Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt infor­ma­cji w Łodzi

PUNKT KON­SUL­TA­CYJ­NY W ŁÓDZ

Zapra­sza­my oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na BEZ­PŁAT­NE kon­sul­ta­cje i pora­dy: PRAW­NI­KA, DORAD­CY ZAWO­DO­WE­GO PSYCHOLOGA,

POMA­GA­MY ZNA­LEŹĆ PRA­CĘ LUB CIE­KA­WY STAŻ WSPIE­RA­MY STU­DEN­TÓW I ABSOL­WEN­TÓW ORAZ PRA­CO­DAW­CÓW ZAIN­TE­RE­SO­WA­NYCH ZATRUD­NIE­NIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

nr tel. do punk­tu: 881 439 282
nr do praw­ni­ka: 571 217 146
nr do psy­cho­lo­ga: 888 666 442
e‑mail: ‘infolodz@kson.pl’,this)” style=“color: rgb(1, 134, 186);”>infolodz@kson.pl

NAPISZ DO NAS:
Dyżu­ru­je­my w Łodzi: na ORLEJ 23 lokal 3 w Beł­cha­to­wie: ul. Sło­wac­kie­go 11

Har­mo­no­gram dyżu­rów: WSZYST­KIE SPO­TKA­NIA OSO­BI­STE PO WCZE­ŚNIEJ­SZYM UMÓWIENIU!

pn.-pt. od 10:30–15:30
na ul. ORLEJ 23 lokal 3
Beł­cha­tów dyżur tele­fo­nicz­ny i oso­bi­ste spo­tka­nia z dorad­ca­mi po wcze­śniej­szym umó­wie­niu na spotkanie

Praw­nik Beata Tomec­ka-Nabiał­czyk: kon­sul­ta­cje TELE­FO­NICZ­NE oraz oso­bi­ste po wcze­śniej­szym umó­wie­niu Psy­cho­log Agniesz­ka Nadol­ska: po uprzed­nim umó­wie­niu telefonicznym

lodzŁÓDZ­KI SEJ­MIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

nr tel punk­tu: 571 217 146 
nr do praw­ni­ka: 881 439 282
nr do psy­cho­log: 881 439 279
e‑mail: infolodz@kson.pl

MIĘ­DZY­RE­GIO­NAL­NE CEN­TRUM INFOR­MA­CJI
I WSPAR­CIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Zapra­sza­my oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na BEZ­PŁAT­NE kon­sul­ta­cje i pora­dy: PRAW­NI­KA, DORAD­CY ZAWO­DO­WE­GO PSYCHOLOGA,

POMA­GA­MY ZNA­LEŹĆ PRA­CĘ LUB CIE­KA­WY STAŻ WSPIE­RA­MY STU­DEN­TÓW I ABSOL­WEN­TÓW ORAZ PRA­CO­DAW­CÓW ZAIN­TE­RE­SO­WA­NYCH ZATRUD­NIE­NIEM OSÓB Z NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­IŚCIĄ
nr tel. 571 217 146

nr do praw­ni­ka: 881 439 282

nr do psy­cho­log: 881 439 279

e‑mail: infolodz@kson.pl

NAPISZ DO NAS
Dyżu­ru­je­my w Łodzi: na ORLEJ 23 lokal 3
w Beł­cha­to­wie: ul. Sło­wac­kie­go 11

Har­mo­no­gram dyżurów:

pn.-pt. od 10:30–15:30
na ul. ORLEJ 23 lokal 3
Beł­cha­tów dyżur tele­fo­nicz­ny i oso­bi­ste spo­tka­nia z dorad­ca­mi po wcze­śniej­szym umó­wie­niu na spotkanie

Praw­nik: kon­sul­ta­cje oso­bi­ste po wcze­śniej­szym umó­wie­niu
Psy­cho­log: po uprzed­nim umó­wie­niu tele­fo­nicz­nym 881 439 279,

Sobo­ta — od godz 10:00 — zaję­cia plastyczne

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds