Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wita­my w Cen­trum Informacji

Waż­ny komu­ni­kat KSON

Sza­now­ni Państwo, 

zawia­da­mia­my, że od ponie­dział­ku 19 paź­dzier­ni­ka  ogra­ni­czy­li­śmy – w związ­ku z aktu­al­ną sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­ną  — sta­cjo­nar­ną dzia­łal­ność KSON, w tym tak­że dzia­łal­ność Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Nasi dorad­cy i tre­ne­rzy (praw­ni­cy, psy­cho­lo­go­wie,  dorad­cy ds. socjal­nych oraz Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jele­nio­gór­skiej) będą  jed­nak dostęp­ni tele­fo­nicz­nie (ew. mailo­wo), zgod­nie z har­mo­no­gra­mem dyżurów.

Jeśli chcą Pań­stwo sko­rzy­stać z pora­dy, pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu 795 650 990 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00, a dyżu­ru­ją­cy kon­sul­tant umó­wi Pań­stwa na spo­tka­nie (roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną) z wybra­nym spe­cja­li­stą, w moż­li­wie naj­szyb­szym ter­mi­nie. Oczy­wi­ście jeste­śmy dla Was cały czas dostęp­ni mailo­wo – w razie potrze­by pisz­cie na biuro@kson.pl.

Pro­si­my się tak­że kon­tak­to­wać się w pil­nych spra­wach z radiem KSON www.radiokson.pl tele­fon 690 680 050. 

Pro­si­my słu­chać radio www.radiokson.pl jak i śle­dzić naszą stro­nę www.kson.pl oraz fb KSON, gdzie prze­ka­zy­wać będzie­my Pań­stwu infor­ma­cje nie tyl­ko doty­czą­ce zadań sta­tu­to­wych Sej­mi­ku, ale rów­nież komu­ni­ka­ty zwią­za­ne z  sytu­acją, z jaką przy­cho­dzi nam się mie­rzyć. Pamię­taj­my jed­nak o tym, żeby uni­kać zbęd­nych kon­tak­tów i bez waż­nej potrze­by nie opusz­czać domu.

Wolon­ta­riu­sze i Zarząd KSON

Waż­ny komu­ni­kat  PFRON dostęp­ny online

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-dostepny-online‑1/            źró­dło www.pfron.org.pl

 

Komu­ni­kat Biu­ra Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1118,przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-niepelnosprawnosci-wydawanych-przez-powiatowe-i-wojewodzkie-zespoly-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-niepelnosprawnosci

 

 

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ser­decz­nie zapra­sza do korzy­sta­nia z usług:

CEN­TRUM INFOR­MA­CJI I WSPAR­CIA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Cen­trum Infor­ma­cji ofe­ru­je oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, rodzi­nom, opie­ku­nom oraz pra­co­daw­com i insty­tu­cjom zain­te­re­so­wa­nym pro­ble­ma­ty­ką reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­no — zawo­do­wej bezpłatne:

 • pora­dy i infor­ma­cje w zakre­sie pro­ble­ma­ty­ki spo­łecz­no — zawo­do­wej osób niepełnosprawnych
 • pora­dy prawne
 • pora­dy psychologa
 • pora­dy  Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Inte­re­sów Osób Niepełnosprawnych

 

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat:

 • ulg i upraw­nień dla osób niepełnosprawnych
 • moż­li­wo­ści wspar­cia finan­so­we­go i rzeczowego
 • aktu­al­nych ofer­tach pracy
 • zaopa­trze­nia w sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny, przed­mio­ty orto­pe­dycz­ne oraz dofi­nan­so­wa­nia do reha­bi­li­ta­cji leczniczej
 • dofi­nan­so­wa­nia do likwi­da­cji barier architektonicznych
 • wspie­ra­nia pra­co­daw­ców zatrud­nia­nych oso­by niepełnosprawne
 • orga­ni­za­cji i insty­tu­cji pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pro­gra­mów PFRON skie­ro­wa­nych do osób indy­wi­du­al­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych

 

HAR­MO­NO­GRAM PRA­CY PUNK­TU INFOR­MA­CJI W CIE­SZY­NIE sier­pień 2020 r.

plik PDF  https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=900

 

Har­mo­no­gram dyżu­rów w Gorzo­wie Wielkopolskim.

W związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 pora­dy w pro­jek­cie CIWON udzie­la­ne są przede wszyst­kim tele­fo­nicz­nie i mailowo.

Wszy­scy dorad­cy (psy­cho­log, praw­nik, kon­sul­tant), w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, udzie­la­ją tak­że porad oso­bi­ście – z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych zasad bezpieczeństwa.

Z porad oso­bi­stych, do cza­su odwo­ła­nia w Pol­sce sta­nu epi­de­mii, moż­na korzy­stać po wcze­śniej­szym, tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu się na kon­kret­ny termin.

Dyżur tele­fo­nicz­ny (kon­sul­ta­cje, pora­dy, zapi­sy do pozo­sta­łych dorad­ców) peł­ni dorad­ca-kon­sul­tant w dni robo­cze, w godz. 13:00–18:00, pod nr tel. 792 475 692.

W celu umó­wie­nia się na pora­dę oso­bi­stą lub tele­fo­nicz­ną do psy­cho­lo­ga i praw­ni­ka albo na pora­dę oso­bi­stą do kon­sul­tan­ta pro­si­my dzwo­nić na ww. numer w godzi­nach dyżu­ru doradcy-konsultanta.

Zapra­sza­my ser­decz­nie do korzy­sta­nia z porad naszych doradców.

Punkt Infor­ma­cji w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim
Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem
Oddział w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim
ul. Kosy­nie­rów Gdyń­skich 81
66–400 Gorzów Wielkopolski

adre­sy e‑mail:
infogorzow@kson.pl
twkgorzow@interia.plnume­ry tele­fo­nów:
95 732 08 18
792 475 692

 

ŁÓDZ­KI SEJ­MIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

nr tel punk­tu: 881 439 282
nr do praw­ni­ka: 571 217 146
nr do psy­cho­lo­ga: 888 666 442
e‑mail: ‘infolodz@kson.pl’,this)” style=“color: rgb(1, 134, 186);”>infolodz@kson.pl

MIĘ­DZY­RE­GIO­NAL­NE CEN­TRUM INFOR­MA­CJI I WSPAR­CIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PUNKT KON­SUL­TA­CYJ­NY W ŁÓDZ

Zapra­sza­my oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na BEZ­PŁAT­NE kon­sul­ta­cje i pora­dy: PRAW­NI­KA, DORAD­CY ZAWO­DO­WE­GO PSYCHOLOGA,

POMA­GA­MY ZNA­LEŹĆ PRA­CĘ LUB CIE­KA­WY STAŻ WSPIE­RA­MY STU­DEN­TÓW I ABSOL­WEN­TÓW ORAZ PRA­CO­DAW­CÓW ZAIN­TE­RE­SO­WA­NYCH ZATRUD­NIE­NIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

nr tel. do punk­tu: 881 439 282
nr do praw­ni­ka: 571 217 146
nr do psy­cho­lo­ga: 888 666 442
e‑mail: ‘infolodz@kson.pl’,this)” style=“color: rgb(1, 134, 186);”>infolodz@kson.pl

NAPISZ DO NAS:
Dyżu­ru­je­my w Łodzi: na ORLEJ 23 lokal 3 w Beł­cha­to­wie: ul. Sło­wac­kie­go 11

Har­mo­no­gram dyżu­rów: WSZYST­KIE SPO­TKA­NIA OSO­BI­STE PO WCZE­ŚNIEJ­SZYM UMÓWIENIU!

pn.-pt. od 10:30–15:30
na ul. ORLEJ 23 lokal 3
Beł­cha­tów dyżur tele­fo­nicz­ny i oso­bi­ste spo­tka­nia z dorad­ca­mi po wcze­śniej­szym umó­wie­niu na spotkanie

Praw­nik Beata Tomec­ka-Nabiał­czyk: kon­sul­ta­cje TELE­FO­NICZ­NE oraz oso­bi­ste po wcze­śniej­szym umó­wie­niu Psy­cho­log Agniesz­ka Nadol­ska: po uprzed­nim umó­wie­niu telefonicznym

 

 

CEN­TRUM CZYN­NE JEST: PONIE­DZIA­ŁEK – PIĄ­TEK 9.00–16.00

ZAPI­SY I INFOR­MA­CJE TEL. 75 75 242 54 

JUŻ WKRÓT­CE ZAPRA­SZA­MY TAK­ŻE DO KORZY­STA­NIA Z BEZ­PŁAT­NEJ INFO­LI­NII: 800 700 025 

lub NAPISZ DO NAS!

pfron logo

 

 

 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds