Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne Szko­le­nia dla osób Nie­peł­no­spraw­nych — Bezrobotnych

Sto­wa­rzy­sze­nie GTW wraz z fir­mą MDS Cen­trum Wspar­cia Biz­ne­so­we­go Mirel­la Doluk — Świer­czek ser­decz­nie zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie „GLI­WIC­KI pakON” współ­fi­nan­so­wa­nym ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.

 • Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do nie­za­trud­nio­nych osób nie­peł­no­spraw­nych w wie­ku 45+,
 • zamiesz­ku­ją­cych teren powia­tu mia­sto Gli­wi­ce oraz powia­tu gliwickiego.
 • Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie aktyw­no­ści zawo­do­wej 80 (w tym 48K)
 • nie­za­trud­nio­nych osób nie­peł­no­spraw­nych w gru­pie wie­ko­wej 45+.

 

W RAMACH PRO­JEK­TU OFERUJEMY:

I.DORADZTWO:

 • Indy­wi­du­al­ne doradz­two zawo­do­we i psychologiczne;
 • Doradz­two spe­cja­li­stycz­ne z róż­nych dziedzin;
 • Gru­po­we doradz­two eks­per­tów doty­czą­ce korzy­sta­nia z roż­ne­go rodza­ju form pomo­cy publicz­nej, ulg i upraw­nień dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dofi­nan­so­wań i zakła­da­nia firmy.

II. AKTYW­NE POSZU­KI­WA­NIE PRACY:

 • Coaching indy­wi­du­al­ny (5h/os);
 • Coaching gru­po­wy (24h);
 • Szko­le­nie Aktyw­ne Poszu­ki­wa­nie Pra­cy – „Ja na ryn­ku pra­cy” (24h);
 • Szko­le­nie Aktyw­ne Poszu­ki­wa­nie Pra­cy – „Chcę, pla­nu­ję, reali­zu­ję” (24h).

III. SZKO­LE­NIA ZAWODOWE:

 • Maga­zy­nier z obsłu­gą wóz­ka widło­we­go z bez­piecz­ną wymia­ną butli gazowej;
 • Pra­cow­nik ochro­ny osób i mienia;
 • Sprze­daw­ca z kasą fiskal­ną z ele­men­ta­mi tele­mar­ke­tin­gu i sprze­da­żą internetową;
 • Pra­cow­nik utrzy­ma­nia czy­sto­ści z obsłu­gą mecha­nicz­nych urządzeń;
 • Szko­le­nia indywidualne.

IV. STA­ŻE I POŚRED­NIC­TWO PRACY:

 • 6 mie­sięcz­ne płat­ne sta­że po szko­le­niach zawo­do­wych dla 32 Uczestników/czek Projektu;
 • Pośred­nic­two pracy.

Dodat­ko­wo zapewniamy:

 • sty­pen­dium szko­le­nio­we i stażowe,
 • zwrot kosz­tów dojaz­du dla osób zamiesz­ku­ją­cych teren powia­tu gliwickiego,
 • poczę­stu­nek,
 • mate­ria­ły szkoleniowe,
 • bada­nia lekarskie,
 • opie­kę nad oso­bą zależną.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać dzwo­niąc pod nume­ry tel.: 501–203-025 / 500–170-518

 • oraz w sie­dzi­bie Biu­ra Pro­jek­tu w Gli­wi­cach przy ul. Ple­bi­scy­to­wej 1/19 w godz. 10:00–14:00 (od ponie­dział­ku do piąt­ku) lub sie­dzi­bie MDS Cen­trum Wspar­cia Biz­ne­so­we­go Mirel­la Doluk-Świer­czek w Gli­wi­cach przy ul. Dol­nych Wałów 19B w godz. 9:00–16:00 (od ponie­dział­ku do piątku)

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stron internetowych:

www.mdscentrum.pl/16,Gliwicki-pakON