Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SAMO­CHÓD BEZ NOTARIUSZA

Jeśli chce­my komuś coś poda­ro­wać musi­my pamię­tać o tym, że pra­wo prze­wi­du­je dwie for­my doko­na­nia tej czyn­no­ści. W wypad­ku nie­ru­cho­mo­ści (dom, miesz­ka­nie, zie­mia) trze­ba udać się do nota­riu­sza, aby spo­rzą­dził odpo­wied­nie doku­men­ty. Jeśli tak się nie sta­nie, daro­wi­zna jest nieważna.

Akt poda­ro­wa­nia rucho­mo­ści (pie­nią­dze, biżu­te­ria, samo­chód, meble, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, dzie­ła sztu­ki, itp.) może­my spo­rzą­dzić sami w dwóch jed­no­brz­mią­cych egzem­pla­rzach. Muszą w nim zna­le­Ąć się dane oso­bo­we zarów­no dar­czyń­cy jak i obda­ro­wa­ne­go, infor­ma­cje o tym co i kie­dy zosta­ło prze­ka­za­ne w pre­zen­cie. Ten kto go otrzy­mał powi­nien stwier­dzić, że daro­wi­znę przy­jął. Nie może zabrak­nąć daty i podpisu.

Jeśli obda­ro­wa­ny jest bli­skim człon­kiem rodzi­ny dar­czyń­cy i w cią­gu sze­ściu mie­się­cy zgło­si w urzę­dzie skar­bo­wym otrzy­ma­nie pre­zen­tów, zosta­nie zwol­nio­ny z zapła­ce­nia podat­ku od spad­ków i darowizn.

 JAG