Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak się odchu­dzasz, bierz witaminy

Nie­któ­re die­ty słu­żą­ce zrzu­ce­niu zbęd­nych kilo­gra­mów speł­nia­ją to zada­nie, ale gro­żą nie­do­bo­rem sub­stan­cji odżywczych.

      Jedy­na die­ta, któ­ra powo­du­je spa­dek wagi i nie pro­wa­dzi do nie­do­bo­rów, to die­ta zrów­no­wa­żo­na. To ją wła­śnie zale­ca­ją die­te­ty­cy. Pole­ga na tym, że jemy wła­ści­wie wszyst­ko, tyl­ko we wła­ści­wych ilo­ściach i o odpo­wied­nich porach. Nie­ste­ty, daje dość powol­ny spa­dek wagi. Dla­te­go nie­któ­rzy ucie­ka­ją się do diet, któ­re wpraw­dzie przy­no­szą szyb­ki efekt, ale ze szko­dą dla zdro­wia. Wyma­ga­ją one uzu­peł­nia­nia skład­ni­ków odżywczych.

Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to:

Mono­die­ta. Pole­ga na tym, że przez kil­ka-kil­ka­na­ście dni jemy głów­nie jed­ną potra­wę. Słyn­na jest die­ta kapu­ścia­na, któ­ra obie­cu­je utra­tę nawet kil­ku kilo­gra­mów w tygodniu.

Jak sobie radzić? Jed­no­stron­ne die­ty zawsze powo­du­ją nie­do­bo­ry. Dla­te­go war­to popro­sić w apte­ce o dobry pre­pa­rat, zawie­ra­ją­cy wita­mi­ny i mine­ra­ły. Szcze­gól­nie waż­ne są: wit. D, kwas folio­wy, magnez i wapń oraz nie­zbęd­ne nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (szcze­gól­nie omega‑3), błon­nik i anty­ok­sy­dan­ty. Mono­die­ty zubo­ża­ją tak­że menu o wita­mi­ny C, z gru­py B, wapń, żela­zo, potas i cynk.

Die­ta bez­tłusz­czo­wa: Pole­ga na cał­ko­wi­tej rezy­gna­cji z tłusz­czu. Spo­ży­wa się bez­tłusz­czo­we mle­ko, bez­tłusz­czo­we jogur­ty, bar­dzo chu­de mię­so. Jak sobie radzić: Przy takiej die­cie chud­nie­my, ale pozba­wia­my orga­nizm wszyst­kich wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach. Są to m.in. wit. A, D, K, E. Trze­ba dostar­czyć ich w posta­ci preparatów.

Die­ta bez­wę­glo­wo­da­no­wa: Wśród leka­rzy budzi wie­le kon­tro­wer­sji, ale odchu­dza­ją­ce się kobie­ty bar­dzo sobie chwa­lą jej szyb­kie efek­ty. Jed­ną z odmian takiej die­ty jest np. die­ta kopen­ha­ska, któ­ra wyklu­cza z menu cał­ko­wi­cie pokar­my zbo­żo­we. To pro­wa­dzi do bra­ku wita­min, mine­ra­łów oraz błon­ni­ka pokar­mo­we­go, nie­zbęd­ne­go do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du pokar­mo­we­go. Jak sobie radzić? Oso­by sto­su­ją­ce die­tę bez­wę­glo­wo­da­no­wą powin­ny przyj­mo­wać pre­pa­rat wie­lo­wi­ta­mi­no­wy i wie­lo­mi­kro­ele­men­to­wy, moż­li­wie wszech­stron­ny. A tak­że zaży­wać regu­lar­nie pre­pa­ra­ty błonnikowe.

Die­ta biał­ko­wa: Sły­nie z tego, że przy­spie­sza prze­mia­nę mate­rii, co z kolei powo­du­je szyb­ki spa­dek wagi. Przy swej sku­tecz­no­ści, jest podej­rze­wa­na o nega­tyw­ne skut­ki dla zdro­wia. Jak sobie radzić? Jako że w takiej die­cie jest bar­dzo mało błon­ni­ka i w związ­ku z tym docho­dzi do czę­stych zaparć, koniecz­ne jest przyj­mo­wa­nie pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych tę substancję.

Nad­mier­na ilość biał­ka bar­dzo obcią­ża wątro­bę i ner­ki, dla­te­go dobrze jest sto­so­wać pre­pa­ra­ty osła­nia­ją­ce te narzą­dy. Trze­ba też przyj­mo­wać wita­mi­ny z gru­py B, bo dra­stycz­na eli­mi­na­cja pie­czy­wa, kasz, maka­ro­nu pro­wa­dzi do ich nie­do­bo­rów. Bez­piecz­ne die­ty odchu­dza­ją­ce: Zrów­no­wa­żo­na – usta­la­na indy­wi­du­al­nie przez die­te­ty­ka pod kątem potrzeb dane­go orga­ni­zmu. Śród­ziem­no­mor­ska – warzy­wa i owo­ce, nasio­na, ryby, oli­wa, pro­duk­ty z razo­wej mąki.