Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pol­ska coraz bar­dziej wegetariańska

Już 3,2 proc. doro­słych Pola­ków, ponad milion osób, wyklu­czy­ło ze swo­jej die­ty pro­duk­ty pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Bada­nia potwier­dza­ją, że wege­ta­ria­nie bar­dziej świadomie.

Wyni­ki bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Insty­tut Bada­nia Opi­nii Publicz­nej Homo Homi­ni poka­za­ły, że 1,6 proc., a więc ok. pół milio­na Pola­ków sto­su­je die­tę lak­to­owo­we­ge­ta­riań­ską, czy­li nie je mię­sa i ryb, a pod­sta­wę ich wyży­wie­nia sta­no­wią pro­duk­ty mlecz­ne, jaja, warzy­wa i owo­ce. Kolej­ne 1,6 proc. osób jest wega­na­mi, czy­li ogra­ni­cza swo­ją die­tę wyłącz­nie do pro­duk­tów roślin­nych. Co wię­cej, spo­ro osób aspi­ru­je do mia­na wege­ta­rian — 3,7 proc. respon­den­tów okre­śli­ło się w ten spo­sób, przy­zna­jąc jed­no­cze­śnie, że jada­ją spo­ra­dycz­nie ryby i mię­so. Oso­by naj­czę­ściej dekla­ru­ją­ce się jako wege­ta­ria­nie to kobie­ty — aż 8,9 proc. Polek uwa­ża się za wege­ta­rian­ki. Licz­ni w tej gru­pie są tak­że ludzie mło­dzi — do 24 lat (9,8 proc.) i oso­by ze śred­nim wykształ­ce­niem (8,9 proc.).

Rosną­ca licz­ba osób ogra­ni­cza­ją­cych spo­ży­wa­nie mię­sa i jego prze­two­rów świad­czy o coraz wyż­szej empa­tii Pola­ków dla zwie­rząt i o rosną­cej świa­do­mo­ści zna­cze­nia zdro­we­go odży­wia­nia dla nasze­go zdro­wi — komen­tu­je wyni­ki prze­pro­wa­dzo­ne­go bada­nia Mał­go­rza­ta Chy­lew­ska, die­te­tyk Light­Box, pro­du­cen­ta zesta­wów wyso­kiej jako­ści świe­żych posił­ków, któ­re zle­ci­ło badanie.

Wciąż jed­nak wokół die­ty wege­ta­riań­skiej krą­ży wie­le mitów i błęd­nych prze­ko­nań. Jed­nym z nich jest opi­nia, że wege­ta­ria­nizm szko­dzi zdro­wiu i powo­du­je duże nie­do­bo­ry nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Choć coraz wię­cej badań wska­zu­je zupeł­nie coś inne­go. Naj­now­sze donie­sie­nia świa­to­wych naukow­ców poka­zu­ją, że wege­ta­ria­nie żyją śred­nio od 6 do 9 lat dłu­żej niż zwo­len­ni­cy mię­sa. Zda­niem spe­cja­li­stów przy­czy­ną nie jest tyl­ko sama die­ta boga­ta w warzy­wa i owo­ce, ale styl życia, jaki wege­ta­ria­nie prowadzą.

Zarów­no die­ta wege­ta­riań­ska, jak i wegań­ska, może być bar­dzo uroz­ma­ico­na i nie ogra­ni­czać się jedy­nie do sała­ty. Mamy do dys­po­zy­cji sze­ro­ka gamę orze­chów, nasion, roślin strącz­ko­wych, oczy­wi­ście warzyw i owo­ców, maka­ro­ny, ryże, któ­re uroz­ma­ica­ją die­tę. Poza tym wie­le z nich jest boga­tym źró­dłem biał­ka. Część z nich jest rów­nież wyso­ko­ka­lo­rycz­na, co uła­twia zbu­do­wa­nie masy i siły, nie­zbęd­nych w moim spo­rcie — pod­kre­śla strong­man Patrik Babo­umian, naj­sil­niej­szy wega­nin na świecie.