Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gdańsk — Tera­pia i sztuka

Miesz­ka­ją, uczą się i roz­wi­ja­ją w Gdań­sku! Mają wie­le potrzeb i wciąż wiel­kie marze­nia, dla­te­go bio­rą udział w zaję­ciach Warsz­ta­tu Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym (WTZ przy TPG).

W WTZ przy TPG w Gdań­sku moż­na sko­rzy­stać z wie­lu przy­wi­le­jów – drob­ne na tre­ning eko­no­micz­ny, wyciecz­ki (War­sza­wa), wspól­ne spo­tka­nia. Uczest­ni­cy pro­wa­dzo­nej w naszym ośrod­ku reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej, któ­rych na liście wpi­sa­nych może być 20, mają wie­le obo­wiąz­ków. Od 1995 roku oso­by nie­wi­do­me ze scho­rze­nia­mi sprzę­żo­ny­mi dojeż­dża­ją na Bażyń­skie­go 32 w Gdań­sku Oli­wie busem. Bez dowo­zu nie mie­li­by moż­li­wo­ści być na zajęciach!

O czym war­to wie­dzieć? Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej to pomysł na nie­zbęd­ną pomoc dla chęt­nych doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy chcą nauczyć się żyć samo­dziel­nie, pra­co­wać, a przede wszyst­kim zna­leźć przy­ja­ciół i wspar­cie we wszyst­kich swych dążeniach. 

Dzię­ki temu, że już pod opie­ką Towa­rzy­stwa Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym mie­ści­my się nadal na tere­nie Spół­dziel­ni Nie­wi­do­mych „Sinol”, nie­gdyś naszej zało­ży­ciel­ce, gro­no naszych uczest­ni­ków pra­cu­je na dzia­łach zakła­du. W 2010 roku trzech naszych absol­wen­tów cie­szy się nowym życiem, z pra­cą i pierw­szym zaro­bio­nym wyna­gro­dze­niem. Do tych­że trzech suk­ce­sów dopro­wa­dzi­ło wie­le czyn­ni­ków – moty­wa­cja i cier­pli­wość kan­dy­da­tów, pomoc tera­peu­tów i psy­cho­lo­gów w WTZ, ale przede wszyst­kim pra­ca nad sobą uczest­ni­ków i nara­sta­ją­ce prze­ko­na­nie o wła­snej war­to­ści i pew­no­ści siebie.

HISTO­RIA WTZ przy TPG

Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej to insty­tu­cja spe­cja­li­zu­ją­ca się w reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej, zawo­do­wej i fizycz­nej doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja pra­cy WTZ przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym w Gdań­sku obok Pomor­skiej Jed­nost­ki Woje­wódz­kiej TPG odby­ła się 15 paź­dzier­ni­ka 2008 roku.

ADRES: 80–309 Gdańsk, ul. Bażyń­skie­go 32
INSTY­TU­CJE PRO­WA­DZĄ­CE: 1995–2008 – Spół­dziel­nia Nie­wi­do­mych „Sinol” od 2008 r. – Towa­rzy­stwo Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym
FINAN­SO­WA­NIE: PFRON, Mia­sto Gdańsk.
LICZ­BA UCZEST­NI­KÓW: 20 (10 — osób nie­wi­do­mych ze scho­rze­nia­mi sprzę­żo­ny­mi, 3 oso­by głu­cho­nie­wi­do­me ze scho­rze­nia­mi sprzę­żo­ny­mi, 7 osób z inny­mi scho­rze­nia­mi)
SUK­CE­SY: 15 absol­wen­tów WTZ szczę­śli­wie pra­cu­je w Spół­dziel­ni Nie­wi­do­mych „Sinol” oraz na otwar­tym rynku.

Z czte­rech ścian do świata!

      WTZ przy TPG to ośro­dek spe­cja­li­zu­ją­cy się w reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej, zawo­do­wej i fizycz­nej doro­słych osób nie­wi­do­mych ze scho­rze­nia­mi sprzę­żo­ny­mi, głu­cho­nie­wi­do­mych i oraz z inny­mi dys­funk­cja­mi. Ośro­dek prze­zna­czo­ny jest na 20 osób. Instruk­to­ra­mi w pra­cow­niach są peda­go­dzy spe­cjal­ni, tera­peu­ci i psy­cho­lo­dzy. Uczest­ni­cy korzy­sta­ją z zajęć fizjo­te­ra­pii, uczest­ni­czą w spo­tka­niach indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych z psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym.
      Ulu­bio­nym zaję­ciem każ­de­go uczest­ni­ka jest nauka obsłu­gi kom­pu­te­ra u pana Jur­ka. Ręko­dzie­ło arty­stycz­ne pro­wa­dzi tera­peut­ka Agniesz­ka. Tutaj powsta­ją cho­in­ki z szy­szek i mchu, świe­cą się i mie­nią oka­za­łe stro­iki, w rękach uczest­ni­ków pięk­nie­je sznu­rek w kształ­cie anioł­ków i zaję­cy.
      Malar­stwo i widzą­cych, papie­ro­pla­sty­ka i łabę­dzie z ori­ga­mi powsta­ją w pra­cow­ni pla­stycz­nej peda­goż­ki Ber­na­de­ty. Bez wysił­ku instruk­to­rek pra­cow­ni pla­stycz­nych żaden z uczest­ni­ków nie był­by zado­wo­lo­ny z efek­tów swo­jej pra­cy i powsta­łych dzieł. Uczest­ni­cy bio­rą udział w kon­kur­sach pla­stycz­nych i recy­ta­tor­skich. W pra­cow­ni umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych przy­go­to­wy­wa­ne są spek­ta­kle i reci­ta­le Teatru We Mgle, instruk­to­rem jest psy­cho­loż­ka Agniesz­ka. Reci­tal „Pio­sen­ki Star­szych Panów” zdo­był cen­ne wyróż­nie­nie pod­czas gdań­skie­go prze­glą­du Poza Pozy. Peda­goż­ka Anna muzy­ku­je z uczest­ni­ka­mi, któ­rzy w tym roku zaczną pro­wa­dzić warsz­ta­ty z muzy­ko­wa­nia i śpie­wa­nia dla pod­opiecz­nych w DPS.
      Warsz­ta­ty arty­stycz­ne z cera­mi­ką pod kie­run­kiem Iza­be­li Moroz-Jani­szew­skiej dają mnó­stwo satys­fak­cji – powsta­ją rzeź­by, cera­mi­ki pięk­na fil­co­wa biżu­te­ria. To z jej udzia­łem w 2010 roku w pro­jek­cie „Jeste­śmy w Gdań­sku!” (przy udzia­le Sto­wa­rzy­sze­nia Ama­reya Art, z dofi­nan­so­wa­niem Mia­sta Gdań­ska) uczest­ni­cy WTZ przy TPG mogli zwie­dzić Sta­rów­kę Gdań­ska z prze­wod­ni­kiem oraz wyko­nać cykl rzeźb pt. Archi­tek­tu­ra Gdań­ska. Efek­ty pro­jek­tu moż­na było zoba­czyć w CH Man­hat­tan w cią­gu dwu­ty­go­dnio­wej wysta­wy. W pra­cow­ni Izy dużym powo­dze­niem cie­szy się tak­że pra­ca nad wyro­bem cen­nych klej­no­ty z fil­cu – bro­szek, kora­li i bran­so­le­tek.
      Nasi nie­zwy­kli spor­tow­cy kil­ku­krot­nie bra­li udział w Olim­pia­dzie w Mie­chu­ci­nie koło Chmiel­na oraz w Olim­pia­dzie TPG w Gdań­sku. Bez zajęć fizjo­te­ra­pii z panią Ulą, nawet naj­więk­sze gwiaz­dy WTZ – nie wyko­na­ły­by tych mnó­stwa kon­ku­ren­cji.
      A nad „dobry­mi dnia­mi” dla wszyst­kich w Warsz­ta­cie czu­wa naj­lep­sza psy­cho­loż­ka w Trój­mie­ście – pani Doro­ta.
      Uczest­ni­cy szu­ka­ją pra­cy na wol­nym ryn­ku, ale naj­czę­ściej zysku­ją pra­cę w Spół­dziel­ni Nie­wi­do­mych “SINOL”, w któ­rej budyn­ku WTZ ma swo­ją sie­dzi­bę. Pod­opiecz­ni WTZ przy TPG mają wie­le marzeń, któ­re bar­dzo chcie­li­by­śmy speł­nić! Wszyst­kie sta­ra­nia w tym celu spra­wia­ją, że ś w i a t j e s t l e p s z y i s z c z ę ś l i w s z y ! Sta­ra­my się kon­ty­nu­ować tra­dy­cję i efek­tyw­ną reha­bi­li­ta­cję, jed­no­cze­śnie uspraw­nia­jąc naszą działalność!

PRO­GRAM WTZ przy TPG

Reha­bi­li­ta­cja zawo­do­wa i przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków do życia w spo­łe­czeń­stwie wyma­ga stwo­rze­nia sze­ro­kiej ofer­ty zróż­ni­co­wa­nych zajęć. Pro­wa­dzi­my czte­ry pra­cow­nie i jed­ną gru­pę dodatkowo:

1. pra­cow­nia zarad­no­ści życio­wej i umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych z gru­pą Teatru we Mgle
2. pra­cow­nia pla­stycz­na i ręko­dzie­ła arty­stycz­ne­go
3.pracownia rze­mieśl­ni­cza i malar­stwa
4. pra­cow­nia arty­stycz­na z cera­mi­ką
5. pra­cow­nia komputerowa

      Instruk­to­ra­mi w pra­cow­niach są pro­fe­sjo­na­li­ści, z odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niem i doświad­cze­niem. Ponad­to dwa razy w tygo­dniu orga­ni­zu­je­my zaję­cia fizjo­te­ra­pii. Zapew­nia­my rów­nież sta­łą opie­kę i pomoc psy­cho­lo­ga. Cele orga­ni­zo­wa­nych zajęć: przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia pra­cy, roz­wi­ja­nie talen­tów, umie­jęt­no­ści i tech­ni­ki pra­cy, inspi­ra­cja i wzmac­nia­nie wia­ry w sie­bie, roz­wi­ja­nie wyobraź­ni i aktyw­no­ści twórczej.

      Zaję­cia są codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach od 8.00 do 15.00. Two­rzą cudow­ną, bar­dzo sym­pa­tycz­ną, zdol­ną i zgra­ną gru­pę. 10 osób nie­wi­do­mych, któ­re nie mogą pozwo­lić sobie na samo­dziel­ny dojazd, przy­wo­zi­my do nas warsz­ta­to­wym samochodem.

UCZEST­NI­CY O SOBIE I O WTZ:

Wywia­dy z uczest­ni­ka­mi prze­pro­wa­dził za pomo­cą dyk­ta­fo­nu Rafał Wolsz­czak (uczest­nik, ON).
1. Nazy­wam się Mał­go­rza­ta. Cho­dzę już dwa lata do WTZ przy TPG. Bio­rę udział w zaję­ciach teatral­nych. Bar­dzo mi się tu podo­ba. Cie­szę się, że mogę być ze wszyst­ki­mi razem. Naj­bar­dziej lubię pro­wa­dzić kro­ni­kę, lubię jeź­dzić na wyciecz­ki, lubię spo­ty­kać się ze zna­jo­my­mi i rodzi­ną. Znów uczest­ni­czy­łam w kon­kur­sie pla­stycz­nym! W PFRO­Nie dosta­łam wyróż­nie­nie za fil­co­wy obraz „Balo­nem po Euro­pie”! Dosta­łam szta­lu­gę i ogrom­ny zestaw farb do malo­wa­nia! Teraz w domu mam pracownię!

2. Rafał: Jestem nie­wi­do­mym czło­wie­kiem od uro­dze­nia. Mam 35 lat, na tera­pii już jestem 15 lat. Obec­nie w pra­cow­ni kuchen­nej, tam się uczę goto­wać, zmy­wać. Czę­sto wystę­pu­ję, gram na pia­ni­nie i akor­de­onie, śpie­wam, wystę­pu­ję. Na wtz bar­dzo mi się podo­ba, instruk­to­rzy są bar­dzo przy­jem­ni, moż­na się z nimi doga­dać. Sta­ram się wyko­ny­wać wszyst­kie pole­ce­nia jak naj­le­piej. Mam pomysł – przy­dał­by się basen i konie. Jest faj­nie. 3.Sławek: Do WTZ przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym nale­ży 20 uczest­ni­ków. Jestem jed­nym z nich. Bie­rze­my udział w róż­nych zaję­ciach, któ­re mają nam pomóc, by zde­cy­do­wać się na samo­dziel­ność. W roż­nych zakre­sach. Mi bar­dzo zale­ży na tym, żeby mieć przy­ja­ciół, mieć obo­wiąz­ki i pra­wa, zro­bić coś poży­tecz­ne­go dla innych i tro­chę poak­to­rzyć w naszej gru­pie Teatru We Mgle. W tym roku, w czerw­cu bra­li­śmy udział w Festi­wa­lu Teatrów Wspa­nia­łych w Tcze­wie. Zagra­łem w pan­to­mi­mie „Na ryby” postać Męża, któ­re­mu bar­dzo zale­ży na tym, by wyrwać się z domu i spę­dzić miło czas z kole­ga­mi na rybach. Świet­na rola, wyjąt­ko­wo weso­ła, choć mia­łem trud­no­ści zagra­nia zupeł­nie bez słów. Musia­łem cho­ciaż zachra­pać. W Tcze­wie mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć tam­tej­sze Cen­trum Kul­tu­ry, z pro­fe­sjo­nal­nym zaple­czem i sce­ną teatral­ną. Podo­ba­ło mi się.

3. Doro­ta: Zaj­mu­ję się malo­wa­niem, ryso­wa­niem, pra­co­wa­niem na warsz­ta­ci­ku szwedz­kim, lepie­niem w gli­nie, kle­ję na desce masę papie­ro­wą. Teraz pędzę na zaję­cia cera­mi­ki w pra­cow­ni Pani Izy Moroz-Jani­szew­skiej, wyra­biam gli­nę do rzeź­bie­nia kamie­ni­czek Gdań­ska.
4. Justy­na: Lubię czy­tać książ­ki, ćwi­czyć, jeź­dzić na rower­ku sta­cjo­nar­nym, robić na warsz­ta­ci­ku szwedz­kim. Chcia­ła­bym jesz­cze zająć się wikli­ną, drew­nem. Mam marze­nia – przejść się po wul­ka­nie wyga­słym, bo inte­re­su­je mnie jak wyglą­da­ją wul­ka­ny. Etna to chy­ba wul­kan wyga­sły. Chcia­ła­bym zoba­czyć jakieś zwie­rzę z Afry­ki, sło­nia albo oka­pi. Może prze­le­cieć się samo­lo­tem.
5. Jaro­sław: Nie widzę o Uczęsz­czam na WTZ od 2 lat. Zaj­mu­ję się róż­ny­mi rze­cza­mi, tro­chę czy­tam. Uczę się zajęć dnia codzien­ne­go w kuch­ni. Wszyst­kie zaję­cia mi odpo­wia­da­ją. Naj­bar­dziej kocham teatr, na zaję­ciach teatral­nych recy­tu­ję, zabie­ram się do śpie­wu. Gram Gusta­wa w „Ślu­bach panieńskich”.

SON­DA WŚRÓD UCZEST­NI­KÓW I PRA­COW­NI­KÓW WTZ PRZY TPG
O marzeniach…

Sła­wek: Niech znaj­dzie się spon­sor na busa dla WTZ. A sam bar­dzo chciał­bym poznać Pio­tra Fron­czew­skie­go. Poza tym marzę o sie­dzi­bie teatral­nej dla zespo­łów alter­na­tyw­nych w Gdań­sku, byłem w takim teatrze w Chor­wa­cji.
Anna: Chcia­ła­bym za rok pra­co­wać już w Spół­dziel­ni.
Mał­go­sia: Jesz­cze raz zoba­czyć Rzym i marzę o wyciecz­ce do Zako­pa­ne­go.
Jarek: Chcia­ła­bym dostać się do dobre­go Domu Opie­ki. A aktor­skim moim marze­niem jest zagrać na sce­nie księ­dza.
Tere­sa: Chcę poje­chać gdzieś za gra­ni­cę.
Mag­da­le­na: Podró­że. Austra­lia na pierw­szym miej­scu. Na Flo­ry­dzie zbie­rać poma­rań­cze i pole­cieć balo­nem.
Iwo­na, tera­peu­ta: Jesz­cze raz być w San Gio­van­ni Rot­ton­do. I dłu­go być tu z Wami.
Mary­sia: Moim marze­niem jest śpie­wać.
Benia: Chcę pole­cieć teraz samo­lo­tem do Nor­we­gii!
Daniel: Nie mogę marzyć o dziew­czy­nie, prze­cież to ja jestem marze­niem każ­dej dziew­czy­ny. Chciał­bym zostać poli­ty­kiem, ale jestem zbyt uczci­wy.
Anna, wolon­ta­riusz: Dłu­go tu z Wami być.
Aga­ta: Marzy mi się dłu­ga współ­pra­ca WTZ z Towa­rzy­stwem Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym, rów­nież w roz­wi­ja­niu misji inte­gra­cji róż­nych grup osób niepełnosprawnych

„Zewnątrz –Wewnątrz” CSW Łaź­nia i WTZ przy TPG
Poza pro­gra­mem WTZ orga­ni­zu­je­my reha­bi­li­ta­cję spo­łecz­ną, nawią­zu­jąc współ­pra­cę z inny­mi insty­tu­cja­mi. Od 2007 roku reali­zu­je­my wspól­ny pro­jekt z Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej “Łaź­nia” w Gdań­sku — Zewnątrz-Wewnątrz, w ramach któ­re­go uczest­ni­cy zwie­dza­ją gale­rię i bio­rą udział w warsz­ta­tach arty­stycz­nych. Wszyst­kie­mu prze­wod­ni­czą Miko­łaj Robert Jur­kow­ski (CSW Łaź­nia, Fun­da­cja Kolo­nia Arty­stów) oraz Anna Kozłow­ska( spo­łecz­nik, edu­ka­tor­ka arty­stycz­na, foto­graf­ka). W 2012 roku pod­czas warsz­ta­tów muzycz­nych z Toma­szem Anto­no­wi­czem powsta­je audio­bo­ok kuli­nar­ny z bar­dzo ape­tycz­ny­mi dźwię­ka­mi. Reali­zu­je­my dodat­ko­we akty­wi­zu­ją­ce pro­jek­ty we współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem AMA­REYA ART m.in. “Jeste­śmy w Gdań­sku” i “Nie­wi­do­mi dla eko­lo­gii — inte­gra­cja i pra­ca”.
Pro­jekt edu­ka­cyj­ny „Zewnątrz – Wewnątrz” reali­zo­wa­ny w CSW Łaź­nia w Gdań­sku przy współ­pra­cy z Warsz­ta­tem Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym, został uzna­ny przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry jako czwar­ty naj­lep­szy w Pol­sce pro­jekt edu­ka­cyj­ny i zosta­nie wpi­sa­ny w spe­cjal­nym wydaw­nic­twie insty­tu­cji. Pro­gram warsz­ta­tów przy­go­to­wa­ny został w 2007 roku w ści­słej kon­sul­ta­cji pro­wa­dzą­cych WTZ. Od począt­ku naszym wspól­nym zało­że­niem była inte­gra­cja doce­lo­wej gru­py odbior­ców z oto­cze­niem, z któ­re­go na co dzień są wyklu­cze­ni. Arty­stycz­ny dia­log mię­dzy oso­ba­mi widzą­cy­mi — „zewnątrz”, a nie­wi­do­my­mi – „wewnątrz” jest pre­tek­stem do nawią­za­nia kon­tak­tu i prze­ła­ma­nia barier psy­cho­lo­gicz­nych ist­nie­ją­cych mię­dzy tymi dwo­ma świa­ta­mi. Wykła­dy i zaję­cia wpły­wa­ją na posze­rze­nie hory­zon­tów zawo­do­wych i spo­łecz­nych uczest­ni­ków. Zaję­cia w nowym śro­do­wi­sku spo­łecz­nym sprzy­ja­ją asy­mi­la­cji osób nie­peł­no­spraw­nych w życiu kul­tu­ral­nym spo­łe­czeń­stwa. Uczest­ni­cy WTZ przy TPG mają oka­zję bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu ze sztu­ką pre­zen­to­wa­ną w gdań­skich gale­riach. Aktyw­ne uczest­ni­cze­nie w życiu arty­stycz­no – kul­tu­ral­nym (wysta­wy, pro­jek­cje fil­mo­we, kon­cer­ty) świa­ta widzą­cych umac­nia w nie­wi­do­mych utoż­sa­mia­nie się ze śro­do­wi­skiem lokal­nym. Dodat­ko­wym punk­tem spo­tkań są warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez zna­nych arty­stów: 2008 r. – I edy­cja – spo­tka­nie z nie­wi­do­mym rzeź­bia­rzem Wal­de­ma­rem Cicho­niem z Elblą­ga, 2009 r. – II edy­cja – warsz­ta­ty teatral­no – wokal­ne z Ang Gey Pin i Teatrem Ama­reya, 2010 r. – III edy­cja – warsz­ta­ty dźwię­ko­we z Krzysz­to­fem Topol­skim aka Arszyn z Gdań­ska i pły­ta „Orkie­stra — dźwię­ki z pamię­ci” z wysta­wą w CSW Łaź­nia, 2011 r. – IV edy­cja – warsz­ta­ty video art z Julią Kurek i pły­ta z fil­mem Zewnątrz-Wewnątrz 2011, 2012 r. — warsz­ta­ty muzycz­ne z Toma­szem Anto­no­wi­czem kon­cert na sce­nie Klu­bu Żak i audio­bo­ok z tek­stem Joan­ny Chmie­lew­skiej pt.„Poniekąd książ­ka ponie­kąd kucharska”. 

Wie­le wra­żeń, wie­le pracy…

2011 r. — Nie­wi­do­mi dla eko­lo­gii – inte­gra­cja i pra­ca to zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu Woje­wódz­twa Pomor­skie­go, w ramach nasze­go pro­gra­mu reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej uczest­ni­ków WTZ przy TPG. Dzię­ki Sto­wa­rzy­sze­niu Ama­reya Art nasi uczest­ni­cy mogli w paź­dzier­ni­ku i listo­pa­dzie 2011 roku sko­rzy­stać z udzia­łu w warsz­ta­tach i wycie­czek do Kwi­dzy­na, do Wirt i z prze­wod­ni­kiem zwie­dzić Wyspę Sobie­szew­ską. Wzię­li­śmy udział w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Ewe­li­nę Kurach orni­to­loż­kę z Gru­py Badaw­czej Pta­ków Wod­nych Kuling. Posa­dzi­li­śmy dwa drze­wa na tere­nie Domu Dziec­ka im. J. Kor­cza­ka. Wyko­na­li­śmy kolek­cję biżu­te­rii eko­lo­gicz­nej, cykl foto­gra­fii i pre­zen­ta­cję nagry­wa­nych dźwię­ków oraz prac malar­skich. Wszyst­kie pra­ce poka­za­li­śmy na spe­cjal­nym eko­lo­gicz­nym wer­ni­sa­żu z sokiem mar­chwio­wym zamiast lamp­ki wina. Idea pro­jek­tu opie­ra­ła się na zaini­cjo­wa­niu inno­wa­cyj­ne­go pro­gra­mu spo­łecz­ne­go wspie­ra­ją­ce­go reha­bi­li­ta­cję zawo­do­wą doro­słych osób nie­wi­do­mych, poprzez dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce eko­lo­gię i wie­dzę na temat war­to­ści przy­ro­dy woje­wódz­twa pomor­skie­go. Pod­czas warsz­ta­tów pisa­li­śmy o wszyst­kich akcjach na spe­cjal­nie zało­żo­nym blo­gu: http://wtzprzytpg.blogspot.com/2011/12/ .html

2010 r. — Nep­tun w oku­la­rach Wspól­nie z inny­mi 10 orga­ni­za­cja­mi, we współ­pra­cy z CSW Łaź­nia i MOPS w Gdań­sku, przy Dłu­gim Tar­gu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Pre­zen­ta­cje warsz­ta­tów twór­czych i gale­rię foto­gra­ficz­ną pt. “Nep­tun w oku­la­rach”. Miej­sce było nad­zwy­czaj­ne, samo Gdań­skie Biu­ro Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016 prz Dłu­gim Tar­gu, nie­da­le­ko gdań­skiej Fon­tan­ny Nep­tu­na. 10 dni pre­zen­ta­cji były oka­zją do spo­tkań twór­ców nie­peł­no­spraw­nych, tera­peu­tów i publicz­no­ści z zewnątrz. Wię­cej na ten temat na: http://e‑pomorskie.pl/pl/sprawy_spoleczne/aktualnosci/gdansk_neptun_w_okularach_relacja Spo­tka­nia poczy­ni­ły wie­le pozy­tyw­nych efek­tów, np. spe­cjal­ny pro­gram zwie­dza­nia w gdań­skim Muzeum Arche­olo­gicz­nym i moż­li­wość zwie­dza­nia całe­go zaple­cza Teatru Wybrze­że dla uczest­ni­ków pre­zen­ta­cji. Wię­cej: http://www.archeologia.pl/index.php?n=2&m=5

2010 r. — w ramach pro­jek­tu Jeste­śmy w Gdań­sku! zor­ga­ni­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Ama­reya Art. zre­ali­zo­wa­no warsz­ta­ty teatral­ne, wokal­ne i cera­micz­ne dla osób nie­wi­do­mych, głu­cho­nie­wi­do­mych i nie­peł­no­spraw­nych. Pod opie­ką prze­wod­ni­ka zwie­dza­no Sta­rów­kę Gdań­ska i uczest­ni­czo­no w wyda­rze­niach arty­stycz­nych w Gdań­sku. Pro­jekt skie­ro­wa­ny był do gru­py osób nie­wi­do­mych, głu­cho­nie­wi­do­mych i nie­peł­no­spraw­nych zamiesz­ka­łych w Gdań­sku. Pro­jekt „Jeste­śmy w Gdań­sku!” skła­dał się z dwóch blo­ków warsz­ta­to­wych (cera­mi­ka i teatr) i dzia­łań twór­czych (aktyw­ne pozna­wa­nie archi­tek­tu­ry mia­sta, wyj­ścia do teatru i muzeum): 1. zwie­dza­nie Sta­re­go Mia­sta Gdań­ska z prze­wod­ni­kiem, 2. zaję­cia cera­micz­ne, 3. zaję­cia teatral­ne, 4. 2 wyj­ścia do teatru.
„Jeste­śmy w Gdań­sku!” jako ini­cja­ty­wa lokal­na na rzecz aktyw­nej inte­gra­cji poprzez sztu­kę miał na celu pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w aktyw­nym uczest­nic­twie w życiu spo­łecz­nym, wyrów­na­nie ich szans w dostę­pie do kul­tu­ry, a tak­że budo­wa­nie toż­sa­mo­ści lokal­nej gru­py osób nie­wi­do­mych i głu­cho­nie­wi­do­mych oraz osób z inny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Reali­zu­jąc te cele pro­jekt „Jeste­śmy w Gdań­sku!” wpi­sał się w plan roz­wo­ju kul­tu­ry Mia­sta Gdań­ska na lata 2009–2015 („Gdańsk-Kul­tu­ra”) i wspo­mógł wspól­no­tę Gdań­ska w sta­ra­niach o tytuł Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016.
WSPÓL­NIE ZNA­CZY LEPIEJ!

Dzię­ki pra­cy uczest­ni­ków WTZ przy TPG, nie­oce­nio­nej pomo­cy arty­stów, a tak­że wzmo­żo­nych dzia­łań tera­peu­tów Gdańsz­cza­nie czę­sto mogą podzi­wiać inte­re­su­ją­ce wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez nasz ośro­dek. Cały czas uzu­peł­nia­my wachlarz form akty­wi­za­cyj­nych w Gdań­sku prze­zna­czo­nych dla doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych, wdro­ży­li­śmy pro­gram uczest­nic­twa nie­wi­do­mych, głu­cho­nie­wi­do­mych, nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców Gdań­ska w życiu kul­tu­ral­nym ich mia­sta oraz pro­mo­cję ich twór­czo­ści poprzez publicz­ne pre­zen­ta­cje. W ramach pro­gra­mu WTZ reali­zu­je­my pre­zen­ta­cje i poka­zy naszych spek­ta­kli i kon­cer­tów, m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści PZN, w Domach Pomo­cy Spo­łecz­nej i Hospi­cjach. Od 2013 roku wdra­ża­my rów­nież pro­wa­dzo­ne przez naszych uczest­ni­ków warsz­ta­ty muzycz­ne dla senio­rów w pobli­skich DPS, w któ­rych pod­opiecz­ni są bar­dzo tym zainteresowani.

 

Aga­ta Kirol