Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WYRÓŻ­NIE­NIE ZA WSPÓL­NE ŻYCIE

Medal za Dłu­go­let­nie Poży­cie Mał­żeń­skie jest wrę­cza­ny od 1960 roku. O jego nada­nie powi­nien wystą­pić Urząd Sta­nu Cywil­ne­go z wła­snej ini­cja­ty­wy, bowiem pro­wa­dzi rejestr zawar­tych mał­żeństw i odno­to­wu­je, któ­re trwa­ją ponad pół wie­ku. Może to też jed­nak zro­bić rodzi­na lub zna­jo­mi jubi­la­tów na pod­sta­wie ich dowo­dów osobistych.

Wnio­sek kie­ro­wa­ny jest do woje­wo­dy, a ten prze­ka­zu­je go do Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP. Pro­ce­du­ra trwa kil­ka mie­się­cy. W imie­niu pre­zy­den­ta aktu deko­ra­cji doko­nu­ją przed­sta­wi­cie­le władz lokalnych.

Odzna­cze­nie nie daje żad­nych upraw­nień, przy­wi­le­jów ani korzy­ści. Ma kształt sty­li­zo­wa­nej gwiaz­dy z pro­mie­nia­mi łączą­cy­mi sześć jej ramion. Na awer­sie w środ­ku są dwie sre­brzo­ne, oksy­do­wa­ne róże. Z dru­giej stro­ny znaj­du­je się mono­gram RP, a w oto­ku napis: „Za dłu­go­let­nie poży­cie mał­żeń­skie”. Wstąż­ka jest różowa.

 JAG

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds