Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON NA ZIE­MI CIESZYŃSKIEJ

Od mar­ca br. KSON we współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Dzia­łaj­my Razem TRAINON.pl w Cie­szy­nie reali­zu­je pro­jekt pn.”Centrum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych”.
      W Cie­szy­nie uru­cho­mio­no łącz­nie pięć punk­tów kon­sul­ta­cyj­nych, w któ­rych nie­peł­no­spraw­ni, ich rodzi­ny i sąsie­dzi pra­co­daw­cy ale tak­że urzę­dy i insty­tu­cje mogą bez­płat­nie uzy­skać nie­zbęd­ne infor­ma­cje z zakre­su pra­wa, psy­cho­lo­gii z ele­men­ta­mi tera­pii psy­cho­lo­gicz­nej, doradz­twa zawo­do­we­go. Punk­ty te roz­miesz­czo­ne są w Cie­szy­nie, Zebrzy­do­wi­cach, Sko­czo­wie, Wiśle i Isteb­nej. Łącz­nie od mie­sią­ca mar­ca punk­ty infor­ma­cji roz­lo­ko­wa­ne na Zie­mi Cie­szyń­skiej odwie­dzi­ło ponad 500 inte­re­san­tów a punk­ty obsłu­gu­ją dzia­ła­cze Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIANON.pl w Cie­szy­nie: Ewa Gagat, Syl­wia Grze­bień, Wero­ni­ka Krzem­pek, Cze­sław Banot, Jani­na Jano­ta i Zuzan­na Kubaszczyk.

      O dzia­łal­no­ści tych punk­tów infor­mu­ją tabli­ce i bane­ry roz­miesz­czo­ne we wszyst­kich pię­ciu wymie­nio­nych miej­sco­wo­ściach. Jeden z punk­tów infor­ma­cji zlo­ka­li­zo­wa­no w Isteb­nej w super nowo­cze­snym ośrod­ku reha­bi­li­ta­cyj­nym z pięk­nym base­nem. Obiekt dzia­ła od roku, a w aktu­al­nie trwa­ją­cym tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym odpo­czy­wa 80 nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców z całej Pol­ski. War­to dodać, że obiekt rekre­acyj­no — wypo­czyn­ko­wy w któ­rym się ten tur­nus odby­wa zre­ali­zo­wa­li inwe­sto­rzy chiń­scy obej­mu­jąc w przed­się­wzię­ciu 80% udzia­łów. Oprócz base­nu, czę­ści hote­lo­wej i gastro­no­mi do dys­po­zy­cji poten­cjal­nych gości posta­wio­no wycią­gi i tra­sy zjaz­do­we. Inte­re­so­wa­ły nas rów­nież ceny poby­tu, któ­re naszym zda­nie są kon­ku­ren­cyj­ne. Kosz­ty poby­tu (na tur­nu­sach i indy­wi­du­al­nie) uza­leż­nio­ne są od sezo­nu i ilo­ści zamó­wio­nych świad­czeń. Ośro­dek pro­wa­dzi bar­dzo ela­stycz­ną poli­ty­kę ceno­wą. Roz­ma­wia­li­śmy z czte­ro­oso­bo­wą rodzi­ną, któ­ra przy­je­cha­ła na tur­nus z War­sza­wy przy dofi­nan­so­wa­niu z PFRON zapła­ci­li za 14 dni poby­tu nie­ca­łe 800 zł. A może pomysł z inwe­sto­ra­mi chiń­ski­mi prze­szcze­pić na grunt Cie­plic­kich Term…