go rodza­ju form aktyw­ne­go wypo­czyn­ku, połą­czo­ne­go z rehabilitacją.

      Uczest­ni­ka­mi „IV Ślą­skich Zawo­dów Spor­to­wo-Rekre­acyj­ne Osób Nie­peł­no­spraw­nych” są pra­cow­ni­cy zakła­dów aktyw­no­ści zawo­do­wej, pod­opiecz­ni warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, człon­ko­wie sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji oraz innych orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych z tere­nu woje­wódz­twa ślą­skie­go. Celem zawo­dów jest pro­pa­go­wa­nie aktyw­no­ści spor­to­wo-rucho­wej jako jed­nej z istot­nych form reha­bi­li­ta­cji. W pro­gra­mie zawo­dów powin­ny się zna­leźć dys­cy­pli­ny spor­to­we, gry i zaba­wy z ele­men­ta­mi rywa­li­za­cji zebra­ne w blo­kach: pły­wac­kim, kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w hali, gier i zabaw oraz tur­niej pił­ki noż­nej roz­gry­wa­ny na otwar­tym boisku. Koniecz­nym jest prze­pro­wa­dze­nie wszyst­kich dys­cy­plin w obiek­tach zlo­ka­li­zo­wa­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie. Tur­niej pił­ki noż­nej, w zależ­no­ści od licz­by zgło­szo­nych zespo­łów, powi­nien być prze­pro­wa­dzo­ny odpo­wied­nio wcze­śniej w zakre­sie eli­mi­na­cji, a mecz fina­ło­wy i mecz o 3 miej­sce w dniu zawodów.

Dota­cje otrzy­ma­ją pro­jek­ty, któ­rych reali­za­cja przy­czy­niać się będzie m.in. do:

* zin­te­gro­wa­nia śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych i peł­no­spraw­nych sku­pio­nych w WTZ i ZAZ oraz innych pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych,
* pro­pa­go­wa­nia dzia­łań w zakre­sie dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych, spo­łecz­nych form reha­bi­li­ta­cji,
* pro­pa­go­wa­nia aktyw­no­ści rucho­wej wśród osób niepełnosprawnych.

Pro­jekt orga­ni­za­cji impre­zy powi­nien określać:

* kon­ku­ren­cje spor­to­we, uwzględ­nia­ją­ce rodzaj i sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu,
* rodza­je gier i zabaw,
* zasa­dy rywa­li­za­cji,
* spo­sób nagra­dza­nia,
* rodzaj dzia­łań towa­rzy­szą­cych w trak­cie pik­ni­ku,
* for­my nagra­dza­nia uczest­ni­ków pikniku.

Od wyło­nio­ne­go w kon­kur­sie orga­ni­za­to­ra ocze­ku­je się prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów na obiek­tach umoż­li­wia­ją­cych swo­bod­ny dostęp i użyt­ko­wa­nie przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne, o róż­nym rodza­ju i stop­niu ogra­ni­czeń, skła­da­ją­cych się co naj­mniej z:

* boiska umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie roz­gry­wek pił­kar­skich,
* base­nu,
* par­kin­gu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go bez­po­śred­nio przy obiek­tach, na któ­rych zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne zawo­dy oraz umoż­li­wia­ją­ce­go zapar­ko­wa­nie wszyst­kich pojaz­dów prze­wo­żą­cych uczest­ni­ków,
* hali sportowej.

Pod­mio­ta­mi upraw­nio­ny­mi do uczest­ni­cze­nia w kon­kur­sie są te sta­tu­to­wo dzia­ła­ją­ce w obsza­rze zdro­wia. Na reali­za­cję zada­nia prze­zna­czo­no 70 tys. zł.

Ter­min skła­da­nia ofert upły­wa 6 maja 2013 roku.

Jed­no­cze­śnie zgod­nie z obwią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi ogło­szo­no tak­że nabór przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych do komi­sji k
onkur­so­wej opi­niu­ją­cej ofer­ty zło­żo­ne w ramach kon­kur­su na orga­ni­za­cję pik­ni­ku.
Peł­ne tre­ści ogło­szeń do pobra­nia pod lin­ka­mi: www.slaskie.pl

 

źró­dło: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds