Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Die­ta pary­ska zmie­nia metabolizm

Two­je życie to nie­ustan­na wal­ka z nad­mier­ny­mi kilo­gra­ma­mi? Poznaj kura­cję, po któ­rej efekt jo-jo ci nie gro­zi! Dzię­ki tej die­cie osią­gniesz opty­mal­ną dla sie­bie wagę.

Die­ta pary­ska to trój­e­ta­po­wy plan trwa­łej utra­ty masy cia­ła. Jej auto­rem jest Jean-Michel Cohen — słyn­ny fran­cu­ski spe­cja­li­sta ds. żywie­nia. Die­ta zosta­ła uło­żo­na w taki spo­sób, abyś po zakoń­cze­niu kura­cji odchu­dza­ją­cej mogła powró­cić do nor­mal­ne­go spo­so­bu odży­wia­nia się bez obaw o efekt jo-jo. Sprawdź, jakie są zasa­dy pary­skiej die­ty i ile moż­na na niej schudnąć.

Oblicz swo­ją wła­ści­wą wagę

Pomo­że ci w tym wzór opra­co­wa­ny przez dr Jean-Miche­la Cohe­na. Przy­po­mnij sobie i zanotuj:

A. Ile waży­łaś, kie­dy mia­łaś 18 lat i się nie odchu­dza­łaś?
B. Jaka była naj­więk­sza masa two­je­go cia­ła (włą­cza­jąc cią­żę)?
C. Jaka była two­ja naj­mniej­sza masa cia­ła po 18. roku życia, na die­cie lub bez niej?
D. Ile ważysz teraz?

Następ­nie dodaj A i B . Sumę podziel przez 2. Wynik to Y. Dodaj C i D . Sumę podziel przez 2. Wynik to Z. Dodaj Y i Z . Sumę podziel przez 2. To jest two­ja wła­ści­wa waga!

Naj­waż­niej­sze zasa­dy kuracji

1. Celem pary­skiej die­ty jest ure­gu­lo­wa­nie meta­bo­li­zmu i uzy­ska­nie “wła­ści­wej wagi”, czy­li takiej, jaką możesz osią­gnąć bez oba­wy, że po kura­cji znów przy­ty­jesz. 2. Czas trwa­nia kura­cji odchu­dza­ją­cej jest uza­leż­nio­ny od róż­ni­cy mię­dzy two­ją obec­ną wagą, a wagą doce­lo­wą. Prze­cięt­nie kura­cja odchu­dza­ją­ca dr. Cohe­na trwa 3 mie­sią­ce, pod­czas któ­rych prze­cho­dzisz przez trzy fazy: Café, Bistro i Gou­r­met. 3. Pod­czas trwa­nia całej kura­cji nale­ży przy­go­to­wy­wać posił­ki ści­śle według prze­pi­sów uło­żo­nych przez dr. Cohena.

Trzy eta­py diety

Faza Café: Trwa 8–10 dni (to zale­ży od cie­bie), w trak­cie któ­rych dzien­nie dostar­czasz orga­ni­zmo­wi jedy­nie 700–800 kcal. Dzię­ki temu tem­po chud­nię­cia jest bar­dzo szyb­kie i wyno­si oko­ło pół kg dzien­nie. Przy oka­zji oczysz­czasz orga­nizm z tok­syn. Pod­czas tego eta­pu odchu­dza­nia nale­ży spo­ży­wać nisko­ka­lo­rycz­ne dania, naj­le­piej w posta­ci zup, kok­taj­li i piure.

Faza Bistro: Trwa 3–5 tygo­dni (ty decy­du­jesz, kie­dy chcesz ją zakoń­czyć i przejść do kolej­nej fazy). Pod­czas jej trwa­nia każ­de­go dnia dostar­czasz orga­ni­zmo­wi 900- ‑1000 kcal. W tej fazie schud­niesz od 5 do 7 kg, dzię­ki posił­kom boga­tym głów­nie w biał­ko i błonnik.

Faza Gou­r­met: Nazy­wa­na jest też fazą dla sma­ko­szy — nale­ży sto­so­wać ją do momen­tu uzy­ska­nia doce­lo­wej wagi (śred­nio trwa ona ok. mie­sią­ca). Pod­czas tej fazy dostar­czasz orga­ni­zmo­wi 1200 kcal dziennie.

Chu­de mię­so, ryby i warzywa

Jadło­spis skła­da się z nisko­ka­lo­rycz­nych posił­ków. Mimo to są one pożyw­ne i sycą­ce. Zawie­ra­ją bowiem wie­le biał­ka, któ­re znaj­dziesz w chu­dym mię­sie oraz rybach. Duże ilo­ści warzyw zawie­ra­ją nato­miast błon­nik, peł­nią­cy rolę wypeł­nia­cza, dzię­ki któ­re­mu nie odczu­wasz gło­du. W die­cie waż­ne jest dokład­ne odmie­rza­nie ilo­ści pro­duk­tów. Kura­cja pozwa­la na małe warzyw­ne prze­ką­ski (choć­by ogó­rek czy mar­chew­kę pokro­jo­ne w słup­ki). Możesz po nie się­gnąć, gdy poczu­jesz nagły atak głodu.

Przy­kła­do­wy jadłospis

Die­ta opra­co­wa­na przez dr. Cohe­na skła­da się z 3 posił­ków. Ale gdy odczu­wasz taką potrze­bę, możesz zale­ca­ny dzien­ny jadło­spis roz­ło­żyć na 5 części.

Faza Café:

Śnia­da­nie: Kok­tajl jabł­ko­wo-jogur­to­wy (duże jabł­ko zmik­suj z 200 g chu­de­go jogur­tu natu­ral­ne­go i 1/4 łyżecz­ki zapa­chu waniliowego).

Obiad: Łosoś ze szpi­na­kiem. 90 g łoso­sia posyp koper­kiem i upiecz na gril­lu. Na łyżecz­ce oli­wy zeszklij posie­ka­ny ząbek czosn­ku, dodaj 1 szkl. szpi­na­ku. Pod­lej wodą, duś 7 min. Podaj z rybą.

Kola­cja: Zupa pomi­do­ro­wa. Z dwóch pomi­do­rów zdej­mij skór­kę, pokrój je i duś do mięk­ko­ści. Pod­lej 1 szkl. bulio­nu warzyw­ne­go. Gotuj 5 min, zmik­suj. Przy­praw bazylią.

Faza Bistro:

Śnia­da­nie: 200 g odtłusz­czo­ne­go jogur­tu natu­ral­ne­go (naj­le­piej greckiego).

Obiad: Cie­lę­ci­na zapie­ka­na z moza­rel­lą (80 g cie­lę­ci­ny upiecz na gril­lu, posyp 30 g moza­rel­li, pod­grze­waj, aż ser się roz­to­pi) 80 g ugo­to­wa­nej fasol­ki szpa­ra­go­wej, 150 g surów­ki z mar­chwi i sele­ra nacio­we­go (w sosie wine­gret), 200 g świe­że­go ana­na­sa. Kola­cja: 80 g chu­dej woło­wi­ny usma­żo­nej bez tłusz­czu, 2 bura­ki ugo­to­wa­ne na parze, 100 g tar­tej cuki­nii z wine­gret, 1/2 mango.

Faza Gou­r­met:

Śnia­da­nie: Nale­śnik (z cia­sta na chu­dym mle­ku) z jogur­tem jago­do­wym (ok. 200 g mro­żo­nych jagód zmik­so­wa­nych z ok. 170 g jogurtu).

Obiad: Sałat­ka z ugo­to­wa­nych kre­we­tek (110 g) , świe­że­go szpi­na­ku, 3 pla­strów grejp­fru­ta, skro­pio­na sokiem z limon­ki. Do tego kanap­ka z chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go z masłem orze­cho­wym, 30 g ser­ka ched­dar i 1 jabł­ko duszo­ne z cynamonem.

Kola­cja: 100 g pie­czo­ne­go dor­sza, do tego 100 g ugo­to­wa­ne­go kala­fio­ra i surów­ka z 2 porów w sosie winegret

Pamię­taj; Po zakoń­cze­niu die­ty stop­nio­wo zwięk­szaj licz­bę tzw. peł­nych, swo­bod­nie skom­po­no­wa­nych posił­ków. Przez 2 mie­sią­ce 2 posił­ki w cią­gu dnia (np. obiad i kola­cję) możesz przy­go­to­wać zgod­nie z zasa­dą “jem, co lubię”. Pozo­sta­łe powin­ny zawie­rać nie wię­cej niż 150 kcal.