Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ODPO­WIE­DZIAL­NOŚĆ KAR­NA ZA UMIESZ­CZA­NIE LIN­KÓW DO PLI­KÓW Z FILMAMI

Chcąc obej­rzeć film w Inter­ne­cie bez więk­szych pro­ble­mów odnaj­dzie­my lin­ki do inte­re­su­ją­cych nas pli­ków. Wpraw­dzie oso­by udo­stęp­nia­ją­ce pli­ki czy­nią to w spo­sób pośred­ni (bo pocho­dzą one z innych więk­szych ser­we­rów), nie powo­du­je to jed­nak bra­ku z ich stro­ny odpo­wie­dzial­no­ści. Czy za umiesz­cza­nie lin­ków do pli­ków z fil­ma­mi gro­zi odpo­wie­dzial­ność karna?

      Utwór, w rozu­mie­niu usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, to każ­dy prze­jaw dzia­łal­no­ści twór­czej o indy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rze, usta­lo­ny w jakiej­kol­wiek posta­ci, nie­za­leż­nie od war­to­ści, prze­zna­cze­nia i spo­so­bu wyra­że­nia. Przed­mio­tem pra­wa autor­skie­go jest w szcze­gól­no­ści utwór audio­wi­zu­al­ny (a więc rów­nież film). Twór­cy przy­słu­gu­je wyłącz­ne pra­wo do korzy­sta­nia z utwo­ru. Może on roz­po­rzą­dzać nim na wszyst­kich polach eks­plo­ata­cji i pobie­rać wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z nie­go. Czym są pola eks­plo­ata­cji? Pola eks­plo­ata­cji to meto­dy roz­po­wszech­nia­nia utwo­ru – w tym przy uży­ciu sie­ci Inter­net. Przez publicz­ne roz­po­wszech­nia­nie utwo­ru nale­ży rozu­mieć udo­stęp­nia­nie utwo­ru w taki spo­sób, aby każ­dy mógł mieć do nie­go dostęp w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wybra­nym. Udo­stęp­nia­jąc link do pli­ku z fil­mem na forum bądź na stro­nie inter­ne­to­wej dzie­li­my się nim z inny­mi użyt­kow­ni­ka­mi Inter­ne­tu, któ­rzy mogą z nie­go sko­rzy­stać, kie­dy będą chcie­li.
      Wyda­je się, że udo­stęp­nia­nie lin­ków do pli­ków z fil­ma­mi będzie łama­niem pra­wa autor­skie­go. Poda­jąc link roz­po­wszech­nia­my utwór, ponie­waż inni użyt­kow­ni­cy Inter­ne­tu mają do nie­go dostęp.

      Oso­ba, któ­ra bez upraw­nie­nia albo wbrew jego warun­kom (np. licen­cji) roz­po­wszech­nia cudzy utwór pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 2.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds