Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA CAMBRIDGE

Pro­ste i bez­piecz­ne odchu­dza­nie bez koniecz­no­ści przy­rzą­dza­nia pra­co­chłon­nych posił­ków skła­da­ją­cych się z trud­no dostęp­nych pro­duk­tów, bez­piecz­ny i sku­tecz­ny spo­sób na zrzu­ce­nie zbęd­nych kilo­gra­mów — wła­śnie tymi sło­wa­mi twór­cy die­ty Cam­brid­ge zachwa­la­ją tę inno­wa­cyj­ną meto­dę pozwa­la­ją­cą sku­tecz­nie osią­gnąć wyma­rzo­ną syl­wet­kę. Czy jest sku­tecz­na i na czym pole­ga – poni­żej pre­zen­tu­je­my pod­sta­wo­we infor­ma­cje o tym pro­gra­mie odchudzającym.

Plan Cam­brid­ge opie­ra się na sto­so­wa­niu die­te­tycz­ne­go środ­ka spo­żyw­cze­go, któ­ry nale­ży spo­ży­wać trzy razy dzien­nie. Jest to ide­al­na meto­da dla osób, któ­re żyją w bie­gu i nie mają cza­su na goto­wa­nie wymyśl­nych posił­ków. Ogól­no­do­stęp­ny na pol­skim ryn­ku pro­dukt to, naj­pro­ściej mówiąc, saszet­ki, któ­re umoż­li­wia­ją pro­ste i szyb­kie przy­go­to­wa­nie pożyw­ne­go dania zawie­ra­ją­ce­go nie­zbęd­ne dla orga­ni­zmu skład­ni­ki. Wybie­rać moż­na spo­śród zup (np. pomi­do­ro­wa, grzy­bo­wa, jarzy­no­wa), napo­jów (cap­puc­ci­no, kawo­wy, tru­skaw­ko­wy), maka­ro­nów, bato­ni­ków czy też innych posił­ków jak choć­by puree czy wege­ta­riań­ski stek.

Przejdź­my do głów­nych zasad sto­so­wa­nia die­ty. Jak już wspo­mnie­li­śmy, posił­ki spo­ży­wa­my trzy razy dzien­nie, a ich łącz­na daw­ka kalo­rycz­na wyno­sić powin­na od 400 do 500 kalo­rii, w zależ­no­ści od wzro­stu i płci. Czas trwa­nia die­ty Cam­brid­ge nie powi­nien prze­kra­czać trzech tygo­dni. Po tym cza­sie nale­ży stop­nio­wo włą­czać do menu tra­dy­cyj­ne posił­ki. Aby osią­gnąć mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty i unik­nąć efek­tu jojo, war­to przejść na die­tę 1000 kalorii.

Chcie­li­by­śmy przed­sta­wić teraz naj­istot­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce oma­wia­ne­go pro­gra­mu, czy­li jego efek­ty. Cho­ciaż spa­dek wagi zale­ży od indy­wi­du­al­nych uwa­run­ko­wań, to śred­nio wyno­si on 2,5 kilo­gra­ma na tydzień. Plan Cam­brid­ge jest w szcze­gól­no­ści pole­ca­ny oso­bom, któ­re zawio­dły się na innych meto­dach odchu­dza­ją­cych lub oty­łym o wskaź­ni­ku BMI powy­żej 30. Do nega­tyw­nych stron die­ty moż­na zali­czyć bóle gło­wy, któ­re wystę­pu­ją czę­sto w cią­gu pierw­szych dni jej sto­so­wa­nia, jed­nak szyb­ko mija­ją. Meto­da ta nie powin­na być sto­so­wa­na przez cukrzy­ków, kobie­ty w cią­ży a tak­że dzie­ci i młodzież.

Die­ta Cam­brid­ge to plan żywie­nio­wy, któ­ry trud­no jed­no­znacz­nie oce­nić. Każ­dy orga­nizm może zare­ago­wać na nie­go ina­czej. Jeśli jed­nak zde­cy­du­je­my się na tę wła­śnie meto­dę odchu­dza­nia, pamię­taj­my, aby zaku­pić pro­dukt u upo­waż­nio­nych do tego kon­sul­tan­tów, któ­rzy mogą nas wes­przeć pro­fe­sjo­nal­ną pora­dą i rze­tel­ną infor­ma­cją na temat programu.