Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA CEBU­LO­WA (NA BAZIE WARZYW CEBULOWYCH)

Od poko­leń warzy­wa cebu­lo­we, ze wzglę­du na swój nie­po­wta­rzal­ny aro­mat i smak są wyko­rzy­sty­wa­ne w kuch­ni pol­skiej. Wiedz, że do tej rodzi­ny warzyw zali­czyć nale­ży szczy­pio­rek, czo­snek, cebu­lę, pora. Oprócz tego, że te warzy­wa posia­da­ją nie­wiel­ką ilość kalo­rii, w tym przy­pad­ku wyjąt­kiem jest jedy­nie czo­snek, to dodat­ko­wo są one boga­tą kopal­nią wita­min. W warzy­wach cebu­lo­wych znaj­du­je się oko­ło 25kcal w 100g. Nie­ste­ty w czosn­ku jest aż 150kcal w 100g. Poni­żej zapre­zen­tu­je­my przy­kła­do­we jadło­spi­sy, któ­re możesz wyko­rzy­stać w trak­cie sto­so­wa­nia tej diety.

Wiedz, że sama cebu­la to praw­dzi­wa skład­ni­ca mine­ra­łów takich jak wapń i potas. Dodat­ko­wo jest ona boga­ta w wita­mi­nę C, pro­wi­ta­mi­nę A, a tak­że B12. Cebu­la zawie­ra tak­że ole­jek lot­ny, któ­ry posia­da w swym wnę­trzu związ­ki siar­ki. War­to wspo­mnieć o tym, że sam ole­jek w rady­kla­ny spo­sób hamu­je roz­wój cho­ro­bo­twór­czych mikro­or­ga­ni­zmów w cie­le czło­wie­ka. Cebu­la oczy­wi­ście zawie­ra też cukry i biał­ko. Jeśli cho­dzi o szczy­pio­rek to ten jest boga­ty w gru­py wita­min C, PP, B, a tak­że związ­ki siar­ki. Czo­snek z kolei tak samo jak i cebu­la w swym wnę­trzu posia­da ole­jek lot­ny. Jest bar­dzo boga­ty w wita­mi­ny z gru­py B i C, a tak­że pro­wi­ta­mi­nę A. Mimo tego, iż jest on kalo­rycz­ny, to jed­nak jest to warzy­wo o naj­więk­szym zna­cze­niu dla nasze­go orga­ni­zmu. Spo­ży­wa­nie czosn­ku ogra­ni­cza prze­zię­bie­nia, wystę­po­wa­nie róż­nych cho­rób i infek­cji. Por zna­ny jest z dużej ilość soli mine­ral­nych. W jego wnę­trzu znaj­dzie­my wapń, żela­zo i fos­for. Dostar­czyć on może wita­mi­ny z grup B12, B2, C i PP, a tak­że pro­wi­ta­mi­nę A.

Die­tę z wyko­rzy­sta­niem warzyw cebu­lo­wych sto­so­wać nale­ży jedy­nie przez okres dwóch tygo­dni. Nie powin­no się jej sto­so­wać przez dłuż­szy czas. Wpły­wa ona powo­li na nasz orga­nizm, przez co jest świet­nym narzę­dziem, zwłasz­cza wte­dy, gdy chce­my zrzu­cić nie­wiel­ką ilość kilo­gra­mów. Odchu­dza śred­nio od 0,5 do 1kg w cią­gu tygo­dnia. Powin­ny z niej korzy­stać jedy­nie oso­by doro­słe, któ­re mają nad­wa­gę. Nie­ste­ty ta die­ta nie jest wska­za­na dla osób o wraż­li­wym prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Jeże­li masz ten­den­cję do wzdęć, jesteś w cią­ży lub też kar­misz pier­sią nie możesz sto­so­wać tej die­ty. Może ona nega­tyw­nie wpły­nąć zarów­no na two­je samo­po­czu­cie, jak i też zdrowie.

Poni­żej przed­sta­wia­my przy­kła­do­wy jadło­spis diety.

Dzień I (cebu­lo­wy)

Śnia­da­nie: 320 kcal – sałat­ka owo­co­wa, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
II śnia­da­nie: 90 kcal – kiwi, man­da­ryn­ka, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
Obiad: 380kcal – filet z indy­ka (120g) wysma­żo­ny na patel­ni bez dodat­ku tłusz­czu, sałat­ka z czer­wo­ną cebu­lą, pomi­do­rem, brą­zo­wym ryżem, kapu­stą wło­ską, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
Pod­wie­czo­rek: 120 kcal – banan, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
Kola­cja: 170kcal – dorsz gril­lo­wa­ny, surów­ka z kala­rep­ki, cuki­nii i czer­wo­nej cebu­li, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej niegazowanej

Dzień II (szczy­pior­ko­wy)

Śnia­da­nie: 350 kcal – 2 krom­ki chle­ba gra­ham, 2 paster­ki sera żół­te­go, sałat­ka z pomi­do­rów ze szczy­pior­kiem (2 śred­nie pomi­do­ry, pęczek szczy­pior­ku), szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
II śnia­da­nie: 80 kcal – jabł­ko, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
Obiad: 320 kcal – 120g wysma­żo­nej cie­lę­ci­ny bez tłusz­czu, sała­ta lodo­wa ze szczy­pior­kiem, dwa małe ziem­nia­ki opró­szo­ne szczy­pior­kiem, szklan­ka wody (250 ml) mine­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej
Pod­wie­czo­rek: 120 kcal – kok­tajl z maślan­ki (oko­ło 150ml), łyżecz­ki mio­du i poma­rań­czy
Kola­cja: 210 kcal – sałat­ka z sosem szczypiorkowym