Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

EKO­ZO­FIA NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH — KOLEJ­NY KROK W KIE­RUN­KU UTWO­RZE­NIA CEN­TRUM KSZTAŁ­CE­NIA I WYMIA­NY DOŚWIADCZEŃ

To już nie tyl­ko sło­wa i sfe­ra marzeń o wła­snej nie­za­leż­nej prze­strze­ni… Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym Koło w Cie­szy­nie posta­wi­ło kolej­ny krok w kie­run­ku utwo­rze­nia Cen­trum Kształ­ce­nia i Wymia­ny Doświad­czeń ”Eko­zo­fia nie­peł­no­spraw­nych” w Baża­no­wi­cach. Obec­nie trwa­ją zaawan­so­wa­ne pra­ce pro­jek­to­we, dzię­ki któ­rym zro­bio­ny zosta­nie kolej­ny krok milo­wy i dzia­ła­nia nabio­rą tempa.

      Pro­jekt pro­wa­dzo­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym nabie­ra tem­pa. „Machi­na” ruszy­ła. Wszyst­ko po to, by w miej­scu gdzie jesz­cze dzi­siaj stoi nie­ru­cho­mość, nale­żą­ca nie­gdyś do Habs­bur­gów powsta­ło Cen­trum Kształ­ce­nia i Wymia­ny Doświad­czeń „Eko­zo­fia niepełnosprawnych”.

      Sta­ra­ją się o wła­sną nie­za­leż­ną prze­strzeń, taki „kawa­łek świa­ta” dla pod­opiecz­nych. W 2009 roku zaku­pi­li od Sta­ro­stwa Powia­to­we­go nie­ru­cho­mość, nale­żą­cą nie­gdyś do Habs­bur­gów, tzw. Zame­czek wraz z budyn­kiem fol­warcz­nym. Dzi­siaj powsta­ją już real­ne pla­ny, wszyst­ko odby­wa się w kon­sul­ta­cjach z Woje­wódz­kim Kon­ser­wa­to­rem Zabytków.

      — Chce­my, by powsta­ło tu Cen­trum Kształ­ce­nia i Wymia­ny Doświad­czeń „Eko­zo­fia nie­peł­no­spraw­nych” — mówi Rafał Guzow­ski z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym Koło w Cie­szy­nie – W Zamecz­ku odby­wać się będą kon­fe­ren­cje, szko­le­nia, warsz­ta­ty… W „życiu” tego miej­sca uczest­ni­czyć będą oso­by nie­peł­no­spraw­ne inte­lek­tu­al­nie. Na polu ornym, któ­re ma powierzch­nię 3,5 ha powsta­nie Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej. Tu rów­nież zatrud­nio­ne będą oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Na pozo­sta­łym tre­nie pla­nu­je­my wybu­do­wać Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cyj­no-Edu­ka­cyj­no-Wycho­waw­czy, w któ­rym reali­zo­wa­na będzie dotych­cza­so­wa pra­ca z nie­peł­no­spraw­ny­mi. Ale to nie wszyst­ko, powsta­ną też kla­sy przy­spo­sa­bia­ją­ce do pod­ję­cia pra­cy, w któ­rych mło­dzież nie­peł­no­spraw­na, będzie przy­go­to­wy­wać się do aktyw­ne­go życia zawodowego.

      W pla­nach budo­wy swo­je miej­sce zna­lazł rów­nież nie­co­dzien­ny obiekt, któ­ry powsta­nie z gli­ny i sło­my. Na tere­nie Zamecz­ku powsta­ną rów­nież miesz­ka­nia chro­nio­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie. Na dział­ce oso­by nie­peł­no­spraw­ne upra­wiać będą warzy­wa i owo­ce. Wszyst­ko eko­lo­gicz­ne i wła­sno­ręcz­nie wyhodowane.

      — Ogól­nym zało­że­niem pro­jek­tu, któ­ry nazwa­li­śmy „Eko­zo­fia…” nie jest stwo­rze­nie miej­sca dla osób nie­peł­no­spraw­nych, z któ­re­go oso­by te będą tyl­ko czer­pać dla sie­bie… Dotych­czas oso­by nie­peł­no­spraw­ne postrze­ga­ne są jako bior­cy, my odwra­ca­my to do góry noga­mi. Nasi pod­opiecz­ni będą “daw­ca­mi”. Dzię­ki współ­pra­cy z naukow­ca­mi będą pro­wa­dzo­ne bada­nia np. z zakre­su peda­go­gi­ki spe­cjal­nej, czy z zakre­su wpły­wu bio­bu­dow­nic­twa na orga­nizm ludz­ki… — doda­je Rafał Guzow­ski — Pro­jekt wystar­to­wał. Wraz ze Spół­dziel­nią Socjal­ną “Eko­cen­try­cy” i Fun­da­cją „Kró­lew­ski Szlak” jeste­śmy na eta­pie dopra­co­wy­wa­nia szcze­gó­łów pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go. Przed nami jesz­cze opra­co­wa­nie pro­ce­dur praw­nych dla reali­za­cji pro­jek­tu, kon­sul­ta­cje nad kon­cep­cją budow­la­no-wyko­naw­czą i kosz­to­ry­sem inwe­stor­skim. To wszyst­ko oczy­wi­ście kosz­tu­je, a dzię­ki hoj­no­ści miesz­kań­ców Cie­szy­na i oko­lic, któ­rzy prze­ka­zu­ją nam suk­ce­syw­nie tzw. 1% z podat­ku czy wspie­ra­ją nasze akcje na ryn­ku (pie­cze­nie pla­ców czy racu­chów) może­my już teraz roz­po­cząć kon­sul­ta­cje z eks­per­ta­mi z zakre­su archi­tek­tu­ry i budownictwa.

 

Bar­ba­ra Stelmach-Kubaszczyk