Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA BANANOWA

Die­ta bana­no­wa w krót­kim cza­sie zyska­ła popu­lar­ność na całym świe­cie po tym, jak japoń­ska śpie­wacz­ka ope­ro­wa Kumi­ko Mori przy­zna­ła, że po jej zasto­so­wa­niu zrzu­ci­ła aż 7 kilo­gra­mów. Zale­tą pro­gra­mu jest jego nie­zwy­kła pro­sto­ta a tak­że wyso­ka sku­tecz­ność. Poni­żej pre­zen­tu­je­my głów­ne zało­że­nia „meto­dy bananowej”.

Die­tę opra­co­wa­ło mał­żeń­stwo z Tokio – Hito­shi i Sumi­ko Wata­na­be. Ich książ­ka, a tak­że popu­la­ry­za­cja tego spo­so­bu odchu­dza­nia w inter­ne­cie i tele­wi­zji spra­wi­ła, że stał się on prze­bo­jem nie tyl­ko w Japo­nii, lecz na całym świe­cie. Jak jed­nak moż­na zrzu­cić zbęd­ne kilo­gra­my dzię­ki spo­ży­wa­niu bananów?

Na temat sekre­tu sku­tecz­no­ści die­ty powie­dzia­no już wie­le – w zależ­no­ści od wer­sji pro­gra­mu, wyja­śnień jest kil­ka. Wie­my na pew­no, że bana­ny są źró­dłem cen­nych wita­min (B, C), mine­ra­łów (np. magnez, żela­zo, cynk, man­gan, jod) i pota­su, któ­ry zaopa­tru­je komór­ki orga­ni­zmu w wodę. Cho­ciaż owo­ce te są dosyć kalo­rycz­ne, ide­al­nie zaspo­ka­ja­ją głód na dłu­gi czas. Dodat­ko­wo, bana­ny wspo­ma­ga­ją odno­wę komó­rek i wzmac­nia­ją układ ner­wo­wy. Wciąż brak nauko­wo potwier­dzo­nych dowo­dów sku­tecz­no­ści die­ty, jed­nak milio­ny osób na całym świ­cie, któ­re ją zasto­so­wa­ły, prze­ko­nu­ją o wyso­kiej sku­tecz­no­ści metody.

Jed­ną z popu­lar­niej­szych wer­sji tego pro­gra­mu żywie­nio­we­go jest tzw. „poran­na die­ta bana­no­wa”. Pro­gram opie­ra się na spo­ży­wa­niu na śnia­da­nie jedy­nie bana­nów, któ­re nale­ży popi­jać prze­go­to­wa­ną wodą. Przez resz­tę dnia może­my sobie pozwo­lić na co tyl­ko mamy ocho­tę, pamię­ta­jąc jed­nak aby uni­kać alko­ho­lu, nabia­łu, lodów i sło­dy­czy po obie­dzie oraz aby nie jeść po godzi­nie 20:00. Koło połu­dnia może­my sobie pozwo­lić na małą słod­ką prze­ką­skę. Każ­dy posi­łek popi­ja­my wyłącz­nie wodą w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Tę wer­sję pro­gra­mu moż­na sto­so­wać przez mie­siąc, a pozwa­la ona zrzu­cić nawet do 7 zbęd­nych kilogramów.

Inna wer­sja die­ty opie­ra się na spo­ży­wa­niu na śnia­da­nie, obiad i kola­cję musli, zaś na dru­gie śnia­da­nie i pod­wie­czo­rek – małe­go jabł­ka. Nale­ży pamię­tać, aby pić co naj­mniej 1,5 litra wody mine­ral­nej dzien­nie. Musli przy­go­to­wu­je­my z połów­ki bana­na, 3 łyżek płat­ków owsia­nych, szklan­ki maślan­ki lub jogur­tu natu­ral­ne­go i łyżecz­ki mio­du. Twór­cy die­ty prze­ko­nu­ją, że takie menu pozwa­la zrzu­cić 7 kilo­gra­mów w cią­gu tygo­dnia (tyle też powin­na trwać die­ta). Cho­ciaż ta wer­sja pro­gra­mu pozwa­la znacz­nie schud­nąć, powrót do nor­mal­ne­go jedze­nia i złych nawy­ków gro­zi efek­tem jojo. Dla­te­go też, po 7 dniach sto­so­wa­nia pro­gra­mu, zale­ca się wpro­wa­dze­nie pro­gra­mu żywie­nio­we­go sta­bi­li­zu­ją­ce­go wagę.

Ostat­ni wariant die­ty bana­no­wej to meto­da zale­d­wie trzy­dnio­wa. Każ­de­go dnia jemy 3 bana­ny oraz pije­my 3 szklan­ki mle­ka, pamię­ta­jąc o piciu co naj­mniej 2 litrów wody mine­ral­nej. Sto­su­jąc takie menu, może­my zrzu­cić nawet 3 kilogramy.

Die­ta bana­no­wa to pro­gram dosyć kon­tro­wer­syj­ny. Cho­ciaż wie­le osób zapew­nia, że pozwa­la on w szyb­ki, pro­sty i przy­jem­ny spo­sób pozbyć się zbęd­nych kilo­gra­mów, na temat utrzy­ma­nia nowej wagi zna­leźć moż­na już znacz­nie mniej infor­ma­cji. Jeśli zale­ży nam na szyb­kich efek­tach i wyjąt­ko­wo lubi­my bana­ny, może­my wypró­bo­wać tę meto­dę, pamię­ta­jąc jed­nak, że jeśli chce­my zacho­wać szczu­płą syl­we­tę, po zakoń­cze­niu die­ty war­to pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, uni­kać uży­wek a tak­że prak­ty­ko­wać aktyw­no­ścią fizyczną.