Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE

Człon­ko­wie wspól­not miesz­ka­nio­wych naj­waż­niej­sze decy­zje doty­czą­ce ich budyn­ku lub osie­dla podej­mu­ją poprzez gło­so­wa­nie. Jeże­li jakaś uchwa­ła przej­dzie tak­że gło­su­ją­cy prze­ciw zobo­wią­za­ni są do jej reali­za­cji. Jed­nak oso­by uwa­ża­ją­ce, iż jest dla nich krzyw­dzą­ca, bo przy­kła­do­wo, nie mają samo­cho­du, a więk­szość chce roz­bu­do­wy par­kin­gu, mogą ją zaskar­żyć do sądu.

Moż­na to zro­bić z powo­du: nie­zgod­no­ści uchwa­ły z umo­wą o wspól­no­cie lub obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, naru­sza­nia przez nią zasad pra­wi­dło­we­go zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścią albo inte­re­sów któ­re­goś człon­ków wspól­no­ty. W tre­ści pozwu moż­na wystą­pić o zabez­pie­cze­nie powódz­twa poprzez wstrzy­ma­nie wyko­na­nia zaskar­żo­nej uchwa­ły do cza­su zakoń­cze­nia postępowania.

Pozew nale­ży skła­da się do wła­ści­we­go sądu okrę­go­we­go w ter­mi­nie sze­ściu tygo­dni od dnia pod­ję­cia uchwa­ły lub dnia dostar­cze­nia jej tre­ści człon­kom wspól­no­ty. Ta dru­ga sytu­acja ma miej­sce wte­dy gdy gło­sy zbie­ra­no indy­wi­du­al­nie. Opła­ta wyno­si 200 zł, a nie­zbęd­ne doku­men­ty to: treść zaskar­żo­nej uchwa­ły, wypis z księ­gi wie­czy­stej oraz umo­wa usta­na­wia­ją­ca wspólnotę.

 JAG

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds