Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KARA ZA ŁAPÓWKĘ

Łapów­ka może ist­nieć pod wie­lo­ma posta­cia­mi. Jest to pro­blem wystę­pu­ją­cy nie tyl­ko w Pol­sce. Korup­cja jest bowiem pro­ble­mem ogólnoświatowym.

      Korup­cję defi­niu­je się jako nad­uży­cie wła­dzy, przez kogoś komu zosta­ła ona powie­rzo­na, dla wła­sne­go zysku oso­bi­ste­go. Naj­bar­dziej powszech­ną for­mą korup­cji jest łapow­nic­two, defi­nio­wa­ne jako wrę­cza­nie lub otrzy­my­wa­nie pie­nię­dzy, pre­zen­tu lub innej korzy­ści jako zachę­ty do zro­bie­nia cze­goś nie­uczci­we­go, nie­le­gal­ne­go lub do popeł­nie­nia sprze­nie­wie­rze­nia w trak­cie pro­wa­dze­nia inte­re­sów (defi­ni­cja za Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal). Korup­cja i jej naj­bar­dziej dotkli­wa for­ma jaką jest łapow­nic­two, sta­no­wią pro­blem nie tyl­ko w naszym kra­ju ale tak­że w ska­li świa­to­wej. Świad­czą o tym choć­by ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne na forum mię­dzy­na­ro­do­wym, mają­ce na celu zwal­cza­nie korup­cji w róż­nych jej przejawach.

Kon­wen­cja ONZ prze­ciw­ko Korup­cji (UNCAC), weszła w życie w 2005 roku. Sta­no­wi ona pierw­szą kon­wen­cję ogól­no­świa­to­wą doty­czą­cą wszyst­kich form korup­cji. Tak­że Orga­ni­za­cja Współ­pra­cy Gospo­dar­czej i Roz­wo­ju (OECD) zaję­ła się pro­ble­mem łapow­nic­twa w inte­re­sach mię­dzy­na­ro­do­wych poprzez swo­ja Kon­wen­cje prze­ciw Korup­cji. Kon­wen­cja ta co waż­ne zosta­ła uwzględ­nio­na w usta­wo­daw­stwie 37 kra­jów, któ­re ją do tej pory pod­pi­sa­ły.
      War­to przy­po­mnieć, idąc zno­wu za publi­ka­cja­mi Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal, że łapów­ka może ist­nieć pod wie­lo­ma posta­cia­mi, przy­bie­rać wie­lo­ra­kie for­my, nie tyl­ko pie­nięż­ne. Moż­na być wrę­cza­na bez­po­śred­nio lub jako swo­ista dodat­ko­wa “pro­wi­zja” przy pod­pi­sa­niu kon­trak­tu, może tak­że przy­brać postać pre­zen­tu, korzy­ści, przy­słu­gi lub datku.